Med Venstre inn i framtida

Venstre i Løten fokuserer på skole, miljø, sosialt ansvar, småbedrifter og sentrum/kultur i sitt nye valgproram for 2007-2011

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Venstre vil at Løten skal være en attraktiv kommune å bo og virke i for mange. Innbyggerne skal ha reell medbestemmelse og innflytelse i lokalmiljøet.

Barn, kreativ, skole

Foto: Microsoft

SKOLE
Venstre vil ha en skole for kunnskap og like muligheter, der læreren får konsentrere seg om det faglige og pedagogiske innholdet.

Venstre vil:
-styrke skolen med 6 lærerstillinger.
-gi tilpasset opplæring slik at alle elevene føler mestring og får meningsfull undervisning bl.a. ved alternative opplegg, som ved "Grønn omsorg".
-tilby læreren ett semester studiepermisjon hvert 7. år for kompetanseheving basert på skolens behov.
-ha aktiv foreldremedvirkning. Engasjerte foreldre gir interesserte barn.
-knytte andre yrkesgrupper til skolen, for å gi et bredere tilbud for elevene.
-styrke elevenes helse ved fysisk aktivitet, og ved at elevene daglig får frukt og grønt.
-at helsesøster kommer tilbake til skolen.
-at sekretærene skal tilbake til skolen.

Venstres klimakampanje. Logo.

Foto: Venstre

MILJØ
Venstre tar miljøet på alvor.

Venstre vil:
-at kommunen lager en lokal klima/miljøplan.
-at arbeidet med kildesortering, som vi kjempet for på 90-tallet, skal videreutvikles. Restavfall omgjøres til energi.
-ha fyllestasjon for biodrivstoff i Løten sentrum og Myklegard.
-bedre kollektivtilbudet i Løten, og gjøre det billigere.
-at kommunens kjøretøyer må bli miljøvennlige.
-arbeide for bio-oppvarming i offentlige bygg.
-verne kulturlandskapet og dyrket mark.
-satse på gang-og-sykkelveier-

Hender, leie

Foto: Microsoft

SOSIALT ANSVAR
Et velferdssamfunn måles etter hvordan vi tar vare på de svakeste. I Norge er det ikke lenger viktigst å gi mer til alle, men å hjelpe enkeltmennesker som trenger det.

Venstre vil:
-støtte forebyggende tiltak for å styrke barn og unges fysiske, psykiske og sosiale helse.
-videreutvikle hjelp til familier med tunge omsorgsoppgaver.
-sørge for at eldre kan bo hjemme så lenge de selv vil, ved å tilby utvidede hjemmetjenester.
-prioritere drift av den nye avdelingen ved Løten Helsetun.
-styrke integreringen av flyktninger og innvandrere ved bl.a. fadderordninger
-utvide jordmorstillingen til 50%.

May Britt

Foto: Tore Nilsen

SMÅBEDRIFTER
Framtidens arbeidsplasser er ennå ikke skapt. Venstre vil ha en politikk som støtter nyskapere og etablerte småbedrifter.

Venstre vil:
-at fylket/kommunen har risikovillig kapital tilgjengelig for nyetablerere.
-legge til rette for entreprenørskap ved:
-at saksbehandlingen skal bli raskere.
-redusere skjemaveldet.
-at kommunen arrangerer etablererkurs.
-at "Bøndsen" kan bli en møteplass for nyetablerere og kommunen.

SENTRUM OG KULTUR
Venstre vil at Løten skal bli en allsidig kulturkommune.

Team-1

Foto: A.Hovstø

Venstre vil:
-ha et levende og blomstrende sentrum for barn, unge, voksne og eldre.
-at Torget utvikles til en slik møteplass i samarbeid mellom innbyggerne og kommunen.
-at "Bøndsen" skal bli et aktivitetshus for alle grupper.
-arbeide for at kommunens avsatte rivingspenger tilfaller “Bøndsen”.
-bidra til at fotballbanen får kunstgress. Dette vil frigjøre andre treningsarenaer og gi bedre tilbud for mange idretter i kommunen.
-stimulere til fortsatt dugnad/frivillighetsarbeid i kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**