Skien Venstres program 2007-2011 Ungdom

Ungdomspolitikk

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


UNGDOMSPOLITIKKEN

Morgendagens samfunn skal styres av dagens ungdom. Derfor må ungdommen gis mulighet til å utvikle de evner de har slik at de kan være med å skape samfunnet til det bedre. Det må legges til rette for møteplasser for ungdom, gode skoletilbud, varierte fritidstilbud, arbeidsplasser og boliger

Skien Venstre vil
* Satse fortsatt på samarbeid med organisasjoner, foreldregrupper, politiet for å forebygge rus og kriminalitet blant ungdom, ved "natteravnvirksomhet", oppfølging av ungdom i faresonen, støtte til rusfrie, engasjerende fritidstilbud etc.
* Videreføre SLT(samordning av lokale tiltak) som kriminalitets og rusforebyggende arbeid blant ungdom
* Arbeide for at ungdomsrådet blir et reelt talerør for ungdommen i Skien
* Forbedre kollektivtrafikktilbudet med tanke på ungdom
* Styrke botilbudet for ungdom ved å stimulere til bygging av hybler og små leiligheter, som ungdom kan ha råd til. Arbeide for at nye boligfelt har en viss andel boliger for ungdom (eks. på Bakken)
* Sikre et helsetjenestetilbud for ungdom, arbeide for at det opprettes en helsesøsterstilling på hver videregående skole
* Bekjempe alle slags avhengighet(spill, rus, med mer),styrke behandlingsapparatet
* Opprette et tilstrekkelig antall kommunale lærlingplasser, stimulere til økt inntak av lærlinger i private bedrifter(små lokale bedrifter trenger f.eks mer støtte)
* Åpne for praksisplasser i kommunen slik at ungdom kan få arbeidstrening
* Arbeide for etablering av utdanningsinstitusjoner i Skien
* Legge til rette for et 18 års —sted
* Styrke rådgivertjenesten på skolen for kartlegging og oppfølging av elever som faller ut av den videregående skole("drop outs")

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**