Program – kommunevalget 2007

Fredrikstad Venstre presenterer her sitt program for kommunevalget 2007

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Ønsker du programmet i pdf format, så trykk her

Innholdsfortegnelse

Skole
Næring og kultur
Miljø
Sosialt ansvar

Alle partier vil det beste for byen og befolkningen. Forskjellen er virkemidlene, holdninger og tilknytning til særinteresser. Venstre har et prinsipprogram som definerer vår sosialliberale ideologi. Denne kombinerer frihet for den enkelte med ansvar for fellesskapet.
Lokaldemokratiet er en grunnvoll i Venstres politikk. Vi mener vedtak skal fattes nærmest mulig de det angår og med aktiv deltakelse fra de det angår. Dette utøves best i kommunen. En forutsetning for et fungerende lokaldemokrati er at kommunen arbeider i full offentlighet overfor sine innbyggere, administrativt som politisk. Les mer om hvordan vi har kjempet for åpenhet i Fredrikstad her.

Sunn kommuneøkonomi
Venstre vil at nye investeringer skal finansieres fra overskudd i kommunens drift. Nye låneopptak nå vil være å skyve gjelden over på våre barn.
Det er et mål å fjerne/redusere eiendomsskatten, men i riktig rekkefølge. Venstre vil ikke finansiere en reduksjon av eiendomsskatten ved å foreta nye låneopptak.

SKOLE

Læreren skal være en autoritet for sine elever i kraft av faglig tyngde og et menneske som bryr seg, stiller krav og setter grenser.

Lærer

Foto: Microsoft

Venstre vil styrke skolen ved å styrke læreren. Vi vil derfor innføre et kompetanseår for lærere med fri fra undervisning f.eks. hvert sjuende år. I påvente av at denne reformen modnes på Stortinget, vil vi innføre en lokal forsøksordning — i første omgang i ungdomsskolen.
Alle elever skal ha en god plattform når de er ferdig med grunnskolen. Vi vil legge inn mer ressurser til spesialundervisning og tilpasset opplæring. Utvikle et godt tilbud for leksehjelp, gjerne i samarbeid med f.eks. Røde Kors. En god rådgivningstjeneste skal bedre hjelpe elevene til å gjøre så riktige valg som mulig ved inngangen til videregående skole. Les mer om vårt engasjement i skolen i Fredrikstad her.

NÆRING OG KULTUR

Det skal være ærefullt å skape en arbeidsplass for seg selv og andre.

Kultur

Foto: Luth

Vi ønsker å legge til rette for et aktivt næringsliv. Vi tror nyutvikling i stor grad vil bestå av mindre bedrifter, skapt av mennesker med tro på egne ideer. Gjennom kommunens engasjement i Fredrikstad Utvikling ønsker vi å stimulere til dannelse av nettverk og "næringsklynger". Venstre vil at kommunen aktivt skal handle mest mulig varer og tjenester fra det lokale næringslivet. Kombinasjonen kultur og næring vil kunne gi spennende, nye arbeidsplasser. Venstre ønsker å få etablert et "kulturuniversitet" i Fredrikstad.

Kultur er arenaen for opplevelser og kontakt med andre. Stedet for den norske dugnadsånden. Mye av kulturlivet er gode, lønnsomme bedrifter. Men ikke all kultur skal være lønnsom. Venstre vil fortsette å støtte det lokale kulturlivet minst på nivå med i dag. Men vi ønsker mer kultur og er innstilt på å bruke deler av kommunens næringsfond innrettet slik at det skaper et mangfold av uttrykk for skaperkraft og kreativitet. Les mer om vårt forslag til Kulturuniversitet her.

MILJØ

Venstre er et moderne, teknologioptimistisk og ansvarlig miljøparti. Vi vil gi våre barn og barnebarn minst like gode muligheter til natur som vi har hatt.

Klima på alvor

Skyer

Foto: H. Bast

Fredrikstad har vedtatt en oppdatert energi- og klimaplan. Venstre vil være en pådriver for å gjennomføre den. Det viktige er at vi starter jobben nå, med tiltak vi selv har kontroll over.
Det mest nærliggende er å få langt flere bilister til å bruke buss, gjerne i kombinasjon med sykkel. Virkemiddelet er et utvidet og gratis busstilbud. Les mer om hva vi mener om trafikk her.
Et annet område er klimavennlig oppvarming av boliger, for eksempel varmepumper. Virkemiddelet er å utvide den nylig vedtatte "panteordning" (kommunalt tilskudd) for vedovner til også å gjelde oljefyring og panelovner. Det hyggelige er at det samtidig vil redusere fyringskostnadene i den enkelte husstand.

Trafikksikre boområder
Venstre vil redusere biltrafikken gjennom etablerte boområder og i sentrum. Vi mener en ringvei utenom sentrum er svaret, og vi vil kjempe for markalinja og ny bro over Glomma ved Råbekken. Den løsningen gir også nye muligheter for utvidet kollektivtilbud i form av ringbusser.
Vi vil opprette miljøgater på veier hvor det i dag er stor fremmedtrafikk gjennom boområder. Disse strekningene skal tilrettelegges for gående, syklister og rutebusser. Les mer her.

Naturvern
Venstre vil føre en restriktiv arealpolitikk for å sikre grønne lunger, 100-metersskogen og lekeplasser i sentrumsnære områder. Vi vil ta vare på kulturlandskapet og rekreasjonsområdene på land og ved vann. Kystsonen skal være tilgjengelig for alle. Vi vil sikre naturens biologiske mangfold, ta vare på lokale salamanderdammer og bekker.

SOSIALT ANSVAR – Mer til de som trenger det mest

Medisin, helse

Foto: Microsoft

"En velferdskommune måles etter hvordan vi tar vare på de svakeste"

Integrering
Mangfold er en ressurs for videre utvikling, både kulturelt, sosialt og økonomisk. Venstre er positiv til arbeidsinnvandring og en human flyktningepolitikk.
Forutsetningen for vellykket integrering av utenlandske borgere er i våre øyne å kunne leve av egen arbeidsinntekt, norsk språk og respekt for at norsk lov er overordnet kulturelle tradisjoner fra hjemlandet. Derfor vil vi bekjempe intoleranse, kriminalitet og rasisme — uansett hvor det forekommer.

Fattigdom
Det finnes resurssvake mennesker/familier i Fredrikstad, og fattigdom synes i stor grad å gå i arv. Venstre vil bryte dette mønsteret ved styrket innsats på to områder. Ved at barna skal få en bedre start på voksenlivet enn det foreldrene fikk, og ved at foreldrene skal bli selvhjulpne på inntekt fra eget arbeid. De som ikke makter det skal likevel være sikret et sted å bo og en "trygd" til å overleve på. I den grad barn er involvert i en slik livssituasjon må kommunen spesielt vurdere barnets behov for en trygg oppvekst.

Trygg alderdom

Eldre, gamle

Foto: Microsoft

Behovet for omsorgstjenester er langt større enn tilbudet kommunen kan gi, selv når Gressvik sykehjem tas i bruk i 2008.
Venstre vil bygge nytt sykehjem innen 2012 og skaffe flere hender i omsorgsarbeidet. Likeså vil vi rette søkelyset på eldres behov for sosiale kontaktpunkter i hverdagen, kall det gjerne "ungdomsklubber" for eldre.

Vil du vite mer?

Venstres prinsipprogram, stortingsvalgprogram, notat om den sosiale liberalismen, politisk regnskap, enkeltsaker og uttalelser m.v. kan du lese mer om på Venstres hjemmesider.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**