En offensiv og grønn politikk for fremtidens Andøy: Venstres program for 2023-27

På bildet, fra venstre: Kristine Lauritzen (2. kandidat), Gard Michalsen (1. kandidat), Børge Folden (3. kandidat) og Karl Rasmus Dahle (7. kandidat). , Andøy Venstre

Venstre er det liberale alternativet for deg som vil ha en bedre skole, et grønnere Andøy, som heier på næringslivet – og vil være med å skape et mer inkluderende lokalsamfunn!

 

Andøy Venstre på 60 sekunder. Vi vil:

 1. Lage en lærerpakke med kompetansetillegg for ansatte i skoler og barnehage
 2. Etablere en reell barnehagegaranti – plass uansett når på året barnet er født
 3. Tenke nytt om kollektivtransport og grønn mobilitet – utvikle tilbud for framtida
 4. Jobbe for en storstilt sykkelveiutbygging, for både innbyggere og reiselivet
 5. Gå foran for mangfold, inkludering og integrering. Et åpent samfunn for alle!
 6. Tenke nytt for omsorgstilbudet på Andenes. Sikre at vi bygger riktig for framtida
 7. Lage lokale lønnspakker og utrede attraktive turnusordninger for helse og omsorg
 8. Etablere servicedesk på teknisk med 48 timers svarfrist, for å styrke dialogen
 9. At det skal bo folk i husan og at Andøy blir en JA-kommune. Fradeling må bli lettere
 10. Forplikte kommunen til Hinnøya vannverk, og ta nye initiativ til å løse innsigelsene

 

Andøy er en god kommune å bo, vokse opp, leve og bli gammel i. Samtidig må vi alltid ha ambisjoner om å gjøre det til et enda bedre sted – for alle.

Vi tror ikke det finnes enkle svar på denne oppgaven. Men at kommunen, ansatte, politikere, næringslivet, lag og foreninger i fellesskap kan gjøre mange ting riktig.

Som et sosialliberalt og grønt sentrumsparti er Venstre opptatt av nettopp å finne de gode løsningene, uten at svarene er gitt på forhånd av en ideologisk overbevisning.

 

Verdens beste oppvekst

For Venstre vil skolen alltid stå øverst. Skal vi lage en enda bedre skole, må vi begynne med å lytte til de som vet hvor skoen trykker. Altså både lærere og elever.

Vi tror også på tettere samarbeid med næringsliv og lokalsamfunn. Enda mer valgfrihet og flere valgfag. Som for eksempel trafikalt grunnkurs og mopedlappen.

Oppveksten begynner i barnehagen – og full barnehagedekning må gjelde året rundt. Det er ikke minst viktig for næringslivet og rekruttering til kommunen.

Andøy Venstre vil:

 1. Lage en «lærerpakke» for å øke statusen og legge til rette for kvalitet. Vi vil gi lokale tillegg for kompetanse og utdanning. Vi må se på organisering, timeplaner og plantid, slik at fagfolk får mulighet til å gjøre verdens viktigste jobb.
 2. At barnehager og skoler samarbeider tettere med lokalsamfunnet. Andøys unike bedrifter, reiselivet og primærnæringene kan bidra til å gi barn og unge både unike opplevelser, tilhørighet og viktig kunnskap.
 3. Etablere en barnehagegaranti etter permisjon. Full barnehagedekning er ikke reell hvis den er avhengig av når på året du føder. Venstre har på Stortinget flere ganger foreslått en nasjonal garanti. Vi vil følge opp dette i Andøy kommune.

 

Et grønnere Andøy – for både andværinger og turister!

Kollektivtilbudet er omtrent det samme som for 20 år siden, eller dårligere. Og ikke utviklet for brukernes behov. Det er på høy tid å tenke nytt, særlig for ungdom.

Kampen for bedre gang– og sykkelveier har pågått minst like lenge. Den må fortsette, både for lokalbefolkningen og med tanke på stadig økende turisme.

I en tid med store satsinger er natur og miljø viktig. Biologisk mangfold og bærekraft må inn i alle planer og satsinger. Uten naturen får vi verken innbyggere eller turister.

Andøy Venstre vil:

 1. Tenke nytt om kollektivtransport og grønn mobilitet. Vi må utvikle et tilbud for både nåtid og fremtid. Som gjør det lettere å være ungdom i Andøy. Og som gjør det mulig å flytte til kommunen – også for unge voksne uten bil og førerkort.
 2. Jobbe for en storstilt sykkelveiutbygging. Vi må løfte dette opp som en reiselivssatsing, og se på nye muligheter for realisering. For eksempel på Dverberg, Bleik-Andenes, Åse-Risøyhamn og andre særlig utsatte veistrekninger.
 3. Bevare andøynaturen og vårt biologiske mangfold. Bærekraftsperspektivet må løftes i alt planarbeid. Vi må fortsette arbeidet med verneplan for Andfjorden og jobbe for å få Bleiksdypet på verdensarvlista som første dyphavsområde.

 

Integrering og inkludering – et åpent Andøy!

Sommeren 2023 har vist at kampen for inkludering og mangfold ikke er over i Andøy heller. Venstre støtter Pride, og er for et lokalsamfunn hvor alle føler seg velkommen.

I en tid med krig i både verden og Europa må også Andøy være med og ta ansvar. Når flyktninger kommer til Norge, skal kommunen ta i mot minst vår andel hit.

Vi må også se på alle nye andværinger som en mulig ressurs, ikke bare en oppgave. Særlig i en tid med mangel på arbeidstakere og mange uløste oppgaver.

Andøy Venstre vil:

 1. Gå foran i kampen for mangfold og et trygt lokalsamfunn for alle. Andøy kommune må være en aktiv stemme for inkludering, mot diskriminering. Vi vil støtte tiltak og initiativer med dette målet. Og heise Pride-flagget hver gang det er naturlig.
 2. Ta i mot flere flyktninger, og rigge apparatet for det. Vi må styrke både boligmasse og tjenester slik at vi kan bosette når det trengs. Dette kan være krevende, men i det store bildet er dette et ansvar et land som Norge må ta.
 3. Få flyktninger raskt ut i aktivitet eller arbeid. Mange flyktninger har både kompetanse og kapasitet. Fra første stund må målet alltid være å søke språkpraksis, arbeidspraksis, frivillig arbeid eller andre former for aktivitet.

 

Helse og omsorg for framtiden i hele Andøy

Behovet for omsorgstjenester er stort og økende. Dagens underkapasitet koster kommunen dyrt i bøter fra sykehuset. Eldrebølgen kommer snart voldsomt.

I dette bildet er vi usikker på om dagens planer er de beste. Vi må ta oss tid til å tenke en gang til. Og vi må kanskje også tenke nytt – skal det offentlige gjøre alt?

Venstre vil også se på helsetilbudet helhetlig og forebyggende. Blant annet gjennom å styrke skolehelsetjenesten og lavterskel-tilbud innen psykologtjeneste og samtaler.

Andøy Venstre vil derfor:

 1. Være sikker på at vi bygger omsorgstilbud for framtida. Da må vi om nødvendig ta en tenkepause for omsorgsboliger på Andenes, og stille de riktige spørsmålene. Med reell medvirkning fra ansatte, brukere og pårørende.
 2. Invitere private og ideelle aktører til å tenke nytt. Det er ikke alltid det offentlige har det beste svaret. Andøy kommune bør derfor invitere private aktører inn i slike dialoger og prosesser, for å se om det kan finnes andre måter å bygge og drive på.
 3. Styrke det psykiske helsetilbudet og tenke samarbeid. Vi tror på å tenke nytt for å styrke lovpålagte tilbud innen psykisk helse. Venstre vil ha dialog om regionalt samarbeid, som kan gi større fagmiljø, robuste tjenester og slik bedre kapasitet.

 

Tiltrekke, bevare og belønne ansatte

I en tid med mangel på folk – særlig i omsorg – må vi først og fremst ta vare på dem vi allerede har. Derfor bør kommunen utarbeide lokale lønnstiltak med det som mål.

Attraktive arbeidsplasser handler heller ikke bare om lønn. Erfaring fra andre kommuner tyder på at bemanning, turnus og arbeidstid er vel så viktig.

Dette gjelder også for leger. Vi må trolig ta større grep for å sikre legedekningen. Dagens og framtidas leger vil først og fremst være ansatt, ikke drive bedrift.

Andøy Venstre vil derfor:

 1. Lage en lokal lønnspakke for helse og omsorg. Vi må tørre å snu fokus fra kortvarig effekt til det som virker på sikt. Da må vi utrede forskjellige former for lojalitetstillegg – med særlig fokus på kompetanse og videreutdanning.
 2. Utrede nye turnusordninger innen omsorg. Vi må lære av andre, og utfoske former for langvakter, etterfulgt av lengre friperioder. Disse forsøkene og ordningene må selvsagt lages i tett dialog med ansatte og tillitsvalgte.
 3. Utrede ny organisering av legetjenesten. Mange kommuner har gjort gode erfaringer med gå fra driftsavtaler til ansettelse av fastleger. Andøy kommune bør utrede om en slik ordning kan bidra til en mer stabil legetjeneste.

 

Næringsliv, arbeidsplasser og samfunnsutvikling

Andøy står i en unik posisjon, hvor både eksisterende og nye bedrifter kan skape flere arbeidsplasser. For eksempel innen sjømat, romfart, bygg, anlegg og reiseliv.

Kommunen har tatt store steg for å bli en utviklingsaktør og tilrettelegger. Dette må fortsette, og vi tror særlig service og kommunikasjon blir viktig for de neste stegene.

Samtidig som store bedrifter kommer, må vi jobbe aktivt for flere arbeidsplasser og ringvirkninger. Det handler om å tenke både stort, internasjonalt, smått og lokalt.

Andøy Venstre vil derfor:

 1. Etablere en servicedesk på teknisk med 48 timers svarfrist. Ingen forventer saksbehandling på to dager. Men alle bør få en rask bekreftelse, en antydning av videre responstid – og eventuell veiledning til henvendelsen eller søknaden.
 2. Styrke den internasjonale profileringen av Andøy. De unike etableringene og næringslivet i Andøy kan skape ytterligere ringvirkninger. Men da må det finnes målrettet og god informasjon på engelsk om disse mulighetene.
 3. Legge til rette for nye bedrifter og stedsuavhengige arbeidsplasser. Andøy kommune bør ta initiativ til et kontorfellesskap på Andenes. Her kan også statlige og regionale aktører inviteres inn, med mål om å flytte statlige ansatte ut i distriktet.

 

Bolyst, boligutvikling og trivsel i hele Andøy

Skal folk flytte hit, må de bo et sted. Noen vil leie, andre vil bygge eller pusse opp. Andøy må bli en JA-kommune. Også når det gjelder landbrukseiendommer.

Andøyfondet gir oss mange muligheter fremover. Det ha vært et riktig fokus på noen store tiltak. Men vi må ikke glemme bygda og frivilligheten i jakten på økt bolyst.

Vi må heller ikke glemme hele Andøy. Med nærhet til Sortland og hele Hålogaland, har Hinnøysida et stort potensial. Men da må vi få på plass nødvendig infrastruktur.

Andøy Venstre vil derfor:

 1. Jobbe for økt boligbygging og boligbruk i hele Andøy. Vi må ta en sterkere utviklingsrolle og insentivere nye prosjekter. Men også se potensialet i det vi har. Det må innebære en grunnleggende positiv holdning til fradeling og dispensasjon.
 2. Etablere et eget bygdefond. Andøyfondet kan ikke bare gå til store tiltak. Den sterkeste bolysten skapes lokalt. Vi vil etablere et eget «bygdefond» som skal være øremerket til små tiltak innenfor kultur, frivillighet og fritid i hele kommunen.
 3. Ta nye initiativ for Hinnøya vannverk. Andøy kommune må ta nye initiativ og invitere alle parter på nytt rundt bordet. Målet må være å søke en vei mot enighet, uten å bruke enda flere år på saksbehandling, klagesaker og innsigelser.