Skien Venstres program 2007-2011 Skole og barnehage

Skoler og barnehager

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


SKOLER OG BARNEHAGER

Venstre ser på investering i skole og utdanning som den viktigste investeringen samfunnet kan foreta.
Skolen skal
* Formidle kunnskap
* Utvikle forståelse
* Representere sentrale samfunnsverdier

For å kunne ivareta disse oppgavene trenger skolen ressurser.

Samarbeid mellom barn, skole og foreldre er nøkkelen til å møte stadig økende krav og omfattende forandringer som skolen står overfor.

Venstre ser fem store utfordringer i skolepolitikken:
1. Barna har rett til å få undervisning tilpasset egne evner og forutsetninger
2. Kombinere høy faglig kvalitet i skolen med friheten til lokal utforming
3. Sette eleven istand til å orientere seg i et stadig mer informasjonsfylt samfunn
4. Gi læreren tid til både å være skapende pedagog og trygg voksenkontakt
5. Ta vare på de yngste barnas behov for uorganisert lek i hverdagen og ta vare på barndommens egenverdi i barnehager og skolefritidsordninger.

Skien Venstre vil derfor ha fokus på disse områdene:

Et likeverdig skoletilbud for alle elever:
* Tilpasset opplæring, tilgjengelighet for rullestolbrukere, spesialenheter, skoleprosjekter
* Sikre grundig utredning og tilpasning av tiltak for barn/elever med spesialpedagogiske behov
* Støtte opp om "Skiens-modellen" dvs flere mindre spesialpedagogiske enheter i nærhet til en grunnskole

Utvikling, Organisering, Skoleledelse:
* Styrke skolenes ekskursjonsbudsjett slik at elevene kan bli kjent med natur og historie i sitt nærmiljø i Grenland
* Bevare privatskolene som et viktig supplement til den offentlige skolen
* Ta vare på samspillet mellom skole, lokaldemokrati og næringslivet
* Gi større grad av selvstyre for skolen, mindre detaljstyring og byråkrati
* Arbeide for åremålstilsetting av rektorer
* Åpne for annen relevant kompetanse i skoleledelse

Skolebygg, Læremidler:
* Ruste opp skolens uteområder
* Fornye Lunde barneskole
* Styrke skolens biblioteker og mediasamlinger
* Sikre IT-satsingen i skolen
* Kreve oppdatert og funksjonelt undervisningsmateriell
* Sørge for tilstrekkelig vedlikehold av skolebygg
* Øke skolenes ressurstilgang til landsgjennomsnittet
* Sikre skolevei

Kompetanseheving:
* Videreutvikle ordningen med miljøarbeidere på skolene
* Sikre fleksible og oppdaterte etter – og videreutdanningstilbud til lærere og gradvis innføre en kompetansehevingsperiode etter et visst antall år, enten for å jobbe i annet relevant arbeid, eller videreutdanning med lønn.

Barnehage, Skolefritidsordning:
* Kvalitetssikre SFO
* Arbeide for et variert skolefritids – og barnehagetilbud tilpasset både barns og foreldres behov for trygghet i foreldrenes arbeidstid
* Sørge for full behovsdekning for barnehageplasser
* Fortsatt gi kommunalt tilskudd til korttidsbarnehager og barneparker
* Legge til rette for privatdrevne barnehager og lokale familiebarnehager

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**