Lokal valgbrosjyre for Sagene Venstre

Ved å stemme Venstre er du med på å sikre bydelens grønt- og friområder. Sagene Venstre vil gjøre Voldsløkka til et moderne anlegg for allsidig idrett og rekreasjon. Det skal være enkelt og trygt å være myk trafikant, og kollektivtilbudet skal bli både bedre og billigere. Sagene Venstre vil at bydelen skal være et godt sted å vokse opp, stifte familie, arbeide og bli gammel.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Les lokal valgbrosjyre for Sagene Venstre her (PDF)

Miljø

Sagene forside

Foto: Sagene Venstre

Lokal luftforurensing er en av de største miljøutfordringene i Oslo. Vår bydel er særlig utsatt for store utslipp og mye svevestøv fra trafikken langs de store hovedfartsårene og forurensing fra foreldede oppvarmingskilder.
Venstre arbeider kontinuerlig for et best mulig kollektivtilbud slik at det å reise kollektivt er førstevalget for flest mulig.

Miljøforurensing er et globalt problem, men et lokalt ansvar.

Venstre vil:
verne grønt- og friområdene i bydelen
bedre rutetilbudet på buss og trikk utenom rushtidene og særlig på natten.
gjøre månedskortet billigere og heve studentrabatten til 50%
redusere trafikkbelastningen i bydelen ved å finne alternative traseer for gjennomgangstrafikken.
fullføre det planlagte sykkelveinettet.
satse på miljøvennlige hydrogenbusser.
avvikle bruk av olje til oppvarming og kreve miljøvennlig oppvarming i alle nye bygg.
ha billigere månedskort og bedre sykkelveier!

Lokaldemokrati
Et levende folkestyre er avhengig av at borgerne har mulighet til å påvirke den politiske hele tiden – også mellom valgene. Mange politiske beslutninger som angår din velferd, trygghet og ditt nærmiljø fattes i dag på nivå hvor den enkelte bydelsborger har liten påvirkningsmulighet.

Bydelene bør få tildelt mer ansvar og makt slik at beslutninger kan fattes nærmest mulig dem som berøres.

Venstre vil:
tildele bydelene mer makt og ansvar for lokale forhold som byutvikling, skjenketider og lignende.
øke muligheten for innsyn i bydelsutvalgets arbeid.
i større grad involvere barn og unge i politiske beslutninger
gi lokale krefter bedre muligheter til å komme med innspill i politiske saker.
innføre stemmerett for 16-åringer.
gjøre alle politiske møter i bydelen tilgjengelige på podcast og web-tv
Ta makta tilbake!

Gode bomiljø
Sagene er en bydel i vekst. Vi blir stadig flere innbyggere og det bygges stadig flere boliger. Dette fører med
seg utfordringer i forhold til bevaring av friområder og grønne lunger, og kapasitet i offentlige tjenester som
skoler og barnehager. Samtidig har vår bydel en stor andel av byens kommunale leiligheter, og mange av disse er i meget dårlig stand og preges av dårlig bomiljø.

Venstre vil:
bygge skoler og barnehager som tilsvarer bydelens behov
si nei til bygging av høyhus i vår bydel
bedre kvaliteten på kommunale leiligheter og øke den geografiske spredningen av disse.
lage bedre tilpassede botilbud for mennesker med spesielle behov.
etablere gatebelysning langs hele turveien langs Akerselva fra sentrum til Maridalsvannet.
sikre bydelens barn og unge bedre tilgang til kommunens anlegg, idrettshaller og lignende, på dagtid.
videreutvikle bydelens kulturtilbud for barn og unge.
ruste opp Voldsløkka som friområde og idrettsanlegg.
si ja til friområder, nei til høyhus!

Det kreative Sagene
Sagene er bydelen for de kreative næringene. Særlig langs Akerselva har det de siste 15 årene vokst frem en lang rekke bedrifter innen media, design og kultur. Akerselva Innovasjon er et godt eksempel på hvordan samarbeid mellom ulike institusjoner gir videre vekst. Parallelt med dette har Sagene og Torshov endret seg drastisk som handelsområder. Gamle butikker er på vei ut som følge av lav lønnsomhet. Utfordringen er å skape et mangfold av nye virksomheter og gi disse rammebetingelser som gjør at de utvikler seg videre.

Venstre vil:
tilrettelegge for videre vekst i næringsmiljøene langs Akerselva.
videreutvikle Soria Moria kulturslott og Trikkestallen.
etablere et handelstorg i bydelen der gründere kan etablere seg til rimelige kostnader.
lage en helhetlig plan for utvikling av handelsområdene på Sagene og Torshov.
gjøre Maridalsveien mellom Arendalsgata og Hammergata til gågate

Vil du vite mer? Kontakt Sagene Venstre og vår førstekandidat Inge Carlén på [email protected]
eller besøk oss på sagene.www.venstre.no

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**