Til innhold
Foto: Erik Grande

Folk først - innbyggerne i sentrum!

Kongsvinger Venstre

Venstre i Kongsvinger vil skape et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin egen vei til det gode liv, og der vi tar ansvar for hverandre og miljøet.
Hovedsaker:

 • Miljø og trygge veier – Samferdsel
 • Trygg og god oppvekst – solid læring
 • Byutvikling og næring- fortetting av bebyggelse og god offentlig kommunikasjon
 • Helse, velferd – og en god alderdom
 • Kultur

Kongsvinger Venstre er representert i kommunestyret ved Inger Noer.

Program Kongsvinger Venstre

Venstre sørger for en grønn by med plass til alle!

 • God oppvekst - en god start på livet

  Barnehager og skoler i Kongsvinger skal gi alle barn en best mulig start, uansett hva de drømmer om.
  Venstre vil tilby videreutdanning til lærere og barnehagelærere, ha en fleksibel skolestart, ha en prøveordning for heldags aktivitetsskole og spesialundervisning av lærere.

  Barneskolen på Austmarka skal bestå, men elevene bør gå på Kongsvinger ungdomsskole. Venstre vil jobbe MOT mobbing og utestengning i skolene og sørge for at helsesykepleiere er tilgjengelig på skolen alle dager. Venstre vil gjeninnføre utekontakter for ungdom og gi gratis busskort for barn og unge.

  Venstre vil sikre gratis kjernetid i SFO og barnehage for barn fra lavinntektsfamilier.

 • Omsorg når du trenger det

  Kommunen må tilby helse- og omsorgstjenester med høy kvalitet til riktig tid og tilpasset den enkelte. Folk med psykisk sykdom og rusmisbruk må få kompetent hjelp og ikke behandles som kriminelle.
  Venstre vil øke budsjettet til omsorgstjenestene i kommunen, ha en sterk satsing på rehabilitering og løsningen må være et samarbeid med nabokommuner. Kongsvinger må ha tilbud om omsorgsboliger/HDO eller sykehjemsplass med god kvalitet, Det må satses mer på aktiviteter, opplevelser og mat for eldre i samarbeid med frivillige krefter. Venstre vil satse kraftig på korttidsplasser og dagtilbud, sørge for medvirkning og individuell tilpasning og få nye turnusordninger i hjemmesykepleien, slik at brukerne får færre å forholde seg til. Venstre vil jobbe for en heltidskultur i helsetjenestene, gi gode muligheter for videreutdanning og ha lavterskeltilbud for barn og unge som sliter med rus og psykiske lidelser. Timetallet i BPA-ordningen må økes.

 • Miljø og et grønt Kongsvinger

  De som skal leve i framtida har samme rett til ren luft og en natur i balanse som vi har. Kommunen har stor forbrukermakt, og Venstre vil ha grønne, innovative innkjøp. Tilrettelegges det for lokale bedrifter, er dette samtidig god næringspolitikk.
  Venstre vil ha et klimaregnskap som legges fram sammen med kommunens årsrapport og årsregnskap.
  Alle kommunens virksomheter må sertifiseres som Miljøfyrtårn og få solceller på kommunale tak. Venstre sier NEI til hyttebygging på Bæreia.
  Vi må verne matjorda og ta vare på det biologiske mangfoldet i kommunen. Aktivt skogbruk er et godt klimatiltak og det må legges til rette for mer planting og mer bruk av tre.
  Kongsvinger Venstre vil etablere biogassanlegg basert på matavfall og annet biologisk materiale.

 • Aktivt sentrum - nye næringer

  Kongsvinger skal være en grønn småby med handel og kortreiste opplevelser. Hvis flere bor i og nær sentrum, blir det mer liv i byen. Fortetting må ta hensyn til nåværende bomiljøer.
  Venstre vil støtte planene om hotell i sentrum. Stasjonsområdet må utvikles med pendlerparkering, kollektivterminal, nærings- og boligutbygging, samt gangbru over Glomma.
  Venstre vil bedre busstilbudet i sentrum og jobbe for gratis busskort til barn og unge, etablere et bydelshus med kafe og scene i tilknytning til idrettshallen på Holt, og gjøre hallen til en frisklivshall for alle i bydelen. Venstre vil ikke ha kjøpesentre utenfor bykjernen.
  Venstre vil utvikle Høyskolesenteret i Kongsvinger til en fullverdig campus og Venstre har bidratt til 2 nye innovative utdanningsløp. Venstre vil satse på grundere. Togtilbudet på Kongsvingerbanen må forbedres.

 • Kultur og åpenhet

  Kongsvinger kommune skal være preget av åpenhet. Byutviklingen skal styres av innbyggerne ikke utbyggerne. Sentrum må utvikles i et samspill mellom politiske rammer og gode planer, med fagkunnskap, åpenhet og innbygger-involvering. Kongsvinger må bli ledende innen digitalisering og et lobbyregister vil sørge for åpne politiske prosesser. Venstre vil arbeide for kommunesammenslåing, for sammen blir vi sterkere.

  Venstre vil øke støtten til kulturskolen og redusere ventelistene. Det må bygges flere kinosaler i et samarbeid med et nytt sentrumshotell. Venstre vil samarbeide med Anno Museum om mer aktivitet ved museet, lage en kulturminneplan for kommunen og legge til rette for et idretts og friluftsliv for alle. Gratis bruk av kommunale anlegg for barn og unge må videreføres.