Kunnskapsbyen Tromsøs næringsklima

For drøyt to uker siden hadde vi et optimistisk innlegg i denne avisen. Det pådro seg et nedlatende svar fra Eduardo da Silva 15.juni. Han om det. Venstre vil heller fokusere på hvordan vi kan skape et best mulig klima for næringsutvikling og utvikling av kunnskapsbyen Tromsø.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Sverre Tvinnereim

Foto: Toby Stein

Vi er kjent med Byutviklingens år, Innovasjon 2010, Nordområdemuseet og resten av skrytelisten han har kommet med to ganger. Ikke desto mindre er fakta at Tromsø er den av universitetsbyene der andelen av FoU (forskning og utvikling) som del av verdiskapningen er lavest. Og byen er i en helt annen divisjon enn for eksempel Stavanger når det kommer til innovasjonstakt. Alt handler egentlig om ett helt avgjørende spørsmål: Hvordan kan Tromsø bli en fullblods kunnskapsby som nyttiggjør seg den verdifulle kompetansen som Breivik-miljøet generer? Dessverre oppfatter vi at Silva og Ap ikke gir tilfredsstillende svar på dette viktige spørsmålet.

Ideologisk skille, en gang til
Etter ordskiftet i media denne våren konstaterer vi at det er et klart ideologisk skille mellom Venstre og Ap i synet på offentlig sektor og næringspolitikk.
Først av alt: Venstre mener det offentlige har en veldig viktig rolle i samfunnet. Det skal sikre innbyggerne et solid velferdstilbud, spesielt innenfor helse og utdanning. Det offentlige skal også kontrollere næringsvirksomhet og ikke minst skaffe skikkelige rammevilkår for at bedriftene skal gjøre det bra. Men slik vi ser det skal altså det offentlige i seg selv ikke ha eierskap i kommersielle næringer.

For det andre: da Silva (og Hausberg) har gjort det klart at de ikke deler vårt synspunkt på offentlig eierskap. Det kunne være fristende å spørre hvor stor del av næringslivet som bør være eid av det offentlige? Kan man tenke seg at initiativet, engasjementet og risikoviljen blant private investorer fullt ut blir ivaretatt gjennom offentlig eierskap? Privat kapital og eierskap er også viktig som en sunn maktbalanse til det offentlige, og fungerer som en garantist for et demokratisk samfunn.

For det tredje: Når det konkret gjelder Tromsø, så bekymrer det oss faktisk oppriktig at veksten i offentlig sektor overgår veksten i privat sektor! Vi stiller oss uforstående til Silvas nonchalanse her. Videre stiller vi oss undrende til hans skuldertrekk overfor våre forslag til forenkling av kommunal saksbehandling. Endelig synes vi det er illevarslende at han harselerer med vår visjon om at flere skal ønske å starte sin egen bedrift i byen, for seg selv og kanskje noen til. Hvor interessert er egentlig Tromsø Ap i å skape nye gründerbedrifter i byen?

Veien videre
Vi kommer til å jobbe knallhardt for å bidra til å utvikle et Tromsø med høy nyskaping, der nye ideer i kunnskapsmiljøene kanaliseres inn i næringslivet.
Tromsø Venstre vil blant annet:
Opprette et Senter for Anvendelse av Kunnskap, som et samarbeid mellom kommunen, UiT og næringslivet. Dette bør bestå av et team med analytikere, jurister og markedsførere som jobber for at kunnskap blir omsatt i produkter/tjenester som kan selges. Kommunen må ta sin del av regningen og det praktiske ansvaret. Vi synes de nye ideene om et slik senter på Tromsø Maritime skole virker svært lovende.
Fjerne eiendomsskatten i Tromsø kommune. Selv bedrifter som går med underskudd må i dag betale eiendomsskatt! Dette vil føre til økte investeringer.
Arbeide for at Kontaktutvalget mellom Tromsø Kommune og Universitetet i Tromsø fungerer. I dag er dette et sovende organ, mye takket være slapp innsats fra kommunens side. Vi foreslår obligatoriske møter minst én gang i kvartalet.
Selge Tromsø kommunes aksjer i Hurtigruten. Vi ser ingen grunn til at det skal være kommunens oppgave å være en stor medeier i et veldrevet, børsnotert aksjeselskap. Inntektene fra et slikt salg skal i sin helhet gå til å forbedre kommunens service overfor næringslivet.
At det umiddelbart opprettes en tiltaksplan som tilrettelegger for arealintensiv næring, der blant annet kritisk infrastruktur som vannforsyning, bredbånd og tilgang til hovedveier og havn utredes.

I motsetning til da Silva, som signaliserer at han ikke vil debattere mer næringspolitikk, så er ikke Venstre ferdig med det. Vi ønsker å diskutere gode løsninger for næringsutvikling gjennom sommeren, til høsten og gjennom hele neste kommunevalgsperiode! Så får det være opp til næringslivet og velgerne å bestemme seg: Et dynamisk Venstre eller et rødt Ap?

Jonas Stein Eilertsen, Leder Tromsø Venstre
Sverre Tvinnereim, Tromsø Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**