Program Miljø

Skien Venstres miljøprogram 2007-2011

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


MILJØ OG NATURRESSURSER

Vårt forhold til miljøet og naturressursene er noen av de viktigste temaene i samfunnslivet. Klarer vi ikke finne fram til en balanse som jorda kan tåle, i vårt forbruk og forurensning, vil menneskenes liv på jorda bli stadig vanskeligere. Mye av dette må løses på nasjonalt og internasjonalt nivå, men vi kan og må også gjøre mye på det lokale nivået.

Venstre vil arbeide for:

Dyrka mark
* Å ikke bruke dyrkbar mark til byggeformål eller veier, med unntak for småarealer som tiltetting inne i byggeområder og svært viktige samfunnsformål

Klimatiltak
* Å utarbeide en oversikt over utslipp av klimaødeleggende gasser i Skien og en plan for reduksjon av dette
* At det i alle sammenhenger tilstrebes minimalt transportbehov både for å spare energi, redusere støy og redusere luftforurensing og slitasje på veiene
* Legge til rette for mer bruk av alternativt drivstoff på biler/busser og mer bruk av el-biler
* Gjennomføre varmeplanen for Skien kommune med bl.a. tilrettelegging av oppvarming basert på biobrenselanlegg

Kollektivtrafikk
* At bruk av personbiler må søkes redusert ved utbygging av kollektivtransporten
* Å sikre lave billettpriser på busser i Grenland, om nødvendig med økonomisk tilskudd: 20 kroner for voksne og 10 kroner for barn
* Å bygge ut egne kollektivfiler
* Arbeide for ytterligere samordning av kollektivtilbudet med tanke på pris og rutetider på tvers av busselskaper/NSB og kommunegrenser
* At alle kommunale bygg gjennomgås med tanke på energiøkonomiseringstiltak for å minske bruken av energi. Drive holdningskampanjer i forhold til andre huseiere

Forurensing
* Innføring av piggdekkavgift dersom ikke minst 75 % av bilene bruker piggfrie dekk innen høsten 2008
* Å kartlegge helsefarlig støy og gjennomføre tiltak mot dette
* At ingen kloakk må gå urensa ut i vassdrag og fjorder
* Å muliggjøre bruk av alternativ kloakkrensing i grisgrendte strøk
* Håndheve forbudet mot tomgangskjøring

Gjenvinning
* At stadig mer og mer av søpla sorteres og gjenvinnes. Husholdningene må kunne velge størrelse på grønn beholder. Også glass og metall må sorteres/hentes hos den enkelte husholdning.
* At kommunen må drive aktiv informasjon om og sørge for at mottakssentralene for alle typer avfall blir godt utnytta
* At kompostering av matavfall, hageavfall etc blir tatt mer i bruk i den enketle husholdning. Kommunen må drive aktiv informasjon om bruken av kompostering
* At avfallsprodukt fra renseanlegg og komposteringsanlegg kan brukes i landbruket

Interkommunalt samarbeid
* Utstrakt interkommunalt samarbeid om miljøspørsmål

Artsmangfoldet
* Legge vekt på å verne om artsmangfoldet i naturen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**