Vindmøllepark i Andøy – innlegg ved Harald Fodstad

Dette er en svært viktig sak,- ja i Venstre mener vi det uten tvil er den viktigste saken i kommunestyret på mange år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Ja-argumentene er ren energi og millioninntekter til kommunen.
Hovedargumentene mot er voldsomt naturinngrep og stor belastning for beboerne i bygdene Skarstein, Breivik og Ramsa.

Skal Andøy si ja eller nei til konsesjon til vindmøllepark?
Det er tunge argumenter både for ja og nei.I dette innlegget skal jeg ta for meg disse argumentene for og i mot før konklusjonen trekkes.

I Venstre har vi hatt en lang og grundig partibehandling på denne saken.
Da vindmøllebebatten startet i kommunen var det to aktuelle utbyggings-prosjekt : Skavdalsheia og Andmyran vindmølleparker.
Vi var raskt negative til utbygging på Skavdalsheia da møller her ville sette sitt preg på Andøynaturen i uforholdsmessig stor grad. Når det gjaldt Andmyran var vi betinget positive i utgangspunktet, fordi vi så for oss en rad med møller "gjemt" unna inntil fjellfoten. Etter hvert har vi imidlertid sett at møllene har fått slik dimensjon at de slett ikke kan gjemmes bort, og avstanden til bebyggelsen er mye mindre enn hva vi hadde sett for oss. I tillegg har det dukket opp nye problemstillinger omkring støy, skyggekasting, is/sørpekasting med mer.
Møllene opptar i praksis all plass mellom veien og fjellet, og når vi nå ser at antallet blir rundt 40, og høyden 200 meter, ja da skjønner alle at vi snakker om et naturinngrep av de store.

Jeg nevnte argumentene som talte for vingkraften : ren energi og kommuneøkonomien.
Det er liten tvil om at vindkraft er forurensingsfri, – med et forbehold om CO2 utslipp fra myra om denne dreneres. Uansett vil vindkraften, satt opp mot kullfyrte kraftverk, gi positive utslag i det globale CO2-regnskapet.
Men det er flere måter å se dette på :
Norge er jo blitt en av de store energileverandører/produsenter. I nær fremtid vil vi komme til å produsere en mengde kraft fra gasskraftverk, der gassen blir renset for CO2. Mengden energi vi her snakker om overgår langt vindkraften.
Argumentet for å bygge en mengde vindmølleparker for å produsere ren energi kan følgelig møtes med gasskraft der CO2 er fjernet.
Men gassen vil ikke, som vindressursen, vare evig vil noen si.
Det er selvsagt rett, men om 100 år, når gassen er oppbrukt, vil verden med sikkerhet se annerledes ut, og med den også energisituasjonen. Vi ser jo allerede nå lovende forsøk med hydrogen. Nå skal jeg snarest forlate 100 årsperspektivet (det er da grenser for hva man skal vite..) men en ting føler jeg meg likevel temmelig sikker på fortsatt vil gjelde : behovet for upåvirket natur.

For Venstre er følgende en evig sannhet :
Naturen med sine vassdrag, myrer og fjell, fjorder og strender er en umåtelig verdi. Denne verdien må vi ikke klusse med i utrengsmål.

Nordlandskysten er verdens vakreste kyst! Og at Andøy er blant de aller fremste i Nordland er satsingen fra nasjonal turistvei et synlig bevis på.
Spør man alle som besøker oss om hvorfor de kommer hit får man alltid det samme svaret : Naturen, først og sist den fantastiske naturen.
I Andøy ble det virkelig fart over reiselivet etter at hvalsafari kom i gang. Senere er det kommet til fugle- og selsafari, nordlys, og et veld av andre opplevelsestilbud. Fellesnevneren for dette er at alt er naturbasert,- det har sitt utspring direkte fra naturen som omgir oss. Vi sitter nok på en ressurs som vi ikke aner rekkevidden av, ennå.
Dette faktum burde etter Venstres syn få politiske konsekvenser,- som i denne saken vi nå behandler.

Venstre ser denne saken som et klart verdivalg:
Ja til rovdrift på naturveridier og klingende mynt i kommunekassen, eller ja til bevaring av unik natur, med fulle rekreasjonsmuligheter.

Vi befinner oss ved et tydelig veiskille.
Hvor vil vi, hvilken profil vil vi ha på Andøy fremover?

En ruvende vindmøllepark er et klart og tydelig signal til alle om at Andøy ikke prioriterer reiselivet.
At et evt. Ja vil bety forverret livskvalitet for beboerne i området, inkl. verdiforringelse av deres eiendommer, er uomtvistelig.
Et nei til vindmøllene er et ja til vårt og Nordlands enestående fortrinn. Dette fortrinnet burde forplikte oss til å ta vare på disse verdiene.

Klingende mynt ja,- også Venstre er opptatt av kommuneøkonomien.
Det er jo en av politikernes viktigste oppgaver,- å fordele elendighet i form av kutt og dårligere tilbud så skånsomt og rettferdig som mulig. Også vi vil mer enn gjerne ha flere penger i kommunekassa, for å gi innbyggerne verdige tilbud.
Millioninntekter fra vindmøller kunne i så måte komme godt med.
Men Venstre har et alternativ :
Vi foreslår at det innføres eiendomsskatt i Andøy. (Det er ikke nytt i regionen,- Sortland og Hadsel har for lengst innført dette). Slik fordeles byrden av å styrke kommuneøkonomien på det store flertallet av innbyggerne. Og vi ødelegger ikke naturen med dette forslaget.

PÅ bakgrunn av overstående legger Andøy Venstre frem følgende forslag til vedtak :

Andøy kommunestyre vedtar følgende høringsuttalelse til konsesjonssøknaden fra Andmyran vindpark AS :

Andøy kommunestyre ønsker ikke at det blir gitt konsesjon til Andmyran Vindpark AS.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**