JORDBRUK OG SKOGBRUK

Landbruket er ei svært viktig næring i Nord-Trøndelag. Landbruket skal være nyskapende og framtidsretta. Volumproduksjon skal fortsatt være viktigst, men det må også satses videre på utvikling av tilleggsnæringer. Landbruket i Nord-Trøndelag skal være miljøvennlig. Det skal satses videre på økologisk landbruk med mål om at Nord-Trøndelag skal være best også dette området.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


I FYLKESPOLITIKKEN VIL VENSTRE:

Landbruket i Nord-Trøndelag skal være best på storfe, svin og fjørefeproduksjon når det gjelder kvalitet, kvantum og inntjening.

At landbrukets rolle for ivaretaking av kulturlandskap og miljø synliggjøres bedre.

Ha økt satsing på økologisk landbruk for å nå målet om 20 % økologisk produksjon i 2020.

Stimulere til økt videreforedling av landbruksvarer i Nord-Trøndelag.

Grønn skog

Foto: A.Hovstø

At det skal stimuleres til økt bruk av bioenergi fra landbruket.

Stimulere til planting samt skogskjøtsel, slik at vi bygger opp ressurser for framtida.

Stimulere til nye anvendelsesområder for massevirke fra skogbruket.

Arbeide for at kystskogen skal utnyttes som en stor energi og råstoffprodusenten.

Der miljøverdier krever spesielle hensyn må forholdene legges til rette for hogstformer som
ivaretar miljøet (f eks lukkede hogster), samtidig som det kan produseres fornybart råstoff. Skogeier må gis økonomisk støtte for å ta slike hensyn.
At kompetansehevende tiltak og rådgiving skal styrkes, både offentlige og private.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**