Valgprogram 2007 – 2011

Dette er programmet som gjelder for neste fireårs periode.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


HURDAL VENSTRE — VALGPROGRAM 2007 — 2011

Hurdals utfordringer må løses gjennom samarbeid
Vi i Hurdal Venstre er stolte av kommunen vår og vil jobbe for å utvikle denne perlen til å bli et konkurransedyktig sted å bo. Venstre vil arbeide for et variert boligtilbud best mulig tilpasset innbyggernes ønsker (store tomter, beliggenhet, kommunikasjon etc)
Venstre vil jobbe for at Hurdal skal være en ja-kommune som ser positivt på alle gode ideer som kan føre til vekst og utvikling i bygda. Vi erkjenner at Hurdal har mange utfordringer, disse må løses gjennom samarbeid på tvers av partigrensene, slik at alle drar i samme retning. Venstre vil bidra til at det settes fokus på et slikt samarbeid, og at positive saker synliggjøres.

Behold dagens skolestruktur, sats på innhold, renover ungdomsskolen nå
Venstre vil fortsatt jobbe for å styrke innholdet i skolen og samhandlingen mellom foreldre og skole. Kommunens økonomi gir klare begrensninger i hvilke investeringer som kan gjøres i framtidig skoleutbygging. Bruker kommunen store beløp til nye skolelokaler, vil utgiftene bli så store at det må spares inn på eldreomsorg og skole.

Oppretthold det gode omsorgstilbudet, verdsett de eldres innsats
Venstre vil opprettholde og videreutvikle det gode kommunale tilbudet vi har i dag. Enkeltpersoner og frivillige organisasjoner bidrar i stor grad til et godt eldretilbud. Det er derfor viktig å satse på det frivillige arbeidet som legges ned, og Venstre vil øke støtten til dette arbeidet.

Venstre i Hurdal vil ta initiativ til politiske samlinger med pensjonistene i bygda i samarbeid med eldrerådet, slik at pensjonistene kan komme med sine synspunkter overfor representanter fra bygdas partier. Dette skal være et åpent diskusjonsforum hvor alle kan delta.

Prioritering av næringsutvikling, rask saksbehandling
Forutsetning for framtidig næringsutvikling er at kommunen er positiv, og at kommunale saksbehandlingsrutiner på dette området fungerer raskt og effektivt. Venstre mener at en satsing på økt innflytting og tilrettelegging av nye boligområder på sikt også vil føre til økt næringsutvikling.

Pendlerbuss tilknyttet jernbane — gjøre det enda mer attraktivt å bo i Hurdal
Venstre er et moderne, løsningsorientert og ansvarlig miljøparti. Hurdal kommune og bygdas innbyggere må også ta sin del av ansvaret for en forsvarlig miljøpolitikk. Dette kan bl.a. gjøres ved at
· Det utarbeides en kommunal miljøplan
· Økt satsing på kollektivtrafikk. Første prioritet er skyttelbuss til jernbane.

Full barnehagedekning og en god og tilrettelagt skolefritidsordning.
Venstre vil fortsatt prioritere full barnehagedekning og en god skolefritidsordning. Tilrettelegging av forholdene for barnefamilier er en forutsetning for økt tilflytting til Hurdal.

Vi vil verdsette idretts- og kulturmiljøene
Et allsidig og aktivt kulturtilbud er et viktig tiltak for å skaffe flere innbyggere, og samtidig gi et godt fritidstilbud til alle som allerede bor i bygda. I forhold til andre kommuner bruker Hurdal lite penger på kultur. Bygda har mange frivillige ildsjeler som gir positiv reklame for Hurdal gjennom å bygge gode idretts- og kulturmiljøer. Disse bidrar også til å skape gode oppvekstvilkår i bygda. Venstre vil derfor gå inn for å øke bevilgningene til idretts- og kulturformål, herunder vedlikehold og utvikling av bygdas idretts- og kulturarenaer.

Tilrettelegging for ungboprosjekt
Hurdal har i dag et begrenset botilbud til de som skal etablere seg første gangen. Venstre ønsker å utvikle et billig og tidsbegrenset boalternativ for ungdommen i bygda. Dette må være små, praktiske leiligheter tilpasset både enslige og par. Utbyggingen bør skje i privat regi, men etter initiativ og medvirkning fra kommunen.

Enkel og god service for bygdas innbyggere — etabler et servicetorg
Det må etableres et servicetorg som bedrer servicen til bygdas innbyggere. De nye internettløsningene må kvalitetssikres slik at de bedrer og forenkler informasjon og kommunikasjon mellom kommunen og bygdas innbyggere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**