Politisk program
2023 – 2027

Kongsvinger Venstre

Her finner du Kongsvinger Venstres politiske program. Dette er valgprogrammet vårt og politikken vi i Kongsvinger Venstre går til valg på og vil jobbe for i Kongsvinger kommune i perioden 2023 – 2027.

Du kan også laste ned en PDF-versjon av programmet [PDF, 3.3MB].

Klimavennlige lokalsamfunn

Bysykkel: 5 minutter til alle byens tjenester

Klimavennlige lokalsamfunn

Venstre vil at det skal være enkelt å gjøre klimavennlige valg. Samarbeid mellom næringsliv, kommune og sivilsamfunn er nødvendig for å finne løsninger som får ned de lokale utslippene. Det handler om å gi barna mulighet til å leve et godt og trygt liv nå og i framtiden.

Venstre vil:

 • øke andelen som går, sykler og reiser kollektivt
 • stille krav om utslippsfrie bygge- og anleggsplasser der kommunen selv er byggherre
 • bruke aktivt skogbruk som klimatiltak og øke bruken av trevirke
 • legge passivhusstandard til grunn for alle egnede nye kommunale bygg
 • utrede solceller på nye og eksisterende kommunale bygg
 • stille krav om streng klima- og miljøsertifisering av alle nye bygg
 • etablere en klima- og miljøpris
 • fortsette å legge fram årlige klimaregnskap og utvikle klimabudsjettet
 • jobbe for å redusere matsvinn
 • satse på energiøkonomisering og bedre energistyring i kommunens bygg
 • legge om til mer klimavennlige innkjøp

Mer natur

Bevar naturen: Vi trenger en markagrense

Mer natur

Sammen med klimaendringer er tap av natur den største trusselen mot menneskers livskvalitet og frihet. Vi trenger naturen for matproduksjon, medisiner, rent vann og ren luft, men også friluftsliv og naturopplevelser. Ikke minst er naturen vår aller viktigste forsikring mot ødeleggende klimaendringer. Å beskytte naturen er derfor en av Venstres aller viktigste oppgaver de neste årene.

Venstre vil:

 • stanse nedbygging av natur, og reetablere mer natur
 • legge fram et årlig arealregnskap
 • legge til rette for mer gjenbruk av materialer og varer i anskaffelser og byggeprosjekter
 • påse at kommunen har gode kildesorteringordninger
 • etablere ombrukssentral
 • utarbeide handlingsplan mot plastforurensning
 • utvikle sykehusskogen som et friområde
 • utvikle grøntarealer vi allerede har, og etablere flere innbydende blomsterenger for bier på kommunens grøntarealer
 • etablere en markagrense for Kongsvinger

Skole og opplæring

Utdanning er nøkkelen til en bedre framtid. Det er gjennom utdanning at vi utjevner sosiale forskjeller og gir alle like muligheter i livet. Venstre sitt mål er å skape en skole som ser alle elever, og som gir mestring og læringsglede for alle. Venstre vil at alle elever skal få ut sitt fulle læringspotensial.

Venstre vil:

 • innføre løpende barnehageopptak for å sikre at alle får mulighet til å begynne i barnehagen etter endt foreldrepermisjon
 • utrede forsøksordning med utvidet åpningstid i barnehager
 • ruste opp og utvikle gode utearealer for barn og ungdom
 • gjøre læreryrket mer attraktivt ved flere karrieremuligheter, gode lønnsbetingelser og mindre byråkrati
 • at alle ungdommer har tilgang til et variert læringsmiljø
 • styrke laget rundt eleven ved å ansette miljøterapeuter og rådgivere for å stoppe mobbing og hindre skolevegring
 • styrke seksualundervisningen på barne- og ungdomsskolen
 • at kommunen er en god lærlingebedrift og at man bruker praksiskandidatordningen
 • støtte høgskolesenteret og science park og ha en fagskole med bredt tilbud

Flere lokale arbeidsplasser

Kommunen skal være en god partner for næringslivet, og det skal være enkelt å skape en arbeidsplass for seg selv og andre. Mange bedrifter sliter med å rekruttere medarbeidere med rett kompetanse. Mange står utenfor arbeidslivet i vår region. Flere må få sjansen til å delta i arbeidslivet. Kongsvinger skal være et
godt sted å bo, og vi må tilby utdanning som er relevant for næringslivet.

Venstre vil:

 • støtte bedrifter som ønsker å gjennomføre grønn omstilling
 • dele opp anbud i mindre kontrakter for at mindre, lokale bedrifter kan delta i anbudskonkurransene
 • at Klosser Innovasjon og næringsfondet også tilbyr hjelp til kulturnæringen
 • etablere lokale kontorlandskap og «hub-er», slik at flere kan jobbe lokalt
 • fortsette utbygging av bredbåndsdekning for å gjøre det enklere å jobbe desentralisert
 • legge til rette for at det skal være enkelt å pendle miljøvennlig, gjennom utvikling av Kongsvingerbanen
 • satse på yrkesfag som lokalt næringsliv etterspør, og sørge for gode muligheter for påfyll av kompetanse gjennom fagskole- og høyskolefag
 • utnytte NAVs ordninger bedre for å forebygge utenforskap hos unge, og tilby deltidsstillinger for de med nedsatt arbeidsevne

Et levende lokalsamfunn

Kultur- og kinosenter: Flere kinosaler betyr mer kapasitet i Rådhusteatret

Et levende lokalsamfunn

By- og stedsutvikling skaper viktige rammer for hverdagslivet, og en politikken skal bidra til hyggelige omgivelser og boligområder. Et variert tilbud innen idrett og kultur er viktig for inkludering og mangfold. Mange slutter med idrett fordi det krever for mye. Flere bør få tilbud om idrett på moderat nivå.

Venstre vil:

 • bygge hotell- og kinosenter ved Rådhusteatret
 • ha et tett og levende sentrum med inspirasjon fra 5-minuttersbyen
 • åpne for bysykkel, elsparkesykler eller utlån av elsykler av kommunen
 • oppgradere Brugata og Storgata slik at de blir hyggelige bygater
 • etablere gang- og sykkelvei til Roverud
 • at velforeninger i byen skal kunne søke tilskudd på lik linje med grender og tettsteder
 • opprettholde gratisprisippet for barn og unges bruk av baner og haller
 • videreføre kontingentkassa og BUA
 • etablere kortfilmfestivaler, kinomaraton og andre nisjeprogrammer på kinosenteret
 • finne en løsning for Gjemselund som ivaretar breddeidrettens behov for baner og garderober
 • videreføre husleiestøtte til fengselsmuseet
 • øke bevisstheten om betydningen av god arkitektur og fargevalg på fasader

Helse og omsorg i lokalsamfunnet

Omsorg når du trenger det: Sjef i eget liv lengst mulig

Helse og omsorg i lokalsamfunnet

Et trygt og nært helsetilbud av høy kvalitet er viktig for at alle skal ha frihet og mulighet til å delta i samfunnet. Venstre vil gi alle muligheten til å ta mer styring over eget liv.

Venstre vil:

 • tilby sykepleiere, omsorgsarbeidere og andre helsearbeidere en arbeidshverdag hvor det er mulig å stå i heltidsstilling
 • tilpasse tjenestene for å møte utfordringen med flere eldre og mangel på fagfolk – se på arbeidsdelingen mellom faggruppene
 • styrke forebygging og lavterskeltilbud for barn og unge som sliter med psykisk sykdom, uhelse og rus
 • styrke behandling og kompetanse på rusfeltet, og sørge for at de som er avhengig av rus kan leve verdige liv
 • sørge for god samhandling og trygge tjenester rundt mennesker med psykisk sykdom
 • etablere tilbud om rusmiddeltesting for å forhindre bruk av farlige og forurensede stoffer
 • sørge for at de som trenger det får tilbud om individuelt tilpasset assistanse gjennom BPA-ordningen
 • ha et mangfold av boformer, blant annet omsorgsboliger og bofellesskap, tilpasset hver enkelt
 • satse på hjemmetrening slik at eldre raskest mulig kan komme tilbake i vanlig form etter sykdom og skade
 • sørge for at vi bygger ut nok sykehjemsplasser i årene som kommer

Venstre sine kandidater i Kongsvinger

Kongsvinger Venstres kandidater for kommunevalget i Kongsvinger 2023 finner du her, mens politikken vi går til valg på og vil jobbe for kan du lese om i kommunevalgprogrammet vårt.

 1. Audun Wangen
  Audun Wangen
 2. Anne Rikvold Jess
  Anne Rikvold Jess
 3. Daniel Gaassand Instebø
 4. Inger Noer
 5. Sandra Kania
 6. Else-Marit Sætaberget
 7. Lars Erik Skjerpen
 8. Anne Granly Meldalen
 9. Karl Eirik Engebretsen
 10. Douaa Ibrahim Al Ahmad
 11. Dag H. Engen
 12. Kristin Eline Haugen
 13. John Erik Jess
 14. Hege Elisabeth Nordgaard