Lokal valgbrosjyre for Søndre Nordstrand Venstre

Søndre Nordstrand Venstre legger vekt på:
Sterk satsing på barn og unge
Økt bevilgning av Søndre Nordstrand-midler
Satsing på miljøvennlig energi
Gode kollektivløsninger
En verdig og valgfri eldreomsorg
En trygg hverdag uten vold og diskriminering
Egen politistasjon i bydelen
Et reelt lokaldemokrati

Her kan du lese Søndre Nordstrand Venstres lokale valgbrosjyre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Les vår lokale valgbrosjyre her (PDF)

En trygg, raus og inkluderende bydel

Barn og unge
En av Oslo Venstres hovedsaker de siste årene har vært å jobbe for egne midler til Søndre Nordstrand til satsning på et bedre lokalmiljø, som bidrar til bedre oppvekstvilkår og integrering. Vi har lykkes i å få med både byrådet og Regjeringen i dette arbeidet, men fortsatt er satsingen for liten. Vi kommer derfor til å kjempe videre for en økning i de øremerkede Søndre Nordstrand-midlene.

Søndre Nordstrand Venstre vil også arbeide for flere fritidsaktiviteter for barn og ungdom i nærmiljøene. Ungdom skal ikke behøve å reise til sentrum for å finne et fritidstilbud. Vi er også opptatt av at det skal bli enklere for ungdom i bydelene å sette i gang nye aktiviteter ved at støtteordningene gjøres mer generøse, fleksible og forutsigbare.

Venstre mener det må satses mer på bygging og vedlikehold av idrettsanlegg for breddeidrett generelt, og jobber dessuten for at det bygges en egen cricket-bane i bydelen. Det er også viktig å legge til rette for tilgang til rimelige lokaler i bydelene, for eksempel med flerbruksskoler og ved opparbeiding av offentlige utearealer, fremfor oppbygging av kommunalt styrte fritidstilbud. Dette stimulerer ungdom til mangfold og ansvar, og medfører større valgfrihet.

Eldre
Eldreomsorgen må styrkes. Alle må få nødvendig pleie og omsorg når de trenger det. Søndre Nordstrand Venstre ønsker å gi de eldre valgfrihet til selv å velge hjemmehjelp, slik at eldre som ønsker det kan ansette den hjemmehjelpen de selv vil ha på vanlige kommunale vilkår. Det må gis større mulighet til å velge mellom hjemmebaserte tjenester eller plass på sykehjem. Det er også viktig å gi et godt tilbud til alle pleietrengende på sykehjemmene. Det må være tilgang på egne rom for religiøse handlinger og det må serveres mat som er laget etter korrekte kostregler.

En trygg bydel – egen politistasjon
Ingen skal ha grunn til å føle seg utrygg i Oslo. Kriminalitet må forebygges og bekjempes. Trygghet betyr også styrking av personvernet og frihet fra overvåkning. Søndre Nordstrand er en bydel på størrelse med en middels norsk kommune, og vi mener derfor at det er viktig at det finnes en egen politistasjon i bydelen, slik at inbyggerne skal kjenne seg tryggere.

Kamp mot diskriminering
Retten til å delta på alle samfunnsarenaer må gjelde alle, uavhengig av etnisitet, kjønn, seksuell legning eller nedsatt funksjonsevne. Styrket kamp mot diskriminering er nødvendig for å sikre mangfoldet og respekten for at mennesker har ulike mål, drømmer og visjoner for hva som er det gode liv for dem.

Miljø
Venstre vil gjøre det så attraktivt som mulig å kjøre kollektivt, og mener et godt utbygd kollektivtilbud er avgjørende. Venstre vil fortsatt sikre ekspressavganger i rushtiden og et godt tilbud på tverrforbindelser i bydelen. Vi vil videre jobbe for ti minutters avganger for toget, en forlengelse av T-banen til Bjørnholt og kombibane til Ljan fra Gjersrud/Stensrud via Bjørnholt. Søndre Nordstand har god erfaring med fjernvarme, og Venstre ønsker en økt satsing på dette. Vi ønsker blant annet å øke innsatsen på kildesortering i Oslo med utskillelse av matavfall, og at avfall som ikke kan brukes om igjen eller resirkuleres, brennes for å utnytte energien til nettopp fjernvarme.

Grønmo ligger i Østmarka og skal etter Venstres mening være en naturlig del av marka og de friluftsaktiviteter som hører hjemme her. Det gjør ikke en avfallsplass, og vi vil derfor sørge for at Grønmo er tilbakeført Marka senest i 2011 og området blir utviklet til et aktivt område for tur, friluft og idrettsaktiviteter Det er ikke en god løsning med skytebane i et bomiljø. Derfor sier Venstre nei til at det fortsatt skal være skytebane i Prinsdal, og går i stedet inn for at det i stedet bygges en skytehall på Åsland.

Lokaldemokrati
Søndre Nordstrand Venstre vil at bydelene skal være levende, politikkskapende organer, ikke bare forvaltere av offentlige tjenester. Større bydeler gjør at det er enda viktigere enn før å styrke det lokale selvstyret og øke det folkevalgte ansvaret for lokalmiljøet. Bydelsutvalgene må få myndighet til selv å ansette bydelsdirektørene og ha instruksjonsmyndighet over dem. Bydelene må i langt større grad være styrende i den langsiktige utviklingen av bydelen og befolkningen må i langt større grad høres.

Søndre Nordstrand Venstre vil derfor legge vekt på
STERK SATSING PÅ BARN OG UNGE
ØKT BEVILGNING AV SØNDRE NORDTRAND-MIDLER
SATSING PÅ MILJØVENNLIG ENERGI
GODE KOLLEKTIVLØSNINGER
EN VERDIG OG VALGFRI ELDREOMSORG
EN TRYGG HVERDAG UTEN VOLD OG DISKRIMINERING
EGEN POLITISTASJON PÅ MORTENSRUD
I TILLEGG TIL POLITIPOSTEN PÅ HOLMLIA
ET REELT LOKALDEMOKRATI

Søndre Nordstrand Venstre sier: Du er sjefen
Et levende folkestyre er avhengig av at borgerne har mulighet til å påvirke den politiske prosessen hele tiden – ikke bare ved valg. Venstre vil gi ny tillit til det politiske system ved å minske avstanden mellom borgere og folkevalgte. Politiske beslutninger skal fattes på lavest mulig nivå. Venstre vil derfor videreføre ordningen med direktevalg til bydelsutvalgene

Søndre Nordstrand-midlene
En av Oslo Venstres viktigste kampsaker de siste årene. Et initiativ etter samme mønster som indre øst- og Grorud-midlene, som også har vært kjernesaker for Oslo Venstre. Midlene går til å utvikle nærmiljøet, og legge til rette for bedre oppvekstvilkår og integrering.

Noen konkrete standpunkt for Søndre Nordstrand Venstre:
Tung satsing på kollektivløsninger med ti minutters avganger for toget, forlengelse av T-banen til Bjørnholt, kombibane til Ljan fra Gjersrud/Stensrud via Bjørnholt, og fire avganger i timen mellom Bjørndal og Holmlia
Forsette arbeidet for egne Søndre Nordstrand-midler til satsning på et bedre lokalmiljø som bidrar til bedre oppvekstvilkår for barn og unge og økt integrering
Bygging av en Cricket-bane med fullverdige internasjonale mål i bydelen.
Gi eldre reell valgfrihet og medinnflytelse i sin hverdag.
Egen politistasjon for Søndre Nordstrand
Økt satsing på kildesortering, inklusiv matavfall
Økt satsing på fjernvarme som mer miljøvennlig energi
Styrke bydelenes økonomi for å øke det lokale handlingsrommet.
Quo Vadis får i oppdrag å etablere et senter for norskopplæring/arbeidstrening for menn etter samme modell som senteret for kvinner
Sørge for at Grønmo er tilbakeført marka senest i 2011 og området blir utviklet til et aktivt område for tur, friluft og idrettsaktiviteter.
Nei til skytebane i bomiljø i Prinsdal – ny skytebane i hall uten støy for lokalmiljøet på Åsland
Kommune og bydeler må gå foran for å sikre like jobbmuligheter uansett etnisk bakgrunn
Tjenester bydelene kjøper av kommunen til standardpriser skal fritt kunne kjøpes også fra alternative tilbydere i frivillig eller privat sektor, dersom de lokale politikerne fi nner dette gir det beste tilbudet
Overlate ansvaret for lokale plansaker og klagebehandlingen i lokale byggesaker til bydelsutvalgene
Gi bydelen ansvaret for fartsreduserende tiltak, renovasjon i offentlige rom og skjøtsel av grøntområder
Utesteder som diskriminerer gjestene sine skal umiddelbart miste skjenkebevillingen.

Vil du vite mer? Kontakt Søndre Nordstrand Venstre og vår førstekandidat John Bjørnøy på sondrenordstran[email protected] eller besøk oss på sondrenordstrand.www.venstre.no.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**