Skien Venstres program 2007-2011 Helse og Sosial

Helse og Sosial

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


HELSE, SOSIAL, PLEIE OG OMSORG

I inneværende valgperiode er mange prosjekter ferdigstilt, som for eksempel Bakkane-prosjektet, psykiatriboliger på Gulset, Haugsåsen bo- og kultursenter.

Sektoren står fortsatt overfor store utfordringer de nærmeste årene. Antallet eldre over 80 år vil øke kraftig. Dette vil kreve flere omsorgsboliger, sykehjem, aktivitetssentre og dagavdelinger, tilrettelegging av boliger.
Forventningene i befolkningen om rask og god faglig hjelp har økt, samtidig som manges evne til egenomsorg er redusert. Sykehusene har kortere liggetid, hvilket medfører mer ansvar til kommunens helse- og omsorgstjeneste.
Kommunen har ansvaret for en stor gruppe av sterkt funksjonshemmede medborgere. Barnevern og hjelp til utsatte familier ser ut til å bli en stadig viktigere oppgave. Likeledes hjelp til rusmisbrukere, ikke minst blandt ungdom. Psykisk helsevern i alle aldersgrupper må opprioriteres og oppgraderes kraftig.

Forebyggende helsearbeid
Forebyggende arbeid og ansvarliggjøring av enkeltmennesket i forhold til egen helse er viktig for å sikre nok ressurser til de syke og pleietrengende.

Venstre vil
* Sikre en god skolehelsetjeneste både i grunnskolen og videregående skole
* At eldre som fyller 80 år får tilbud om besøk av helsetjenesten/pleie og omsorg for å kartlegge behov
* Intensivere kampen mot narkotika og andre rusformer ved å skape gode og meningsfylte tilbud for barn og ungdom
* Føre streng kontroll med skjenke- og salgsbevillinger for alkohol
* Støtte Skien diakonale senters arbeid for rusmisbrukere
* Støtte Krisesenteret
* Støtte senteret mot seksuelle overgrep
* At alle som har behov for legemiddelassistert rehabilitering (Metadon og Subutex) må få tilbud om dette
* Legge forholdene til rette for godt og rikt friluftsliv i kommunen. Utstyrsbanken der foreninger, skoler og private kan leie utstyr som kanoer, telt, lavoer etc må videreutvikles
* Legge forholdene til rette for frivillige lag og foreninger. Frivillighetsmeldingen som er lagt fram er et meget godt utgangspunkt å gå videre på

Pleie og omsorg
I de siste tiårene har det vært en kraftig oppbygging av den åpne omsorgen i kommunen. Etter Venstres mening er dette en svært viktig basis innenfor eldreomsorgen.
Endel har i tillegg behov for en bolig i tilknytning til et servicesenter. For noen vil plass i et bokollektiv eller et tradisjonelt sykehjem være behovet.

Venstre vil
* Arbeide for valgfrihet og fleksibilitet når det gjelder bolig for hjelpetrengende eldre og funksjonshemmmede, slik at alle kan få en bolig tilpasset den enkeltes funksjonsevne, enten det er å bli boende i sitt gamle hjem, flytte til en servicebolig, et bokollektiv eller på sykehjem
* Øke kapasiteten på heldøgns tilbud til pleietrengende i form av sykehjem eller bokollektiv
* Sykehjem og tilrettelagte boliger må bygges ut i tråd med plantallene for den forventede eldrebølgen
* Det må jobbes aktivt med rekruttering av kvalifisert personale til hjemmetjenesten og institusjonene i Skien, f.eks. som rekrutteringen av Menn i omsorgsyrker (MIO). Det må legges vekt på organisering, arbidssituasjon og miljø i sektoren
* Støtte en Prosjekt- og forskningsavdeling på Bakkane der en sykehjemsavdeling skal bemannes av 50 % av hvert kjønn
* At alle som har behov skal få tildelt en trygghetsalarm. Det må ses på løsninger med nyeste tilgjengelige teknologi
* Det psykiatriske ettervernet/rehabilitering må styrkes slik at det er gode dagtilbud og kvalifisert personale. Den nylig vedtatte psykiatriplanen må følges opp
* Styrke samarbeidet mellom kommunale og statlige instanser for å utnytte ressursene bedre overfor brukerne og de ansatte. Samarbeidet må også styrkes mellom kommunens egne avdelinger
* Det må bygges flere boliger til funksjonshemmede og personer med særlige hjelpebehov
* Funksjonshemmede må sikres et arbeidstilbud
* Senter 4, som drives av Mental Helse må sikres støtte

Sosialtjenesten
Det er viktig med en aktiv sosialtjeneste. Venstre ser positivt på det nye samarbeidet mellom sosialtjenesten, arbeids- og trygdeetaten (NAV – Ny arbeids- og velferdsforvaltning), hvor det skal være en dør inn for å få hjelp. Å få folk tilbake til arbeidslivet i stedet for å fortsette som sosialhjelpsmottakere er svært viktig. En ordning med arbeid for sosialstønad kan bidra til tilbakeføring til arbeidslivet ved at det gir arbeidstrening, struktur på dagen, sosial kontakt etc.

Barneverntjenesten
Det må sikres en operativ barneverntjeneste som har ressurser nok til å kunne gi hjelp til familier i krise. TFM (Tverrfaglige møter) rundt enkeltbarn må videreføres.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**