Skien Venstres program 2007-2011 Næringspolitikk

Næringspolitikk

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Skien Venstre vil arbeide langsiktig for at Skien og Grenland skal framstå med positivt omdømme som bosted og som vertskommune for næringsvirksomhet. Skien skal ha ord på seg som et attraktivt område å etablere og drifte næring. Skien skal være et førstevalg for etablerere av små og mellomstore bedrifter innen et bredt spekter av bransjer.

Dette krever bevisst innsats fra politikere og krever likedan at ansatte har klar forståelse av egen rolle og betydning som lydhøre, kompetente, tydelige og serviceinnstilte tilretteleggere og servicemedarbeidere. Kommunen som arbeidsgiver har ansvar for at dette fungerer i alle ledd. Også næringslivets folk legger vekt på å bli imøtekommende mottatt og oppleve seg ønsket og velkommen. Det er viktig generelt og også innen for næringspolitisk arbeid at kommunen framstår med avklart og tydelig rollefordeling mellom politikere og administrasjon. Per dato er dette skillet uklart.

Skien Venstre har stor tro på at lokal næringspolitikk virker. Derfor er det viktig at politikere samler seg om langsiktige rammebetingelser og ser til at administrasjonen praktiserer et objektivt og forenklet regelverk/ saksbehandling så langt mulig. Likebehandling er avgjørende for kommunens omdømme. Rask, korrekt og profesjonell saksbehandling er et fortrinn vi har mulighet til å oppnå snarlig. Unødvendig detaljfokusering bør unngås. Saksgang skal være ryddig og tydelig fra første stund.både fra politisk og administrativ side. Politihus, stadion og hotell er eksempel på uheldig saksgang som svekket folks tillit til kommunen.

Næringsjef må gis tydelige og langsiktige styringssignaler og gode arbeidsvilkår. Næringsavdelingen bør vurderes styrket. Samarbeidet innen Vekst i Grenland (VIG) må utfordres, styrkes og utvikles, ikke tillates stagnere.

Struktur for kommunale utvalg/ underutvalg må foran hver valgperiode vurderes og utvalg som ikke er aktuelle bør avvikles eller slås sammen med andre. Dersom Hovedutvalg for næring, arbeid og miljø (HOAN) skal videreføres innen kommunens utvalgstruktur, bør myndighet samt sammensetning av utvalgsmedlemmer tas opp til drøfting Eksempelvis foreslås at øvrige utvalgsledere el nestledere bør sitte i HOAN slik at kommunen får større forståelse for næringspolitikkens betydning

Skien Venstre går inn for

Gassrørledning med våt og tørrgass til Grenland. Vi er også positive til gasskraftverk dog med ufravikelig krav til CO2 rensing fra dag 1. Det blir viktig å beholde og utvikle forskning og innovasjonsmiljø i Grenland — også innen gass

At thoriumkraftverk/kjernekraftverk må utredes særdeles grundig og med alle motforestillinger og all risiko framlagt

At Grenland kan bli et av flere ledende miljø i landet hva gjelder utvikling, produksjon og anvendelse av alternative energiformer for oppvarming og som drivstoff

At kommunens og regionens infrastruktur hva gjelder kommunikasjon tilfredsstiller dagens og morgendagens krav. Dette innebærer en langt større satsing på kollektivtrafikk og må sees i sammenheng med en eventuell innføring av bompengefinansiert veiutbygging. Skien Venstre mener at veiprising i prinsipp skal skjerme innbyggere som ut fra bosted ikke har alternativ til bil. Utbygging og utvikling av kollektive løsninger skal gå forut for og parallelt med veiprising og er en forutsetning for veiprising. Behov for veiutbygging skal vurderes i forhold til den miljømessige nødvendighet av at biltrafikk ikke øker

At alle kommunens innbyggere skal ha bredbånd tilknytning og mobildekning

At byutvikling i bred og helhetlig forstand vektlegges i arbeidet med å øke kommunens attraksjonskraft; dette også for å øke tilflytting til Skien i konkurranse med Osloregionen. Når Klosterøya nå skal utvikles som en ny attraktiv bydel, må det arbeides fram en ny og oppdatert langsiktig plan for Skien sentrum. Sentral kommunale institusjoner må plasseres slik at de blir drahjelp for en positiv byutvikling, bevisst lokalisering blir viktig og bør foregå planmessig. Kortsiktig skal dagens Skien sentrum framstå estetisk, trygt og trivelig. Det skal være nulltoleranse overfor søppel, hærverk og vold. Fortau og gater skal holdes rene. Patruljerende politi skal arbeide forebyggende og handle raskt i akutte situasjoner

At det ansettes en informasjonssjef/ salgs- markedsføringsmedarbeider hvis fremste oppgave skal være å kommunisere kommunens fortrinn eksternt

`Styre i stort og slippe løs i det små` vil være utgangspunkt for Skien Venstres tilnærming til lokal næringspolitikk

Kommunalt næringsarbeid skal primært rettes mot rammevilkår og i liten grad være bedriftsrettet. Kommunens næringspolitikk skal under ingen omstendighet virke konkurransevridende. Politiske initiativ som for eksempel nytt hotell i byen, er etter Venstres mening eksempel på hvordan en politisk styrt prosess har satt krav til korrekt saksbehandling, høring og faglige innspill samt hensyn til konkurransevridning til side. Bedriftsøkonomiske vurderinger og byplanmessige vurderinger har vært brakt inn sent i prosessen. Dette svekker næringslivets tiltro til kommunen. Kommunens egen anbudsinnhenting må behandles korrekt og saksbehandling av politiske initiativ må følge vedtatt saksgang. Kommunen bør styrke sin administrative egenkompetanse på alle områder som har med planarbeid, saksbehandling, oppfølging og kontroll innen byutvikling/ byggesak. Politikere må ikke gå inn på administrasjonens arbeidsområder. Politikere må sørge for samsvar mellom bemanning og oppgaver

Skien Venstre mener at det ikke er en prioritert oppgave for kommunen å inngå som eier i lokale bedrifter. Evt engasjement skal nedbygges og avvikles så snart dette rimelig lar seg gjøre. Vedr kommunalt eiet bygningsmasse skal det løpende vurderes hvorvidt det er mer hensiktsmessig for kommunen å eie framfor å leie

Skien Venstre vil nøye følge aktiviteten i kommunalt eide bedrifter og selskap. Med AS Kontorbygg som eksempel mener Skien Venstre at dette selskapets rolle og omfang av virksomhet nå bør bli gjenstand for grundig evaluering. Det er ønskelig å skape et nødvendig skille mellom forretningsmessig drift og politisk arbeid.

Styresammensetning i kommunale AS `er og halvoffentlige institusjoner skal ivareta politisk styring og forretningsmessig drift. Det bør derfor være et mindretall i styrene som innehar supplerende økonomisk el annen kompetanse.

Interkommunalt samarbeid skal optimaliseres og utvikles videre på flere områder enn nå. Det er et mål i seg selv å utvikle samarbeid på tvers av kommunegrenser.

Siden en kommunes/ en regions omdømme og attraktivitet nøye henger sammen med de kulturelle aktiviteter som foregår innen kommunen, vil Skien Venstre foreslå at det opprettes et `ViG` for kultur, hvilket i praksis innebærer at de 4 Grenlands kommuner oppretter en felles kulturavdeling slik at ressurser kan samordnes bedre enn i dag. Dette bør utredes i løpet av kommende kommunevalgperiode

Skien Venstre innser at kommunesammenslåing vil kunne bli en realitet innen Grenland og selv om det er vektige argumenter mot sammenslåing, mener vi tiden er moden til å ta opp igjen og jobbe videre med dette i denne kommunevalgperioden. Venstre ser ikke økonomiske begrunnelser for dette, men mener en felles organisering og planlegging av dagens to bykommuner vil bli viktig for regionens framtidige utvikling som attraktivt bosted og derav attraktiv næringsregion.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**