FISKE OG HAVBRUK

På nasjonalt nivå utgjør fiskeri og havbruk et viktig næringsgrunnlag. I årene framover blir det viktig å ta vare på de naturgitte ressursene og videreutvikle dagens havbruksnæring. Fisken i havet er et felleseie. Ressurssituasjonen har gjort det nødvendig med reguleringer og innføring av kvoter. Den tradisjonelle kystflåten har vist seg å drive bærekraftig høsting av ressursene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


I FYLKESPOLITIKKEN VIL VENSTRE:

Gå imot prinsippet om evigvarende omsettelige kvoter.

Fisk, båt

Foto: Tone Rasmussen

Ivareta en differensiert kystflåte.

Gå inn for økt satsning på forskning og utvikling, og en videreutvikling av kompetansemiljøene.

Arbeide for at det legges til rette for økt foredling av råvarene og større verdiskaping i næringa.

At kompetansehevende tiltak og rådgivning skal styrkes, både offentlig og privat.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**