MILJØ

Norge skal ligge både i forkant i å redusere egne utslipp, og arbeide aktivt for internasjonale klimaregimer som bidrar til kostnadseffektive utslippsreduksjoner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Jernbane, tog, skinner

Foto: Microsoft

Venstre arbeider for bruk av grønne skatter, omsettelige kvoter og andre mekanismer for å få ned utslippene nasjonalt og internasjonalt. Norge skal redusere sin CO2-utslipp med minst ti tredeler av 1990-nivået innen 2050. For å nå dette målet, må det raskt settes i gang tiltak slik at utslippene er redusert med minst 30 prosent innen 2020.

I FYLKESPOLITKKEN VIL VENSTRE:

Legge stor vekt på den miljømessige siden ved utbygging av eksisterende og nye vegprosjekter og transportløsninger.

Arbeide for å få flyttet mer av godstransporten fra vei til jernbane og båt.

Ta vare på det biologiske mangfoldet i all arealplanlegging.

Ta hensyn til miljø og tradisjonelle rekreasjonsinteresser i spørsmålet om motorferdsel i utmark.

Opprettholde den todelte målsettingen som Stortinget har vedtatt i rovdyrpolitikken om bærekraftige rovviltbestander samtidig som det skal være mulig med næringsvirksomhet i distriktene. Arbeide for økt satsning på forebyggende tiltak og effektivt uttak av skadedyr for å dempe konfliktnivået. Det må kunne settes som krav at forvaltningen må aktivt bidra til å dokumentere andre dødsårsaker, dersom erstatning skal kunne avkortes utover normaltapet.

Bidra til økt lokal forvalting innenfor nasjonale målsettinger.

Styrke jordvern i tråd med nasjonale målsettinger.

Skog

Foto: Tonje Løwer Gurholt

Øke satsingen på skogplanting i Nord-Trøndelag, for å gi et lokalt bidrag til CO2 binding.

Satse på nytenkning rundt gjenvinning og miljøvennlig energibruk gjennom større satsing på ENØK og alternativ energi. Det må satses på vann og luftbasert oppvarming i stedet for bruk av elektrisitet.

Arbeide for at det etableres et pilotanlegg for biodrivstoff i Nord-Trøndelag.

At lokalisering av vindmøller behandles i fylkesplanarbeidet.

At Nord-Trøndelag fylke skal føre eget CO2 regnskap, for å bidra i forhold til kravene i Kyotoprotokollen. Det settes som mål at en skal redusere CO2 utslippene fra fylkeskommunal virksomhet med 20 %.

Arbeide for at det skal utarbeides kommunale energi- og klimaplaner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**