Drammen Venstre vil ikke gå inn for at det innføres eiendomsskatt

Dette skriver vi i tilsvar til Huseierenes Landsforbund (HL) knyttet til kommunevalget 2007. De øvrige spørsmålene fra HL omhandler bygningskontroll, hvor det skal skje utbygginger, renovasjon, ENØK og VAR-avgifter. Svarene kan du lese her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Vil partiet gå inn for å innføre eiendomsskatt i kommunen ?

Nei.

Vil partiet gå inn for tiltak for å bedre bygningskontrollen av nye boliger som bygges?
(Angi i så fall hva slags tiltak)

Nei. Drammen Venstre vil heller gå inn for at muligheten for å miste sentral og lokal godkjenning utvides slik at useriøse aktører i byggemarkedet ikke kan operere så fritt som i dag. Hvem som har mistet sine godkjenninger og hvorfor godkjenningene er inndratt, må gjøres offentlig tilgjengelig på en enkel måte.

Vil partiet gå inn for at noe område i kommunen der det fra før er et betydelig antall boliger, får vesentlig endret karakter gjennom nye tiltak? Eksempelvis fortetting eller høyblokker i etablerte småhusområder.
(Angi eventuelt hvilke områder og hva slags endringer)

Venstre ønsker at Drammen kommunes målsetting om en befolkningsvekst på 1,5% per år, skal skje gjennom fortetting av det eksisterende byområdet. Marka og landbruksareal skal ikke benyttes. Drammen Venstre ønsker å bevare grønne lunger og nærområdenes særpreg. Ny bygninger skal alltid være en berikelse for omgivelsene.

Drammen Venstre ønsker en by der kunst og kultur skal sette preg på det offentlige rom ved at kunstnere i større grad samarbeider med planleggere og arkitekter om utforming og oppgradering av plasser, gater og offentlige bygg. Vår kulturarv i form av gamle og tradisjonsrike bygninger og strøk med høy arkitektonisk kvalitet må vernes.

Vil partiet gå inn for vesentlige endringer i renovasjonsordningen ?
(Angi i så fall hva slags endringer)

Drammen Venstre er av den oppfatning at dagens renovasjonsordning fungerer rimelig bra. Alle i Drammen har mulighet til å kildesortere, og mottaksstasjoner for kildesortert avfall er tilgjengelig for de fleste innenfor rimelig nærhet for de fraksjoner som ikke hentes ved husstandene. Ordningen med leveranse av avfall fra byens innbyggere til Lindum avfallsplass fungerer også bra. Vi vil imidlertid jobbe for å redusere den totale avfallsmengden som drammenserene produserer, og øke andelen som kildesorteres for å redusere andelen som deponeres.

Vil partiet gå inn for tiltak for omlegging av husholdningenes energibruk ?
(Angi i så fall hva slags tiltak)

Drammen Venstre vil jobbe for at det opprette et ENØK-fond, slik at flest mulig privathusholdninger kan gjennnomføre tiltak for å redusere energiforbruket. Dette vil også bidra positivt til å nå målet om bedre lokal luftkvalitet og lavere klimagassutslipp. Utforming av tilskuddsordningen fra ENØK-fondet skal bygge på erfaringene fra tilsvarende ordninger i bl.a Oslo, Trondheim og Bergen.

Vil partiet sørge for en grundig internkontorll av VAR-avgiftene, slik at de ikke overstiger selvkost?

Drammen Venstre forutsetter at VAR-avgiftene er kvalitetssikret, og at eventuelle overskudd/underskudd i forhold til selvkost godtgjøres innbyggerene gjennom fondsavsetninger/reduksjon av fond innefor rammene av de lover og regler som gjelder. Vi vil derfor ikke ta initiativet til en ekstraordinær internkontroll av VAR-avgiftene i Drammen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**