Kvalitet på kommunale tjenester

Venstre vil for de kommunale tjenester ha fokus på kvalitet, rettsikkerhet for kommunens borgere og kostnadseffektivisering

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


For utpreget fokus på kostnadsbesparelser har vist seg å være lite lønnsomt på sikt. Mangfold i utføring av kommunale tjenester skaper utvikling.
Vi bør ha en blanding av privat og kommunal drift av de ulike tjenester.
For utvikling av kommunale tjenester vil Venstre spesielt arbeide for:
Utarbeidelse av en klimaplan for utvikling av kommunens bidrag til reduserte utslipp av klimagasser.
Aktiv satsing på energiøkonomisering i alle kommunale bygninger og legge til rette for mer miljøvennlige oppvarmingsløsninger i kommunale bygg og anlegg.
Etablering av et system for “grønt regnskap” som muliggjør måling og sammenligning av alle kommunale bygg, anlegg og tjenesteenheter hva angår
bl.a. energibruk og øvrig ressursbruk.
Stimulere til reduksjon i avfallsmengden pr. innbygger, økt kildesortering, økt gjenvinningsgrad, innsamling av organisk avfall og hjemmekompostering.
Større nøkternhet i kommunens investeringer i nybygg og anlegg.
Fokusere på kvalitet og kontrollmuligheter ved eventuell ny konkurranseutsetting av kommunale tjenester.
Styrking av vaktmestertjenesten på skolene !!
Øke mulighetene for lærlingeordning i kommunen.
Arbeide for rekrutteringstiltak og arbeidsforhold som sikrer tilstrekkelig bemanning og gjør det interessant for kompetente personer å arbeide for Kongsvinger kommune.

Kongsvinger 16. juni 2007
Jørn-André Stenseth

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**