Program 2023-2027

Aurskog-Høland Venstres politiske program for 2023-2027.

Nedlastbar PDF: Kommuneprogram Aurskog-Høland Venstre – 2023-2027 – 148×200.hi

Skole

Hver enkelt elev skal oppleve mestring og lærelyst. Skolen skal være en trygg og inkluderende læringsarena, der det blir motivert og utfordret til å utforske og lære.

Venstre vil:

 • Innføre praktiske linjer i grunnskolen (ungdomstrinnet), i samarbeid med yrkesfaglig utdanningsprogram på videregående.
 • Sørge for opplæring som passer for både faglige sterke og svake elever.
 • Legge til rette for fagnettverk for lærere på tvers av skoler.
 • Styrke samarbeidet mellom Ungt entreprenørskap, ungdomsskolene og de videregående skolene.
 • Ta i bruk mer uteskole og praktisk undervisning.
 • Etablere kolonihager på grunnskolene.
 • Søke aktivt samarbeid med lag og foreninger i utviklingen av aktivitetstilbud i skolen.
 • Legge til rette for at leksehjelp tilbys på skolen i og etter skoletiden, blant annet ved å bruke pensjonerte lærere eller studenter som leksehjelpere.
 • Tilby elevmekling i alle kommunale grunnskoler.
 • Bevare grendeskolene på Setskog, Haneborg og Rømskog.

Sosialt ansvar

De av kommunens innbyggere som har omsorgsbehov skal være sikre på at de skal få den hjelpen de trenger på en trygg og verdig måte.

Venstre vil:

 • At personer med omsorgsbehov skal ha innflytelse på sin egen hverdag og innholdet i kommunale tjenester.
 • Møte innbyggere som sliter med rusproblemer med respekt.
 • At Aurskog-Høland skal lede an i utviklingen av omsorgsboliger, f.eks. leiligheter i et areal med tun i midten, og felles tilsyn fra vaktmester og sykepleiere.
 • Stimulere til etablering av alternative boformer for alle personer med omsorgsbehov.
 • Bruke kortreiste råvarer i mat som tilberedes i kommunal regi.
 • Gjøre økonomisk rådgivning tilgjengelig for de som har behov for det.
 • Støtte opp under ungdomsrådets arbeid.
 • Øke samarbeidet med «synlig» politi i forebyggende arbeid for ungdom.
 • Sikre at utekontaktene har nødvendige ressurser.
 • At Aurskog-Høland skal bli en foregangskommune innen mottak og integrering av flyktninger
 • Gi flyktninger mulighet til å bruke personlig og faglig kompetanse til eget og felles beste.
 • Opprette flere faste heltidsstillinger i helsetjenesten, slik at brukerne får færre personer å forholde seg til.

Kultur

Kulturtilbudet i kommunen binder oss sammen og er viktig for å skape en felles tilhørighet. Venstre vil prioritere kulturtiltak blant barn og ungdom.

Venstre vil:

 • At alle som ønsker det skal kunne delta på kulturaktiviteter

Medlemskap i lag og foreninger kan bli dyrt for mange. Høy billettpris er også en hindring for mange som vil delta på arrangementer. Venstre vil støtte tiltak som gjør det mulig for flere å delta i kulturlivet.

 • Ha en kultur- og idrettskonsulent i full stilling

En person i kommunen må ha oversikt over alt av frivillige organisasjoner, samt utøvende artister og kunstnere, og jobbe proaktivt for å følge opp disse samt orientere om aktuelle tilskuddsordninger også nasjonalt.

Samtidig støtter vi idrettsrådets ønske om å få tilbake en ordning der man har kun én konsulent for idrett i kommunen.

 • Hjelpe frem et bredere kulturliv

Kommunen bør ha støttetiltak som gjør det billigere for små, lokale aktører å leie lokaler til å sette opp arrangementer i kultursalene på Bjørkelangen, Hemnes og Rømskog.

 • Samarbeid med kunstforeningen

Venstre vil gjeninnføre samarbeidet med A-H Kunstforening om å gi alle kommunens 8.-klassinger tilgang til en kunstutstilling hvor elevene også har workshop med kunstneren.

Vi ønsker videre at kvalifiserte håndverkslærere ansettes på skolene.

 • Venstre vil støtte etablering av et E-sport tilbud i Aurskog-Høland

Mange barn og unge har data som sin viktigste fritidsaktivitet. Dataspill er blitt en konkurranseform som drives på høyt internasjonalt nivå. Venstre vil at kommunen viser samme velvilje overfor denne gruppen som det øvrige kultur- og idrettslivet.

 • Vi vil at Aurskog-Høland skal synes

Venstre vil ta initiativ til at det skal utlyses en idékonkurranse om en attraksjon som kan bli et synlig landemerke i kommunen.

 • Vi vil beskytte Kulturarven

Venstre støtter de gode intensjonene i Kommunedelplan for kulturmiljøer 2021–2031 og at de blir fulgt opp med faktisk handling.

Næringsliv

For å tiltrekke seg flere innflyttere er det viktig at Aurskog-Høland kan tilby varierte arbeidsplasser og et godt økosystem for nyetableringer og innovasjon.

Venstre vil:

 • Ha flere private arbeidsplasser i Aurskog-Høland

Venstre vil etablere en næringshage gjennom et privat-offentlig samarbeid. Her skal både gründere og etablerte bedrifter kunne utvikle ny næringsvirksomhet og skape flere arbeidsplasser. Næringshagen skal tilby spisskompetanse innen forretningsutvikling, jus, digitalisering, varemerke/patentering og finansiering, ved å gi veiledning om offentlige låne- og tilskuddsordninger. Den skal også bygge opp et nettverk av private investorer.

 • Gi et løft for innovasjon, slik at det blir attraktivt for teknologiselskaper å etablere seg i Aurskog-Høland

Det har vært en kraftig bredbåndsutbygging i kommunen, og etter pandemien har digitale møteplasser blitt den nye normalen. Rask og pålitelig bredbåndsforbindelse til omverden har blitt de nye motorveiene – uten flaskehalser som Fetsundbrua. Det er ikke nødvendig å pendle til Oslo og sitte fysisk sammen for å drive næringsvirksomhet.

 • For å støtte opp om nyetableringer vil Venstre at kommunen skal bidra til å etablere et investeringsfond sammen med private investorer.

Aurskog-Høland ligger langt fremme i utvikling av fysiske næringsarealer, men vi må passe på at vi ikke blir akterutseilt på digitalisering og innovasjon. Fysiske lokaler er ikke nok for oppstartsselskaper. Hvis det skal bli naturlig for digitale selskaper å etablere seg i Aurskog-Høland kommune må det finnes et innovasjonsmiljø her, hvor det er tilgang på kompetanse og kapital.

Klima og miljø

Vi vil at Aurskog-Høland skal være en god kommune å vokse opp i, også for de som kommer etter oss.

Venstre vil:

 • Gjøre Bjørkelangensjøen til et attraktivt rekreasjonsområde

Venstre vil at Bjørkelangensjøen skal bli ren igjen. Vi vil fjerne forurensningen, som vil gjøre det attraktivt å anlegge en sti rundt sjøen, med brygger, gapahuker og badeplasser tilgjengelig for alle.

 • Redusere avrenning fra jordbruket

Venstre vil påse at kommunen følger opp med kontroll av kantsonene mot elver og innsjøer og sørge for at avstandskravene blir etterfulgt.

 • Bygge ut mer fornybar energi

Kommunen må legge FNs bærekraftsmål til grunn for sin virksomhet. Venstre stiller seg positiv til alle former for fornybare energikilder, der forholdene ligger til rette for det. I Aurskog-Høland ligger forholdene godt til rette for å optimalisere energiutnyttelsen (ENØK), bygge ut jordvarme og bioenergi (f.eks flisfyringsanlegg) og ta i bruk solceller på tak- og veggflater.

 • Ha en aktiv politikk for solenergi

Venstre vil at alle nye offentlige nybygg skal ha solceller på tak eller fasader som standard. Ved offentlig anbud på solcelleanlegg til kommunale bygg, må det også legges inn en mulighet for at privatpersoner og bedrifter kan henge seg på for å få en god pris.

Samferdsel og stedsutvikling

God infrastruktur for biltransport, kollektivreiser og internett er en forutsetning for en velfungerende kommune.

Venstre vil:

 • Prioritere utbygging av tettstedene for å gi innbyggerne best mulige servicetilbud, samtidig som vi verner om dyrket mark.
 • Sikre god internett- og mobildekning i hele kommunen.
 • Styrke busstilbudet internt i kommunen.
 • Utvide tilbudet med direktebusser til Oslo på morgenen og fra Oslo på ettermiddagen.
 • Etablere nattbuss fra Lillestrøm til Bjørkelangen natt til lørdag og natt til søndag.
 • Gjøre det rimeligere å benytte kollektive transporttilbud, spesielt for barn og ungdom.
 • Støtte forslaget om tog mellom Oslo og Stockholm med stasjon på Bjørkelangen.
 • Ha flere avganger på Kongsvingerbanen.
 • Etablere flere pendlerparkeringer på Blaker og Svingen, gjennom et samarbeid mellom Aurskog-Høland og Lillestrøm.
 • Sikre tilbud om lading for ladbare biler på kommunens parkeringsplasser.
 • Sikre gode muligheter for sykkelparkering ved offentlige bygg og naturlige knutepunkter i kommunen.