Skien Venstres program 2007-2011 Kommunalt folkestyre

Kommunalt folkestyre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**DET KOMMUNALE FOLKESTYRET

Kommunen er til for innbyggerne og skal bygge på åpenhet, effektiv tjenesteyting, kvalitet og god service.
Etter Venstres mening er det viktig for det lokale folkestyret å gi kommunen stor grad av frihet til å utvikle seg ut fra sin egenart og lokale forhold. At dette kan føre til ulike tilbud i forskjellige kommuner er en konsekvens vi aksepterer. Viktige områder som for eksempel barnevern, eldreomsorg og skole må sikres gjennom en sterk lovgivning. Venstre ønsker at kommunene skal få frihet til å bestemme kommuneskatten innenfor visse grenser, fordi kommunene også må ha et inntektsansvar om det lokale folkestyre skal være meningsfylt.

Skien Venstre vil:
* Være forsiktig med å opprette heltidsstillinger for politikere utover ordfører, men sikre gode frikjøpsordninger og tilrettelegging av møter osv, slik at alle grupper i befolkningen kan delta i det politiske liv, det være seg småbarnsforeldre, selvstendige næringsdrivende etc
* At den administrative ledelsen i kommunen skal legge fram budsjettforslag i god tid før den politiske behandling, slik at berørte kan komme med synspunkter og reaksjoner
* Verne om retten til ytringsfrihet for ansatte i kommunen
* Etterstrebe åpenhet og bred folkelig deltakelse i planprosesser i kommunen
* At saksdokumenter og bakgrunnsdokumenter til saker som skal behandles i politiske organer legges ut på nettet
* At statens overføringer mest mulig skal gå gjennom rammetilskuddet, og ikke øremerkes, for på den måten å vise tillit til og gi ansvar til lokalpolitikerne
* At 16-åringer skal få stemmerett og være valgbare til kommunestyret
* Gi frivillige lag og foreninger gode og stabile rammevilkår
* Ivareta de ansatte i kommunen gjennom en godt fungerende bedriftshelsetjeneste, aktivt og forpliktende arbeid som IA (inkluderende arbeidsliv)-bedrift osv

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**