Tilpasset opplæring

I årets valgkamp vil Venstre i alle kommuner satse spesielt på skole. Siden Venstre er opptatt av kunnskapsutvikling, det å se enkeltmennesket, likeverd og mangfold, er tilpasset opplæring et overordnet mål for Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Kristin Over-Rein, Aurskog-Høland Venstre

Foto: Christoffer Biong

Tilpasset opplæring i skolen er ikke bare noe Venstre har funnet på, det er faktisk en lovfestet rettighet. Derfor foretok Fylkesmannen tidligere i år tilsyn med skolene i Aurskog-Høland. Rapporten som ble publisert i mai avdekket 4 avvik:

Avvik:
1.Kommunen ikke har noe system for å vurdere om elevene får tilfredsstillende utbytte av alternative undervisningstilbud.
2. Vedtak om spesialundervisning er gjort selv om sakkyndig vurdering mangler, eller er basert på gamle vurderinger.
3. I vedtakene fremgår det ikke hvilke opplæringstilbud eleven skal få.
4. Elever som henvises til PPT blir ikke utredet etter lovens krav, og det går for lang tid mellom hver vurdering.

Dette er brudd på opplæringsloven. I tillegg hadde Fylkesmannen 4 merknader om skolene i Aurskog-Høland, dvs. forhold som kan forbedres:

Merknader:
1. Tilsatte i skolene sikres ikke tilstrekkelig kompetanse på opplæringsloven og forvaltningsloven.
2. Saksbehandlingstiden hos PPT er for lang.
3. Kommunen stiller krav om at det er de foresatte som må søke om spesialundervisning, mens det er undervisningspersonalet som på eget initiativ skal vurdere om eleven har behov for spesialundervisning.
4. Kommunen gir feilaktige opplysninger om hvilken klageinstans som skal brukes.

Venstre er opptatt av at elever som av ulike årsaker faller utenfor må hjelpes på et tidligst mulig tidspunkt. For eksempel vil nærmere 10 % av elevene være disponert for eller ha utviklet lese- og skrivevansker (i følge Dysleksiforbundet). Det finnes mange hjelpemidler for denne gruppen, men ikke alle kjenner til dem. Man kan få tilskudd fra Hjelpemiddelsentralen til PC, programvare og IT-utstyr som leser opp tekst elektronisk. Men det forutsetter at man har en dysleksi-diagnose fra PPT, som igjen krever at elevene blir fanget opp og får en rask og riktig saksbehandling.

For Venstre er det alltid elevens individuelle behov som må være utgangspunktet for den opplæringen som tilbys. Det er da vel skolen som er til for elevene – ikke eleven som er til for skolen?

Kristin Over-Rein
1. kandidat for Aurskog-Høland Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**