SKOLE OG UTDANNING

Norsk skole må bli blant verdens beste, faglig og sosialt. Den offentlige skolen skal gi hver enkelt elev et best mulig allment kunnskapsnivå, ferdigheter som kan utvikles og tro på egne evner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Elevaktiv skolegård

Foto: Dag Vige

Venstre vil styrke lærerens rolle som leder og kunnskapsformidler med høyt faglig nivå. Skolen skal fremme respekt og trygge mennesker som mestrer utfordringer.

I FYLKESPOLITIKKEN VIL VENSTRE:

At bygningsmasse og læremiddelutrustningen ved de videregående skolene må rehabiliteres og tilpasses de behov ansatte og elever har for et godt lærings- og arbeidsmiljø.

Opprettholde en desentralisert skolestruktur, og arbeide for fortsatt spesialisering mellom skolene.

La de videregående skolene få mulighet til å bli regionale utviklingsaktører i sitt område.

Ha energi- og miljølinje inn i skolen.

Kulturskolen

Foto: Øyvind Misje

At innholdet i skolen sikres høy kvalitet gjennom veiledning og grundig evaluering og oppfølging.

Innføre et kompetanseår for lærere i den videregående skolen.

Sørge for fagtilbud som det er behov for i lokalsamfunn og region.

Øke satsingen på elevbedrifter i videregående skole for å stimulere til etablering av egne bedrifter.

Arbeide for å få flere lærlingeplasser gjennom et tettere samarbeid mellom skole og næringsliv /offentlig virksomhet, også ved økt lærlingetilskudd til bedriftene.

Arbeide for like rettigheter for lærlinger og elever. Elevombudet skal også være ombud for lærlinger.

Opprette desentraliserte opplæringstilbud som muliggjør kombinasjon av arbeid/utdanning for voksne.

Øke satsingen på oppfølgingstjenesten i videregående skole.

At trafikkopplæring får plass som emne i den videregående skolen.

Skoler og undervisning skal være tilrettelagt for funksjonshemmede

buss saltenbilruter

Foto: Nordlandsbuss AS

Videreutvikle ungdomskortet til å gi 75 % rabatt på NSB, ekspressbussen og fylkeskryssende ruter.

Ungdomskortet må også kunne brukes av lærlinger

Fortsatt gi gratis skoleskyss for hjemmeboende skoleungdom (for skoleungdom i samme omfang som tidligere).

Utvikle et godt utbygd høgskolemiljø der forskning og utvikling skjer i tett samarbeid med næringsliv og det offentlige.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**