VELFERD

Alle mennesker skal ha et verdig liv. Velferdsstaten skal bidra til dette som innbyggernes solidariske system for fellesskap og trygghet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Venstre vil at velferdssamfunnets tjenester i all hovedsak skal være et offentlig ansvar, men

Omsorg, senior, helse

Foto: Microsoft

velferdssamfunnet er mer enn det stat og kommune sørger for av velferdstjenester. Mange frivillige fellesskap representerer en varme og nærhet det offentlige aldri kan gi eller erstatte.

I FYLKESPOLITIKKEN VIL VENSTRE:

Sikre funksjonshemmede aktiv deltakelse i samfunnslivet, bl.a ved bedre transportordninger og bedre tilgjengelighet til offentlig bygg, for å sikre universell utforming.

Satse mer på forebyggende helsearbeid og familiekunnskap i den videregående skolen, blant annet ved å ansette personale med helse og sosialfaglig kompetanse.

Venstre vil videre arbeide for bedre tannhelse i Nord-Trøndelag gjennom spesielle rekrutteringstiltak for tannleger og tiltak for å beholde tannleger på distriktsklinikkene samt utvide gruppen som skal få gratis tannbehandling til å gjelde flere grupper, blant annet elever i den videregående skolen, langtids sosialhjelpsmottagere og minstepensjonister.

Omsorg, senior, helse

Foto: Microsoft

Opprettholde to fullverdige sykehustilbud i fylket med bl.a. akuttfunksjon og fødeavdeling.

Arbeide for at helseforetaket skal opprettholde høy kvalitet på helsetjenestene som tilbys i Nord-Trøndelag herunder den opplæring og veiledning som gis den kommunale helsetjeneste.

At Fylkeskommunen skal være aktiv aktør for bedre rehabiliteringstilbud i Nord-Trøndelag. Det gjelder også kjøp av private behandlingsplasser på rehabiliteringssentrene i fylket.

Arbeide for å bedre behandlingstilbudet for folk med psykiske vansker, ved spesielt å utvide kapasiteten på behandlingstilbudet for barn og unge.

Arbeide for at det skal være et tett samarbeid mellom helseforetak og de kommunale helse- og velferdstjenester.

Arbeide for et større antall plasser innenfor rusbehandling i helseforetaket, fortrinnsvis i Nord-Trøndelag.

Arbeide for at Nord-Trøndelag skal prøve ut "borgerlønn" eller "garantert minsteinntekt".

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**