Bærekraftig næringsutvikling i nord

Dagens meningsinnlegg fra Terje Cruickshank, førstekandidaten til Bodø Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Miljøtruslene og kimaendringene vil gi sterke utslag i nord. Norge har på bakgrunn av råderetten her, et spesielt ansvar for å styrke miljøforskningen, beredskapen og skape en bærekraftig utvikling i nordområdene. Venstre mener derfor at satsingen på Nord-Norge må ha basis i langsiktighet. Nordområdesatsing er blitt synonymt med petroleumssatsing. Annen nasjonal nordområdesatsing uteblir. Venstre vil si nei til petroleumsaktivitet i de mest sårbare områdene. Samtidig sier Venstre ja til en langsiktig satsing på andre næringsveier, både tradisjonelle og nye.

Fiskeriene har tradisjonelt vært ryggraden i det nordnorske næringslivet. For at dette skal være en levedyktig næring også i fremtiden, er det helt avgjørende at vi sikrer det marine miljøet og de fornybare ressursene. Allerede i dag er store fiskebestander truet av tjuvfiske, overfiske og klimaendringer. Vi trenger derfor en fiskeripolitikk som ivaretar hensynet til miljøet og ressursene og som samtidig vil gi et godt næringsgrunnlag for fremtiden. Det finnes store muligheter innenfor fiskeri- og havbruksnæringa. Gjennom målrettet forskning på marin bioteknologi og innovasjonsprogrammer kan de marine næringene frambringe mange nye produkter og arbeidsplasser.

Gjennom et rent miljø og storslеtt natur har Nord-Norge unike muligheter til å videreutvikle reiselivsnæringa. Denne næringa må styrkes både gjennom generell bedring av vilkårene for småbedrifter og gjennom kompetanseutvikling. De aller fleste bedriftene er små. Det offentlige må derfor bidra med samordning og finansiering av utdanningstiltak og sørge for at næringa raskt får nyttiggjort grunnleggende og ny kunnskap. Utviklingen i reiselivsnæringen må bygge på miljøets premisser, slik at både næringen og miljøet har bærekraftige rammer.

For næringslivet er det viktig med bedre transportforbindelse blant annet mot øst. Venstre ber regjeringen må ta opp igjen arbeidet med jernbaneforbindelsen NEW (North-East-West) —Corridor fra Kina via Russland til Norge, med Narvik som transitthavn.

Landsdelens eget engasjement i nordområdepolitikken er av stor betydning. Folk—til—folk-samarbeidet har minst like stor verdi som formelt nasjonalt politisk samarbeid. Slik kan man finne gode samarbeidsløsninger for miljø , sikkerhet, demokrati og menneskerettigheter.

Sevastopol, 06-08-2007
Terje Cruickshank

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**