LO Buskerud

Drammen Venstre har mottatt en henvendelse fra LO Buskerud med svarfrist 10. august -07. Spørsmålene er knyttet til arbeidsrettigheter, privatisering og konkurranseutsetting, demokrati, kollektivtrafikk og skole. Her kan du lese våre svar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Vil ditt parti kartlegge deltid i kommunene og tilby hele stillinger?

Nei. Vi er sikre på at administrasjonen i kommunen har full oversikt over ansatte og deres stillingsprosent, slik at denne informasjonen enkelt kan hentes frem ved behov.

Det er ikke noe mål for Drammen Venstre å gjøre arbeidsmarkedet mindre fleksibelt og mindre tilgjengelig ved å sette krav til at alle alltid skal tilbys hele stillinger. Noen arbeidstakere kan ikke og andre ønsker ikke å jobbe fulltid (ønsker f.eks. mer tid til familie). Ved fjerning av deltidsstillinger vil disse kunne falle utenfor. Det er heller ikke alltid at arbeidsgiver har bruk for eller råd til mer en deltid. Konkret ønske om helstilling fra den enkelte arbeidstaker skal imidlertid søkes imøtekommet av arbeidsgiver innefor det behov denne har.

Vil ditt parti flytte beslutninger tilbake til de folkevalgte organer?

Ja. Venstre ønsker mest mulig demokratiske og åpne beslutninger i kommunene. Drammen Venstre vil derfor foreslå å innføre et parlamentarisk styresett i Drammen fra år 2011. Frem til da må Bystyrekomiteene tilføres politisk makt innenfor sine ansvarsområder. De folkevalgtes innflytelse over kommunale og interkommunale bedrifter og foretak skal også styrkes ved at politikerene igjen deltar direkte i styrene.

Vil ditt parti arbeide for at det opprettes minimum en lærlingeplass per 1000 innbyggere i kommunen?

Nei. Målet må være å skaffe lærlingeplasser til de som ønsker det. Om dette blir 1/2, 1, 2, 3 eller 42 pr 1000 innbyggere er relativt uinteressant så lenge alle får en lærlingeplass.

Vil ditt parti ta initiativet til at det utarbeides nærings- og sysselsettingsplaner i kommunene?

Venstre ønsker å føre en aktiv næringspolitikk som skal sikre nok areal tilrettelagt for næringsetablering, og at det blir lettere å starte og drive bedrifter i Drammen. Drammen kommune må derfor aktivt veilede og hjelpe alle som vurderer å etablere bedrifter i byen. Nyetablerte bedrifter skal kunne få tilgang til de subsidierte kontorlokaler de to første årene. I tillegg må alt av registrering og innrapporteringer kunne skje enkelt via Internett. For å styrke den videre næringsutvikling, forskning og utvikling må det etableres et godt bredbåndsnett. Utbygging av bredbåndsnettet må skje i privat regi, men Drammen kommune kan gjennom deltagelse i form av koordinering og eier av infrastruktur bidra til en større, raskere og rimeligere utbyggingstakt.

Drammen Venstre vil ikke ta initiativet til at det utarbeides en sysselsettingsplan for Drammen.

Vil ditt parti arbeide for å innfri ungdomsgarantien?

Nei! Slike garantier er null verdt så lenge brudd på garantien ikke får noen konsekvenser.

Venstre vil imidlertid at det legges tilrette for at ungdom som av ulike grunner har vanskelig for å komme inn i det ordinære arbeidsmarkedet får individuell oppfølging inntil tilstrekkelig tilknytning til arbeidslivet er etablert. Det er et mål for Venstre at alle skal kunne brødfø seg og sine gjennom ordinært arbeid.

Vil ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting?

Nei. Venstre ser på konkurranseutsetting og anbud som en viktig del i å forbedre det offentlige tilbudet, både i kvalitet, omfang og kostnad. Ved å stille kvalitetskrav i tillegg til krav til pris, vil kvaliteten bli sikret. For Venstre er det kvaliteten i tilbudet som er viktig, ikke hvem som driver tilbudet. Drammen Venstre vil jobbe for at kommunens kompetanse som bestiller styrkes.

Vil ditt parti arbeide for at de ansattes ideer og forslag skal danne grunnlag for omstillingsarbeid gjennom et likeverdig trepartisamarbeid?

Drammen kommune har etablert ordningen med partssammensatt samarbeidsutvalg hvor politikere, administrativ ledelse og representanter for de ansattes organisasjoner deltar. Drammen Venstre har ikke hittil mottatt signaler fra de ansatte om at denne ordningen ikke fungerer etter intensjonene, og at deres ideer og innspill i forbindelse med bl.a omstillingsarbeid ikke tas alvorlig. Vi er derfor av den oppfatning at Drammen kommune allerede oppfyller intensjonen i spørsmålsstillingen.

Vil ditt parti arbeide for et mer inkluderende arbeidsliv der det er plass til alle?

Ja, alle skal kunne delta i arbeidslivet på sine egne premisser. Dette innebærer aksept for større bruk av individuelt tilpassede løsninger f.eks deltidsstillinger og midlertidige tilsettinger.

Vil ditt parti legge tilrette for mindre bilbruk i byen og bedre de kollektive løsningene?

Ja. Dette er en av hovedsakene til Drammen Venstre.

Drammen Venstre er av den oppfatning at en helhetlig politikk må legges til grunn om målet om god lokal luftkvalitet, reduserte støyplager og lave klimagassutslipp skal nås. Økt bruk av kollektive transportmidler er et viktig virkemiddel i dette arbeidet.

For å legge til rette for økt bruk av kollektive transportmidler vil vi jobbe for (ikke prioritert rekkefølge):
* Øke antallet bussavganger.
* Etablering av et forpliktende samarbeid med nabokommunene for å sikre en helhetlig og langsiktig areal- og transportplanlegging hvor hoveddelen av boligbyggingen skjer rundt kollektivknutepunktene.
* Legge opp til bedre parkeringsmuligheter rundt kollektivknutepunktene. Dette innebærer bl.a en snarlig etablering av et parkeringshus i tilknytning til Drammen stasjon.
* Flere togavganger ved stasjonene Gulskogen og Brakerøya.
* Bedre korrespondansen mellom buss og tog.
* Drammen skal selv ha ansvaret for bussrutene som går internt i byen. Dette vil føre til et rutetilbud som er bedre tilpasset Drammens innbyggere, og som er lettere påvirkelig når det er behov for endringer.
* Det skal stilles strengere miljøkrav til bussdriften, og en prøveordning der busser og taxier kan bruke hydrogen som drivstoff skal testes ut (HyNor-prosjektet). Drammen skal være i fremste rekke når det gjelder å utvikle et transportsystem basert på nullutslipp.
* Drammen skal komme med i den nasjonale incentivordningen for kollektivtrafikk i de store byområdene.

Den økte veikapasitet som følge av ferdigstillelse av lenker i Veipakke Drammen tilrettelegges for gående, syklende og kollektivbrukere.

Vil ditt parti være en pådriver for å utarbeide konkrete miljøhandlingsplaner i samarbeid med de ansattes organisasjoner og frivillige organisasjoner ?

Drammen kommune har en vedtatt miljøhandlingsplan. Denne er desverre i alt for liten grad blitt fulgt opp. Drammen Venstre ønsker at miljøhandlingsplanen skal oppdateres og gjøres mer forpliktende, slik at det blir arbeidet aktivt med og etter den i kommende Bystyreperiode. Vi ønsker videre at alle kommunale virksomheter skal bli Miljøfyrtårn-sertifisert, og vil jobbe for at flest mulig privateide bedrifter i kommunen også blir det.

Det må settes av økonomiske ressurser på de kommunale budsjettene til å støtte lokale miljøengasjement.

Ønsker ditt parti å styre enhetsskolen?

Nei, Drammen Venstre ønsker å styrke grunnskolen i Drammen slik at denne blir “Norges beste skole”. I denne forbindelse ønsker vi særlig å satse på kompetansegivende etterutdanning av lærere, skoleledere og administrativt personell i skolen (kompetanseår), økt satsing på skole-foreldresamarbeid og å sikre gode skolebygg og skoleveier. Det er videre viktig at det er ansatt nok lærere og at det er tilgjengelig nok vikarer slik at det ikke blir mangel på pedagogisk personell ved f.eks. sykdom. Venstre ønsker å styrke mangfoldet i skolen, og er derfor positive til etablering av flere private skoler. Vi ønsker en skole som følger opp potensialet i hver enkelt elev. Det innebærer forskjellig læretilnærming for f.eks såkalte “skoleflinke” og de som trenger mer hjelp. Også de ekstra flinke må få hjelp til å nå sitt potensial. Drammen Venstre ønsker i denne forbindelse å bruke Forsøksloven for å satse på realfag i den videregående skolen (tilsvarende som dagens ordning med idrettslinjer). Dette vil bety mye for et nyskapende og levende næringsliv i fremtidens Drammen.

Hvilke konkrete tiltak ønsker ditt parti å fremme slik at eldreomsorgen blir bedre?

Venstre vil ha et bredere og mer fleksibelt tilbud som fanger opp at de eldre har ulike ønsker og behov for sin egen hverdag. Målet er heldøgnsplasser for minst 25% av alle personer over 80 år samtidig som tilbudet om serviceboliger økes og hjemmesykepleien og hjemmehjelps-ordningen styrkes. Sykehjemmenes kafeer skal være åpne i høytidene.

Ønsker ditt parti å konkurranseutsette kollektivtransporten i Buskerud?

Ja. Drammen Venstre ønsker at Drammen selv skal ha ansvaret for bussrutene
som går internt i byen med omsyn til anbud og rutetider. Det vil føre til et rutetilbud som er bedre tilpasset Drammens innbyggere, og som er lettere påvirkelig når man har behov for endringer. Venstre vil sette miljøvennlighet, frekvens og punktlighet høyt ved et anbud.
Vi vil i tillegg jobbe for at også Drammen skal komme med i den nasjonale incentivordningen for kollektivtrafikk på lik linje med de store byområdene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**