Skog, Løten

Politisk program
2023 – 2027

Løten Venstre

Venstre ønsker et samfunn der alle har frihet og selvstendighet til å leve det livet de ønsker – uavhengig av alder, kjønn, livssyn, funksjonsnivå, seksualitet og bakgrunn. Venstre vil gi kommunene størst mulig frihet til selv å skape gode lokalsamfunn. Derfor er et sterkt lokaldemokrati viktig for Venstre. For de lokale venstremedlemmene i Løten er dette en viktig drivkraft for å engasjere seg i politikken og å søke seg tilbake til kommunestyret.

Venstre er et utålmodig parti. Vi vil ta samfunnet videre. Vi vil framover, ikke bakover. Derfor satser vi på skole og kunnskap, vi vil løse klima- og naturkrisen, og vi støtter små og store jobbskapere. Venstre vil ha et samfunn der alle er frie og har muligheten til å delta. For å lykkes med det må jobben gjøres lokalt, også i Løten!

Klima og natur

 • Premiere å bygge miljøvennlige bygg, gjerne med solceller.
 • Enklere og billigere kollektivtrafikk, opprettholde et godt busstilbud.
 • Kommunen i front for å sette et miljøstempel på Heggvin-utbyggingen.
 • Vil ta vare på urørt natur lokalt og ta tilbake natur lokalt, beskytte utmarksgrensa og dermed bremse hytteutbygging på Budor. Løten bør i større grad satse på å være en bokommune enn en hyttekommune.
 • Gjøre det enklere for folk å dyrke sin egen mat og å distribuere lokal mat.

Skole

 • Sammenslåing av enkelte barneskoler slik at man kan samle mer kompetanse på ett sted. Løten trenger et løft i utdanningssektoren!
 • Mer samarbeid mellom skole/SFO, kulturskole og idrettsorganisasjoner.
 • Beholde små, lokale barnehager og styrke dette tilbudet.
 • God skolehelsetjeneste med utvidet tilbud fra helsesykepleier, bedre tilbud til de som sliter med ufrivillig skolefravær.
 • Mer tilbud til ungdom som ikke er med på fritidsaktiviteter, utvidede åpningstider på bibliotek og fritidstilbud.

Næringsliv

 • Vi heier på de som skaper jobber i Løten, og vi heier på frivilligheten.
 • Oppstarthjelp for nye bedrifter, blant annet med innkjøp av varer og tjenester.
 • Legge til rette for lokale jobbfelleskap.
 • Jobbe for økt turisme til Løten og ta vare på den rike kulturhistorien her, støtte utbedringer på Klevfos. Invitere til nytenkning rundt hvordan man kan få tilbake mer liv i Løiten Brenneri.
 • Landbruk: Styrke den lokale matproduksjonen og oppfordre til økologisk og miljømessig bærekraftig drift.

Helse og eldreomsorg

 • Gi folk i alle aldre og livssituasjoner mest mulig styring og kontroll i eget liv. Opprettholde det gode tilbudet vi har på Helsetunet og i hjemmehelsetjenesten.
 • Like opptatt av psykisk helse som fysiske sykdommer.
 • Rusreform kan også føres på lokalt nivå.