Lokal valgbrosjyre for Bjerke Venstre

Bjerke Venstre er bydelens sosialliberale parti, med liberale prinsipper om enkeltindividers ukrenkelige frihet og ansvaret for medmennesker som følger med denne friheten. Partiet vil arbeide for at bydelen, Groruddalen og byen Oslo blir et trygt og godt sted å bo og drive virksomhet, uansett bakgrunn eller alder. Vi tar vår miljøprofil på alvor og vil med dette jobbe for at klimapolitikk blir ført på lokalt nivå og at bydelen skal være en arena for læring og mestring i skolen. Her kan du lese vår lokale valgbrosjyre!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Les lokal valgbrosjyre for Bjerke Venstre her (PDF)

Bjerke Venstres politikk bygger på den sosialliberale idé om frihet for den enkelte og ansvar for hverandre. Som bydelens ledende miljøparti skal vi bidra til å sikre radikale, helhetlige og framtidsrettede løsninger på våre lokale miljøutfordringer. Vi vil ta sosialt ansvar i bydelen ved å sikre mer til de som trenger det mest, og alltid se individet bak våre lokale velferdstilbud. Vi vil også bidra til å skape et levende lokalt nærings- og folkeliv for både bydelen og Groruddalen, ved samarbeid både på tvers av parti- og geografiske grenser gjennom lokal handling i det store perspektiv.

Sosialt ansvar
Det offentlige velferdstilbudet i Bjerke må ta bedre vare på de som trenger det mest. Det er viktig å samarbeide med de frivillige organisasjoner for å sikre et verdig liv til dem som har det verst. I bydelen vår skal enkeltmennesket bli tatt på alvor av det offentlige. Vi ønsker å heve nivået på tilbudene tilrettelagt for
barn og unge, samtidig som vi ønsker et lyttende og fleksibelt velferdstilbud for bydelens eldre. I offentlige utredninger, lover, stortingsmeldinger og forskrifter finnes det gode beskrivelser om hvordan samfunnet skal ivareta behovet for pleie og omsorg av eldre. Problemet er at disse intensjonene ikke er lovfestet. Det er den enkelte kommune som har ansvaret for å iverksette nødvendige tiltak. Fra media og offentlig statistikk har vi erfaring for at de ideelle mål i omsorgen for de eldre svikter til dels dramatisk i mange kommuner. En verdig
alderdom har vi råd til, om vi prioriterer riktig.

Bjerke Venstre vil:
Sikre solid økonomistyring i bydelen med fokus på velferd til de som trenger det mest.
Gi bydelens borgere makt over innholdet i de offentlige tjenestene.
Styrke det forebyggende barnevernet.
Prioritere barn og unge med behov for tilrettelagte tilbud.
Styrke samarbeidet mellom skole, barnevern og politi.
Pleietrengende med stort omsorgs- og trygghetsbehov skal ha rett til selv å velge plass på sykehjem eller i andre boligformer med heldøgns pleie og omsorg. Denne rettighet må lovfestes eller sikres gjennom kvalitetsforskrifter senest innen 2010.
Bydel Bjerke må gi høyeste prioritet til bygging av flere sykehjemsplasser, alders- og omsorgsboliger, som må innredes med de kvaliteter som folk flest er vant med idag.
Hjemmehjelpen i Bjerke skal oppgraderes for å sikre befolkningen et tjenestetilbud som er tilpasset behovet og ønskene til klientene, slik at det ofte omtalte stoppeklokkesystem blir historie.
Eldresentrene må lovfestes og bydelen må gi den støtte som er nødvendig for å sikre driften på en tilfredstillende måte.
Serviceerklæringer for alle institusjoner må utarbeides som slår fast den enkeltes rettigheter.

Miljø og byutvikling
Bydelen og de omkringliggende områdene skal være et foregangseksempel i Oslo for radikal miljøpolitikk og helhetlig byutvikling. Uten den lokale frivillighet blir det intet lokalt engasjement, derfor vil Bjerke Venstre samarbeide med lokale frivillige. organisasjoner og borgere for å få til dette. I bydelen vår foregår det samtidig store forandringer knyttet til trafikksystemet i Økernområdet, Bjerke Venstre vil jobbe for at disse endringene blir til det beste for miljøet, næringen og borgerne i bydelen.

Bjerke Venstre vil:
Sikre en helhetlig og lokalt forankret byutvikling i Bjerke.
Stille krav til videreutviklingen av Økernområdet på vegne av miljøets og borgernes interesser.
Arbeide for at det ikke blir bygget et nytt, bilbasert kjøpesenter på Økern.
Verne og videreutvikle grøntområdene i bydelen.
Følge opp eksisterende verneplaner i bydelen.
At alle gjennomgående busslinjer bruker miljøvennlig drivstoff.
Sikre markagrensen.

Skole og kultur
For Venstre er barns oppvekst og levevilkår et meget viktig satsningsområde. Det er barns utvikling som på lang sikt skaper identitet og utvikling av lokale sentra. Skolene i Bjerke skal være en arena for læring og mestring og gjennom samarbeid mellom skolene, bydelen og de frivillige organisasjoner dyrker man frem det lokale engasjementet. Venstre vil arbeide for full barnehagedekning og sørge for at det er et fleksibelt
barnehagetilbud tilpasset bydelens behov.

Bjerke Venstre vil:
Sørge for økte kultur- og frivillighetsmidler i bydelen.
Integrere lokalpolitikk og utbyggingsaker som angår barn og unge som en del av undervisningen i samfunnsfag i barne- og ungdomsskolene.
Styrke PPT (Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste) og skolehelsetjenestene i bydelen.
Sikre et fleksibelt barnehagetilbud i form av deltidsplasser, barneparker, åpne barnehager og familiebarnehager.
Skole- og barnehageutbyggingen må skaleres i forhold til boligutbyggingen i bydelen og dets omkringliggende områder.
Arbeide for en tverretatlig plan for integrering av fremmedkulturelle barn.

Småbedrifter og næringsutvikling
Bjerke Bydel, som en del av Groruddalen, rommer mange småbedrifter med en blomstrende og lokal næringsutvikling. Det skal være ærefult å skape en arbeidsplass for seg selv og andre, uten verdiskapning blir det ingen fremtidig velferd. Kunnskaps- og tjenesteindustrien opplever en sterk vekst, i tillegg har bydelen
en multietnisitet som skaper grunnlag for et rikt og mangfoldig næringsliv. En god næringspolitikk er en av virkemidlene for en vellykket utvikling av Bjerke bydel, Groruddalen og integreringen i området.

Bjerke Venstre vil:
Beholde og sikre gode rammevilkår for småbedriftene og næringsvirksomheten i bydelen.
Fortsette og ta i bruk konkurranse som virkemiddel der det gir bedre velferdstjenester og tekniske tjenester i bydelen.
Som et virkemiddel for å redusere bruken av svart arbeid, innføre en forsøksordning der husholdningers kjøp av håndtverkstjenester skal være fritatt for moms.
Opprette en generell etablerertjeneste, med spesialkompetanse om innvandrermiljøer.

Vil du vite mer? Kontakt Bjerke Venstre og vår kandidat Kjell-Gunnar Heimark på [email protected]
eller besøk oss på bjerke.www.venstre.no.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**