Skien Venstres program 2007 – 2011

Her kan du lese Skien Venstres program for neste valgperiode.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


* Idegrunnlag
* Kommunalt folkestyre
* Miljø
* Helse og sosial
* Sentrum — distr.
* Skole og barnehager
* Kultur
* Ungdomspolitikk
* Næringspolitikk

VENSTRES IDEGRUNNLAG

Venstre stoler på det enkelte menneskets evne og vilje til å engasjere seg og være en aktiv samfunnsdeltaker. Vi mener politisk arbeid er for viktig til å ivaretas av en liten del av folket. Derfor vil vi bidra til et bredt og folkelig engasjement med spredning av makt. Derfor kjemper Venstre for at det lokale selvstyret, med åpenhet og innsyn i politiske prosesser, og lokalpolitikere som ikke er heltidspolitikere, skal være kjernen i vårt folkestyre.

Venstre er som parti uavhengig av særinteresser.

Når Venstre utformer sin politikk skal mennesket alltid stå i sentrum. Vi baserer våre standpunkt på klare verdier som vil skape et sosialt varmere samfunn. Vår sosialliberale ideologi er tuftet på at frihet for den enkelte forutsetter ansvar for hverandre. Venstre vil styre i stort, men slippe løs i det små.

Det er det skapende mennesket som er den grunnleggende drivkraft i samfunnet. Derfor skal den enkelte få vilkår og rammer for personlig vekst og utvikling. Dette vil bl.a. stille store krav til et variert utdannings- og kulturtilbud.

Vi har et stort ansvar for å sikre livsgrunnlaget for kommende generasjoner. Venstre ser det som grunnleggende viktig å være opptatt av miljøspørsmål og ønsker å være et foregangsparti på miljøområdet. Vi vil bygge på føre-var-prinsippet forent med et klarere fokus på gjennomtenkt forvaltning av naturressursene.

Venstre vil arbeide for at flest mulig mennesker skal ha mulighet til å bruke sine evner og sin arbeidskraft. Venstre ønsker et samfunn hvor alle opplever å være deltakere. Dette må også gjelde flyktninger som har kommet til Norge. Samtidig ønsker Venstre at en form for “borgerlønn” bør utredes, som et minimumsgrunnlag for alle.

Venstre er et radikalt reformparti som har tillit til at velgere og folkevalgte er i stand til å forvalte et stort ansvar på de grunnleggende lokalpolitiske områder: Helse og omsorg, oppvekstvilkår og utdanning. Venstre ser at mennesker er likeverdige, men ikke like. Derfor vil Venstre at kommunene skal ha frihet til å fatte beslutninger som ivaretar dette.


DET KOMMUNALE FOLKESTYRET

Kommunen er til for innbyggerne og skal bygge på åpenhet, effektiv tjenesteyting, kvalitet og god service.
Etter Venstres mening er det viktig for det lokale folkestyret å gi kommunen stor grad av frihet til å utvikle seg ut fra sin egenart og lokale forhold. At dette kan føre til ulike tilbud i forskjellige kommuner er en konsekvens vi aksepterer. Viktige områder som for eksempel barnevern, eldreomsorg og skole må sikres gjennom en sterk lovgivning. Venstre ønsker at kommunene skal få frihet til å bestemme kommuneskatten innenfor visse grenser, fordi kommunene også må ha et inntektsansvar om det lokale folkestyre skal være meningsfylt.

Skien Venstre vil:
* Være forsiktig med å opprette heltidsstillinger for politikere utover ordfører, men sikre gode frikjøpsordninger og tilrettelegging av møter osv, slik at alle grupper i befolkningen kan delta i det politiske liv, det være seg småbarnsforeldre, selvstendige næringsdrivende etc
* At den administrative ledelsen i kommunen skal legge fram budsjettforslag i god tid før den politiske behandling, slik at berørte kan komme med synspunkter og reaksjoner
* Verne om retten til ytringsfrihet for ansatte i kommunen
* Etterstrebe åpenhet og bred folkelig deltakelse i planprosesser i kommunen
* At saksdokumenter og bakgrunnsdokumenter til saker som skal behandles i politiske organer legges ut på nettet
* At statens overføringer mest mulig skal gå gjennom rammetilskuddet, og ikke øremerkes, for på den måten å vise tillit til og gi ansvar til lokalpolitikerne
* At 16-åringer skal få stemmerett og være valgbare til kommunestyret
* Gi frivillige lag og foreninger gode og stabile rammevilkår
* Ivareta de ansatte i kommunen gjennom en godt fungerende bedriftshelsetjeneste, aktivt og forpliktende arbeid som IA (inkluderende arbeidsliv)-bedrift osv

MILJØ OG NATURRESSURSER

Vårt forhold til miljøet og naturressursene er noen av de viktigste temaene i samfunnslivet. Klarer vi ikke finne fram til en balanse som jorda kan tåle, i vårt forbruk og forurensning, vil menneskenes liv på jorda bli stadig vanskeligere. Mye av dette må løses på nasjonalt og internasjonalt nivå, men vi kan og må også gjøre mye på det lokale nivået.

Venstre vil arbeide for:

Dyrka mark
* Å ikke bruke dyrkbar mark til byggeformål eller veier, med unntak for småarealer som tiltetting inne i byggeområder og svært viktige samfunnsformål

Klimatiltak
* Å utarbeide en oversikt over utslipp av klimaødeleggende gasser i Skien og en plan for reduksjon av dette
* At det i alle sammenhenger tilstrebes minimalt transportbehov både for å spare energi, redusere støy og redusere luftforurensing og slitasje på veiene
* Legge til rette for mer bruk av alternativt drivstoff på biler/busser og mer bruk av el-biler
* Gjennomføre varmeplanen for Skien kommune med bl.a. tilrettelegging av oppvarming basert på biobrenselanlegg

Kollektivtrafikk
* At bruk av personbiler må søkes redusert ved utbygging av kollektivtransporten
* Å sikre lave billettpriser på busser i Grenland, om nødvendig med økonomisk tilskudd: 20 kroner for voksne og 10 kroner for barn
* Å bygge ut egne kollektivfiler
* Arbeide for ytterligere samordning av kollektivtilbudet med tanke på pris og rutetider på tvers av busselskaper/NSB og kommunegrenser
* At alle kommunale bygg gjennomgås med tanke på energiøkonomiseringstiltak for å minske bruken av energi. Drive holdningskampanjer i forhold til andre huseiere

Forurensing
* Innføring av piggdekkavgift dersom ikke minst 75 % av bilene bruker piggfrie dekk innen høsten 2008
* Å kartlegge helsefarlig støy og gjennomføre tiltak mot dette
* At ingen kloakk må gå urensa ut i vassdrag og fjorder
* Å muliggjøre bruk av alternativ kloakkrensing i grisgrendte strøk
* Håndheve forbudet mot tomgangskjøring

Gjenvinning
* At stadig mer og mer av søpla sorteres og gjenvinnes. Husholdningene må kunne velge størrelse på grønn beholder. Også glass og metall må sorteres/hentes hos den enkelte husholdning.
* At kommunen må drive aktiv informasjon om og sørge for at mottakssentralene for alle typer avfall blir godt utnytta
* At kompostering av matavfall, hageavfall etc blir tatt mer i bruk i den enketle husholdning. Kommunen må drive aktiv informasjon om bruken av kompostering
* At avfallsprodukt fra renseanlegg og komposteringsanlegg kan brukes i landbruket

Interkommunalt samarbeid
* Utstrakt interkommunalt samarbeid om miljøspørsmål

Artsmangfoldet
* Legge vekt på å verne om artsmangfoldet i naturen

HELSE, SOSIAL, PLEIE OG OMSORG

I inneværende valgperiode er mange prosjekter ferdigstilt, som for eksempel Bakkane-prosjektet, psykiatriboliger på Gulset, Haugsåsen bo- og kultursenter.

Sektoren står fortsatt overfor store utfordringer de nærmeste årene. Antallet eldre over 80 år vil øke kraftig. Dette vil kreve flere omsorgsboliger, sykehjem, aktivitetssentre og dagavdelinger, tilrettelegging av boliger.
Forventningene i befolkningen om rask og god faglig hjelp har økt, samtidig som manges evne til egenomsorg er redusert. Sykehusene har kortere liggetid, hvilket medfører mer ansvar til kommunens helse- og omsorgstjeneste.
Kommunen har ansvaret for en stor gruppe av sterkt funksjonshemmede medborgere. Barnevern og hjelp til utsatte familier ser ut til å bli en stadig viktigere oppgave. Likeledes hjelp til rusmisbrukere, ikke minst blandt ungdom. Psykisk helsevern i alle aldersgrupper må opprioriteres og oppgraderes kraftig.

Forebyggende helsearbeid
Forebyggende arbeid og ansvarliggjøring av enkeltmennesket i forhold til egen helse er viktig for å sikre nok ressurser til de syke og pleietrengende.

Venstre vil
* Sikre en god skolehelsetjeneste både i grunnskolen og videregående skole
* At eldre som fyller 80 år får tilbud om besøk av helsetjenesten/pleie og omsorg for å kartlegge behov
* Intensivere kampen mot narkotika og andre rusformer ved å skape gode og meningsfylte tilbud for barn og ungdom
* Føre streng kontroll med skjenke- og salgsbevillinger for alkohol
* Støtte Skien diakonale senters arbeid for rusmisbrukere
* Støtte Krisesenteret
* Støtte senteret mot seksuelle overgrep
* At alle som har behov for legemiddelassistert rehabilitering (Metadon og Subutex) må få tilbud om dette
* Legge forholdene til rette for godt og rikt friluftsliv i kommunen. Utstyrsbanken der foreninger, skoler og private kan leie utstyr som kanoer, telt, lavoer etc må videreutvikles
* Legge forholdene til rette for frivillige lag og foreninger. Frivillighetsmeldingen som er lagt fram er et meget godt utgangspunkt å gå videre på

Pleie og omsorg
I de siste tiårene har det vært en kraftig oppbygging av den åpne omsorgen i kommunen. Etter Venstres mening er dette en svært viktig basis innenfor eldreomsorgen.
Endel har i tillegg behov for en bolig i tilknytning til et servicesenter. For noen vil plass i et bokollektiv eller et tradisjonelt sykehjem være behovet.

Venstre vil
* Arbeide for valgfrihet og fleksibilitet når det gjelder bolig for hjelpetrengende eldre og funksjonshemmmede, slik at alle kan få en bolig tilpasset den enkeltes funksjonsevne, enten det er å bli boende i sitt gamle hjem, flytte til en servicebolig, et bokollektiv eller på sykehjem
* Øke kapasiteten på heldøgns tilbud til pleietrengende i form av sykehjem eller bokollektiv
* Sykehjem og tilrettelagte boliger må bygges ut i tråd med plantallene for den forventede eldrebølgen
* Det må jobbes aktivt med rekruttering av kvalifisert personale til hjemmetjenesten og institusjonene i Skien, f.eks. som rekrutteringen av Menn i omsorgsyrker (MIO). Det må legges vekt på organisering, arbidssituasjon og miljø i sektoren
* Støtte en Prosjekt- og forskningsavdeling på Bakkane der en sykehjemsavdeling skal bemannes av 50 % av hvert kjønn
* At alle som har behov skal få tildelt en trygghetsalarm. Det må ses på løsninger med nyeste tilgjengelige teknologi
* Det psykiatriske ettervernet/rehabilitering må styrkes slik at det er gode dagtilbud og kvalifisert personale. Den nylig vedtatte psykiatriplanen må følges opp
* Styrke samarbeidet mellom kommunale og statlige instanser for å utnytte ressursene bedre overfor brukerne og de ansatte. Samarbeidet må også styrkes mellom kommunens egne avdelinger
* Det må bygges flere boliger til funksjonshemmede og personer med særlige hjelpebehov
* Funksjonshemmede må sikres et arbeidstilbud
* Senter 4, som drives av Mental Helse må sikres støtte

Sosialtjenesten
Det er viktig med en aktiv sosialtjeneste. Venstre ser positivt på det nye samarbeidet mellom sosialtjenesten, arbeids- og trygdeetaten (NAV – Ny arbeids- og velferdsforvaltning), hvor det skal være en dør inn for å få hjelp. Å få folk tilbake til arbeidslivet i stedet for å fortsette som sosialhjelpsmottakere er svært viktig. En ordning med arbeid for sosialstønad kan bidra til tilbakeføring til arbeidslivet ved at det gir arbeidstrening, struktur på dagen, sosial kontakt etc.

Barneverntjenesten
Det må sikres en operativ barneverntjeneste som har ressurser nok til å kunne gi hjelp til familier i krise. TFM (Tverrfaglige møter) rundt enkeltbarn må videreføres.

SENTRUM – DISTRIKT – SAMFERDSEL

For Venstre er det viktig å utvikle Skien sentrum og distriktenes kvaliteter. Vi ser det som svært viktig å opprettholde sentrum som en mangfoldig, travel, hyggelig og vakker møteplass for mennesker, med aktivitet både på dagtid og kveldstid. Det er bare i sentrum dette er mulig. Samtidig ønsker vi å bidra til at distriktene rundt i Skien blir gode områder å leve i.

Skien Venstre ønsker derfor å

Sentrum
* Legge til rette for flere boliger i sentrum, eksempelvis Landmannstorget, Kverndalen, nord for Schweigaardsgate, utover bryggene, Klosterøya, Smieøya
* Lette omgjøring av gamle bygårder til boliger ved ikke å stille krav om parkeringsplasser og påbud om veranda
* Legge til rette for flere parkeringsplasser i sentrum ved fjellhall og parkeringshus
* Være restriktiv med utvidelse av handelssentra som konkurrerer med sentrum
* Arbeide videre med opprusting/forskjønning av offentlige byrom i sentrum
* På sikte få vekk EPA-brua, eventuelt erstattes av ny bru litt lenger ute

Myke trafikanter
* Legge til rette for fotgjengere og syklister ved bygging av gang – og sykkelveier, f.eks. langs Mælagata, Hoppestadveien, Luksefjellveien, Bjørntvedtveien og Klyveveien
* Lage et gjennomgående sykkelveinett i sentrum
* Anlegge gang/sykkelvei langs Skienselva på begge sider

Veier
* Akseptere veiprising/bompenger for å bygge nye veier i Grenland, forutsatt at 50 % av av inntektene og statlige bevilgninger går til å bygge ut kollektivtrafikken og legge til rette for myke trafikanter.
* Ved bygging av nye veier må arbeidet med å få gjennomgangstrafikken ut av Skien sentrum prioriteres
* Gå mot ny vei over Bjørnstadjordene som vil legge dyrka jord under asfalt og sterkt redusere lokale friområder. Isteden legge en ny veitrase syd for Kverndammen og vest for Klyve med tilknytning til Hulkaveien.
* Arbeide for snarlig bygging av alternativ veitrase forbi Flakvarp, og inntil så kan skje, bedre sikkerheten ved nåværende trase

Bane
* Arbeide videre med etablering av en bybane fra Skien til Brevik, i sammenheng med Bratsbergbanen til Notodden
* Gjøre det som er mulig for å få fortgang i bygging av Eidangertunnellen for jernbanen
* Arbeide for moderne krengetog fra Grenland til Oslo over Nordagutu i påvente av Eidangertunnelen

Boliger
* Følge tiltettingsstrategi for videre boligbygging med vekt på bybåndet langs elva og muligheter for kollektivtrafikk
* Legge til rette for begrenset boligbygging/huskruller i utkantene i Skien slik at etablerte bomiljøer kan opprettholdes, under forutsetning av tilfredsstillende vann- og kloakkløsninger, og under hensyntagen til natur og kulturlandskap

Kulturlandskap
* Ta vare på det unike kulturlandskapet og den dyrka marka i Gjerpensdalen

SKOLER OG BARNEHAGER

Venstre ser på investering i skole og utdanning som den viktigste investeringen samfunnet kan foreta.
Skolen skal
* Formidle kunnskap
* Utvikle forståelse
* Representere sentrale samfunnsverdier

For å kunne ivareta disse oppgavene trenger skolen ressurser.

Samarbeid mellom barn, skole og foreldre er nøkkelen til å møte stadig økende krav og omfattende forandringer som skolen står overfor.

Venstre ser fem store utfordringer i skolepolitikken:
1. Barna har rett til å få undervisning tilpasset egne evner og forutsetninger
2. Kombinere høy faglig kvalitet i skolen med friheten til lokal utforming
3. Sette eleven istand til å orientere seg i et stadig mer informasjonsfylt samfunn
4. Gi læreren tid til både å være skapende pedagog og trygg voksenkontakt
5. Ta vare på de yngste barnas behov for uorganisert lek i hverdagen og ta vare
på barndommens egenverdi i barnehager og skolefritidsordninger.

Skien Venstre vil derfor ha fokus på disse områdene:

Et likeverdig skoletilbud for alle elever:
* Tilpasset opplæring, tilgjengelighet for rullestolbrukere, spesialenheter, skoleprosjekter
* Sikre grundig utredning og tilpasning av tiltak for barn/elever med
spesialpedagogiske behov
* Støtte opp om "Skiens-modellen" dvs mindre spesialpedagogiske enheter i nærhet til en grunnskole

Utvikling, Organisering, Skoleledelse:
* Styrke skolenes ekskursjonsbudsjett slik at elevene kan bli kjent med natur og historie i sitt nærmiljø i Grenland
* Bevare privatskolene som et viktig supplement til den offentlige skolen
* Ta vare på samspillet mellom skole, lokaldemokrati og næringslivet
* Gi større grad av selvstyre for skolen, mindre detaljstyring og byråkrati
* Arbeide for åremålstilsetting av rektorer
* Åpne for annen relevant kompetanse i skoleledelse

Skolebygg, Læremidler:
* Ruste opp skolens uteområder
* Fornye Lunde barneskole
* Styrke skolens biblioteker og mediasamlinger
* Sikre IT-satsingen i skolen
* Kreve oppdatert og funksjonelt undervisningsmateriell
* Sørge for tilstrekkelig vedlikehold av skolebygg
* Øke skolenes ressurstilgang til landsgjennomsnittet
* Sikre skolevei

Kompetanseheving:
* Videreutvikle ordningen med miljøarbeidere på skolene
* Sikre fleksible og oppdaterte etter – og videreutdanningstilbud til lærere og gradvis innføre en kompetansehevingsperiode etter et visst antall år, enten for å jobbe i annet relevant arbeid, eller videreutdanning med lønn.

Barnehage, Skolefritidsordning:
* Kvalitetssikre SFO
* Arbeide for et variert skolefritids – og barnehagetilbud tilpasset både barns og foreldres behov for trygghet i foreldrenes arbeidstid
* Sørge for full behovsdekning for barnehageplasser
* Fortsatt gi kommunalt tilskudd til korttidsbarnehager og barneparker
* Legge til rette for privatdrevne barnehager og lokale familiebarnehager

KULTUR

Venstre vil satse på kultur for å
* Styrke vår kulturelle identitet og nasjonale fellesskap
* Fremme kreativitet, samfunnsengasjement og toleranse
* Øke trivselen og derved styrke kommunen som et attraktivt bosted
* Legge grunnlag for verdiskaping
* Skape arbeidsplasser

Venstre støtter opp om mangfold og bredde i det lokale kulturmiljø: kunst og kunstformidling, husflid og håndverk, skoler og museer, teater og kino, musikk og dans, idrett og friluftsliv, bevaring av kulturmiljøer og kirke-og menighetsliv.

Venstre vil legge vekt på at kulturtilbudet bevisst inkluderer barn, ungdom, eldre, funksjonshemmede og flerkulturelle.
Offentlig støtte og tilrettelegging er viktig for å bevare et mest mulig levende kulturmiljø. For å få mer ut av midlene bør de i større grad kanaliseres til de frivillige organisasjonene.

Venstre vil ta vare på og videreutvikle Skiens kulturminner og særpreg ved å:
* Sikre friområder i nærmiljøene for å legge til rette for friluftsliv
* Bevare gammel bebyggelse i hht utarbeidet plan
* Satse på bibliotekene ved å utvide hovedbiblioteket,vurdere en annen plassering(f eks Landmannstorvet),styrke innkjøpsbudsjettet, bevare filialene og holde søndagsåpent i sentrum
* Ta vare på og legge til rette for bredden i idrettslivet,prioritere tiltak for barn og ungdom
* Profilere Skien som Ibsens fødeby
* Sikre at rullestolbrukere har adgang til alle kulturarrangementer
* Videreutvikle kulturskolen som service-og kompetansesenter for kulturlivet
* Etablere faste egnede lokaler for kulturskolen
* Støtte Grenland symfoniorkester og musikklivet i Skien kirke
* Stimulere til et nærmere samarbeid mellom Ibsenhuset,Teater Ibsen,Telemark museum og andre kulturinstitusjoner,evt også utenfor Skien
* Støtte og legge til rette for de frivillige organisasjoner,bl a. idrettslag, korps, speider
* Sikre elevene et kulturtilbud i skoletiden via den kulturelle skolesekken
* Sørge for at Brekkeparken blir varig gratis tilgjengelig

UNGDOMSPOLITIKKEN

Morgendagens samfunn skal styres av dagens ungdom. Derfor må ungdommen gis mulighet til å utvikle de evner de har slik at de kan være med å skape samfunnet til det bedre. Det må legges til rette for møteplasser for ungdom, gode skoletilbud, varierte fritidstilbud, arbeidsplasser og boliger

Skien Venstre vil
* Satse fortsatt på samarbeid med organisasjoner, foreldregrupper, politiet for å forebygge rus og kriminalitet blant ungdom, ved "natteravnvirksomhet", oppfølging av ungdom i faresonen, støtte til rusfrie, engasjerende fritidstilbud etc.
* Videreføre SLT(samordning av lokale tiltak) som kriminalitets og rusforebyggende arbeid blant ungdom
* Arbeide for at ungdomsrådet blir et reelt talerør for ungdommen i Skien
* Forbedre kollektivtrafikktilbudet med tanke på ungdom
* Styrke botilbudet for ungdom ved å stimulere til bygging av hybler og små leiligheter, som ungdom kan ha råd til. Arbeide for at nye boligfelt har en viss andel boliger for ungdom (eks. på Bakken)
* Sikre et helsetjenestetilbud for ungdom, arbeide for at det opprettes en helsesøsterstilling på hver videregående skole
* Bekjempe alle slags avhengighet(spill, rus, med mer),styrke behandlingsapparatet
* Opprette et tilstrekkelig antall kommunale lærlingplasser, stimulere til økt inntak av lærlinger i private bedrifter(små lokale bedrifter trenger f.eks mer støtte)
* Åpne for praksisplasser i kommunen slik at ungdom kan få arbeidstrening
* Arbeide for etablering av utdanningsinstitusjoner i Skien
* Legge til rette for et 18 års —sted
* Styrke rådgivertjenesten på skolen for kartlegging og oppfølging av elever som faller ut av den videregående skole("drop outs")

NÆRINGSPOLITIKK I SKIEN KOMMUNE

Skien Venstre vil arbeide langsiktig for at Skien og Grenland skal framstå med positivt omdømme som bosted og som vertskommune for næringsvirksomhet. Skien skal ha ord på seg som et attraktivt område å etablere og drifte næring. Skien skal være et førstevalg for etablerere av små og mellomstore bedrifter innen et bredt spekter av bransjer.

Dette krever bevisst innsats fra politikere og krever likedan at ansatte har klar forståelse av egen rolle og betydning som lydhøre, kompetente, tydelige og serviceinnstilte tilretteleggere og servicemedarbeidere. Kommunen som arbeidsgiver har ansvar for at dette fungerer i alle ledd. Også næringslivets folk legger vekt på å bli imøtekommende mottatt og oppleve seg ønsket og velkommen. Det er viktig generelt og også innen for næringspolitisk arbeid at kommunen framstår med avklart og tydelig rollefordeling mellom politikere og administrasjon. Per dato er dette skillet uklart.

Skien Venstre har stor tro på at lokal næringspolitikk virker. Derfor er det viktig at politikere samler seg om langsiktige rammebetingelser og ser til at administrasjonen praktiserer et objektivt og forenklet regelverk/ saksbehandling så langt mulig. Likebehandling er avgjørende for kommunens omdømme. Rask, korrekt og profesjonell saksbehandling er et fortrinn vi har mulighet til å oppnå snarlig. Unødvendig detaljfokusering bør unngås. Saksgang skal være ryddig og tydelig fra første stund.både fra politisk og administrativ side. Politihus, stadion og hotell er eksempel på uheldig saksgang som svekket folks tillit til kommunen.

Næringsjef må gis tydelige og langsiktige styringssignaler og gode arbeidsvilkår. Næringsavdelingen bør vurderes styrket. Samarbeidet innen Vekst i Grenland (VIG) må utfordres, styrkes og utvikles, ikke tillates stagnere.

Struktur for kommunale utvalg/ underutvalg må foran hver valgperiode vurderes og utvalg som ikke er aktuelle bør avvikles eller slås sammen med andre. Dersom Hovedutvalg for næring, arbeid og miljø (HOAN) skal videreføres innen kommunens utvalgstruktur, bør myndighet samt sammensetning av utvalgsmedlemmer tas opp til drøfting Eksempelvis foreslås at øvrige utvalgsledere el nestledere bør sitte i HOAN slik at kommunen får større forståelse for næringspolitikkens betydning

Skien Venstre går inn for

Gassrørledning med våt og tørrgass til Grenland. Vi er også positive til gasskraftverk dog med ufravikelig krav til CO2 rensing fra dag 1. Det blir viktig å beholde og utvikle forskning og innovasjonsmiljø i Grenland — også innen gass

At thoriumkraftverk/kjernekraftverk må utredes særdeles grundig og med alle motforestillinger og all risiko framlagt

At Grenland kan bli et av flere ledende miljø i landet hva gjelder utvikling, produksjon og anvendelse av alternative energiformer for oppvarming og som drivstoff

At kommunens og regionens infrastruktur hva gjelder kommunikasjon tilfredsstiller dagens og morgendagens krav. Dette innebærer en langt større satsing på kollektivtrafikk og må sees i sammenheng med en eventuell innføring av bompengefinansiert veiutbygging. Skien Venstre mener at veiprising i prinsipp skal skjerme innbyggere som ut fra bosted ikke har alternativ til bil. Utbygging og utvikling av kollektive løsninger skal gå forut for og parallelt med veiprising og er en forutsetning for veiprising. Behov for veiutbygging skal vurderes i forhold til den miljømessige nødvendighet av at biltrafikk ikke øker

At alle kommunens innbyggere skal ha bredbånd tilknytning og mobildekning

At byutvikling i bred og helhetlig forstand vektlegges i arbeidet med å øke kommunens attraksjonskraft; dette også for å øke tilflytting til Skien i konkurranse med Osloregionen. Når Klosterøya nå skal utvikles som en ny attraktiv bydel, må det arbeides fram en ny og oppdatert langsiktig plan for Skien sentrum. Sentral kommunale institusjoner må plasseres slik at de blir drahjelp for en positiv byutvikling, bevisst lokalisering blir viktig og bør foregå planmessig. Kortsiktig skal dagens Skien sentrum framstå estetisk, trygt og trivelig. Det skal være nulltoleranse overfor søppel, hærverk og vold. Fortau og gater skal holdes rene. Patruljerende politi skal arbeide forebyggende og handle raskt i akutte situasjoner

At det ansettes en informasjonssjef/ salgs- markedsføringsmedarbeider hvis fremste oppgave skal være å kommunisere kommunens fortrinn eksternt

`Styre i stort og slippe løs i det små` vil være utgangspunkt for Skien Venstres tilnærming til lokal næringspolitikk

Kommunalt næringsarbeid skal primært rettes mot rammevilkår og i liten grad være bedriftsrettet. Kommunens næringspolitikk skal under ingen omstendighet virke konkurransevridende. Politiske initiativ som for eksempel nytt hotell i byen, er etter Venstres mening eksempel på hvordan en politisk styrt prosess har satt krav til korrekt saksbehandling, høring og faglige innspill samt hensyn til konkurransevridning til side. Bedriftsøkonomiske vurderinger og byplanmessige vurderinger har vært brakt inn sent i prosessen. Dette svekker næringslivets tiltro til kommunen. Kommunens egen anbudsinnhenting må behandles korrekt og saksbehandling av politiske initiativ må følge vedtatt saksgang. Kommunen bør styrke sin administrative egenkompetanse på alle områder som har med planarbeid, saksbehandling, oppfølging og kontroll innen byutvikling/ byggesak. Politikere må ikke gå inn på administrasjonens arbeidsområder. Politikere må sørge for samsvar mellom bemanning og oppgaver

Skien Venstre mener at det ikke er en prioritert oppgave for kommunen å inngå som eier i lokale bedrifter. Evt engasjement skal nedbygges og avvikles så snart dette rimelig lar seg gjøre. Vedr kommunalt eiet bygningsmasse skal det løpende vurderes hvorvidt det er mer hensiktsmessig for kommunen å eie framfor å leie

Skien Venstre vil nøye følge aktiviteten i kommunalt eide bedrifter og selskap. Med AS Kontorbygg som eksempel mener Skien Venstre at dette selskapets rolle og omfang av virksomhet nå bør bli gjenstand for grundig evaluering. Det er ønskelig å skape et nødvendig skille mellom forretningsmessig drift og politisk arbeid.

Styresammensetning i kommunale AS `er og halvoffentlige institusjoner skal ivareta politisk styring og forretningsmessig drift. Det bør derfor være et mindretall i styrene som innehar supplerende økonomisk el annen kompetanse.

Interkommunalt samarbeid skal optimaliseres og utvikles videre på flere områder enn nå. Det er et mål i seg selv å utvikle samarbeid på tvers av kommunegrenser.

Siden en kommunes/ en regions omdømme og attraktivitet nøye henger sammen med de kulturelle aktiviteter som foregår innen kommunen, vil Skien Venstre foreslå at det opprettes et `ViG` for kultur, hvilket i praksis innebærer at de 4 Grenlands kommuner oppretter en felles kulturavdeling slik at ressurser kan samordnes bedre enn i dag. Dette bør utredes i løpet av kommende kommunevalgperiode

Skien Venstre innser at kommunesammenslåing vil kunne bli en realitet innen Grenland og selv om det er vektige argumenter mot sammenslåing, mener vi tiden er moden til å ta opp igjen og jobbe videre med dette i denne kommunevalgperioden. Venstre ser ikke økonomiske begrunnelser for dette, men mener en felles organisering og planlegging av dagens to bykommuner vil bli viktig for regionens framtidige utvikling som attraktivt bosted og derav attraktiv næringsregion.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**