Kongsvinger Venstre – Program 2007-2011

Kongsvinger Venstre vil arbeide for at alle skal føle trygghet for at de får nødvendig støtte når de har spesielle behov !

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Venstre er Norges sosialliberale parti.
Venstre tror at mer mangfold og rom for individuell frihet og livsutfoldelse vil gi et mer medmenneskelig samfunn.
Venstre ønsker en åpen og liberal kommune, der hver enkelt har medbestemmelsesrett og mulighet til å delta i debatten omkring utformingen av nærmiljø og kommune.
For Venstre er enkeltmennesket verken klient eller konsument, men først og fremst borger med både plikter og rettigheter.
Venstre er folkestyrepartiet. Et vitalt og bredt lokaldemokrati er en hjertesak for Venstre. Venstre vil gå inn for å gjøre det enklere for all å delta i politikk og samfunnsliv.

Kongsvinger Venstre vil tillegg til å revitalisere et inkluderende lokaldemokrati legge spesiell vekt på følgende områder:
En moderne miljøkommune – En skole for kunnskap og like muligheter – Mest til den som trenger det mest – Det gode liv leves både i byen og grendene.

En moderne miljøkommune

En god miljøpolitikk sikrer valgfrihet for kommende generasjoner. Vi vil gjøre det enkelt for folk å velge miljøvennlig.
15% av klimagassutslippene kan kuttes gjennom lokale tiltak.
Venstre ønsker en klimaplan for kommunen. Kommunale biler bør over på miljøvennlig drivstoff. Det bør være vannbåren varme i alle nye kommunale bygg, og legges til rette for fjernvarme i nye boligfelt.
Det må satses på gang- og sykkelveier og kollektivtransport. Kongsvinger Venstre skal arbeide for et bedre togtilbud til Oslo.
Sentrum av Kongsvinger skal være en tydeligere definert by omkranset av grønne åser, med lett tilgang til naturområdene.

Skole for kunnskap og like muligheter.

Skolen er samfunnets viktigste redskap for kunnskap og sosial utjevning.
Venstre vil styrke skolen i Kongsvinger.
Det trengs mer ressurser, flere voksne og bedre tilpasset undervisning. Venstre vil gjenreise respekten for læreren og styrke lærerens rolle som leder og kunnskapsformidler med høyt faglig nivå. Vi ønsker å utrede å gi lærere et kompetanseår til etterut¬danning.
Venstre vil satse på den offentlige skolen. Likevel er friskoler et spennende supplement som kan gi nye ideer til den offentlige skolen.

Mer til dem som trenger det mest.

Venstre vil planlegge boliger og lokalsamfunn slik at eldre og andre skal kunne bo hjemme så lenge de ønsker det.
Kommunens tjenester bør være fleksible og brukerstyrt.
Idealet er å gi nok hjelp av god kvalitet til riktig tid. Det må satses mer på forebygging og behandling av rusmisbruk. Likevel må de som ikke klarer å nyttiggjøre seg behandling sikres et verdig liv.
Det bør etableres botilbud med tilsyn for mennesker med psykiske vansker og/eller rusproblemer som ikke klarer å bo alene.

Det gode liv leves både i byen og i grendene.

Regionsentret Kongsvinger skal tilby urbane opplevelser i en hyggelig småby. Sentrum bør få et tydeligere by-preg.
Det må skilles bedre mellom gjennomfartsveier utenom sentrum og "myldre-gater" i sentrum.
Stasjonsområdet må bli et attraktivt kollektivknutepunkt med lett overgang mellom bil, tog og buss.
Det bør utarbeides en verneplan for Øvrebyen. Festningen må åpnes opp under mottoet "vern gjennom bruk".
Kongsvinger Venstre vil arbeide for å etablere et Werenskioldmuseum på festningen.
Det gode liv på bygda leves i et mangfold av boligtilbud. Dette skal kommunen være positiv til. Vi ønsker å videreutvikle tettstedene utenfor sentrum. Vi ser skolene som viktige pilarer i lokalsamfunnene.

se brosjyre eller ta kontakt med 1. kandidat Anne Rikvold Jess hvis du ønsker mer informasjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**