Søndre Nordstrand Venstres bydelsprogram 2023-2027

En grønn og levende bydel

Søndre Nordstrand er et godt sted å bo, med nærhet til marka og sjøen og med store grøntområder. Søndre Nordstrand Venstre vil verne om de mange gode kvalitetene i bydelen vår, og jobbe for gode tjenester og lokal utvikling. Bydelen vår skal være et sted der alle kan leve det livet de ønsker, uavhengig av alder, kjønn, livssyn, funksjonshindring, seksualitet og bakgrunn.

Bydelenes bydel

Søndre Nordstrand er Oslos største bydel i utstrekning, samtidig som vi ikke har et tydelig definert bydelssentrum. Vi vil knytte områdene i bydelen tettere sammen, slik at alle kan få glede av det bydelen har å by på – uansett hvor i bydelen man bor.

Søndre Nordstrand Venstre vil:

 • Ha et velfungerende kollektivtilbud som knytter områdene i bydelen sammen
 • Gjøre det enkelt å ferdes på tvers internt i bydelen med sykkel og til fots

Klimavennlig bydel

Venstre vil lage en bedre fremtid ved å ta vare på naturen og kutte utslipp. Vi vil skape en bydel som bidrar til å kutte klimagassutslipp og ta vare på og utvide bydelens grønne områder.

Søndre Nordstrand Venstre vil:

 • Ivareta og utvide grøntarealer, friområder og bydelens 100-meterskoger
 • Stille krav om streng klima- og miljøsertifisering av alle nye bygg i bydelen og miljøsertifisere kommunale
 • Ha en gjenbruksstrategi som legger til rette for at bydelen kan velge brukt fremfor nytt i anskaffelser der det er mulig
 • Støtte opp om låne- og delingsordninger for håndtverksmaskiner, turutstyr og lignende etter modell fra BUA-ordningen
 • Sette opp flere bytteboder og søppelkasser i bydelen

Grønne reiser

Det må være enkelt å reise til fots, med sykkel, kollektivtransport eller ved å benytte bildelingsordninger. Vi vil ha flere sykkelveier og gjøre kollektivtrafikken billigere. Det skal være trygt og enkelt å komme fra sted til sted.

Søndre Nordstrand Venstre vil:

 • Ha en gå- og sykkelstrategi for å sikre mer og sammenhengende gang- og sykkelveier
 • Flere avganger på eksisterende bussruter, som f.eks. rute 80E
 • Buss til Hvervenbukta hele året
 • Legge til rette for flere bildelingsplasser
 • Ha rimelige kollektivpriser

Utdanning og oppvekst

Søndre Nordstrand skal fortsette å være en god bydel å vokse opp i. Venstre ønsker et mangfoldig barnehagetilbud med plass fra ett år. Barnehagen er avgjørende for integrering, inkludering og språkutvikling. Det er derfor viktig å øke graden av deltakelse i barnehage.

Vi vil ha en skole som tar hensyn til at elevene har ulike forutsetninger, interesser og behov.

Søndre Nordstrand Venstre vil:

 • Ha et variert barnehagetilbud, og er mot rekommunalisering av private barnehager
 • Teste ut ordning med løpende opptak i barnehage for å sikre barnehageplass fra ett år
 • Ha en god overgang fra barnehage til skole
 • Sikre tilstrekkelig bemanning for alle barnehager
 • Styrke skolehelsetjenesten
 • Jobbe for at Helsestasjon for ungdom får lengre åpningstider

Kultur og idrett

Søndre Nordstrand skal ha et mangfold av aktiviteter og fritidstilbud, hvor kulturen, idretten og frivilligheten har mulighet og frihet til å utfolde seg. Bydelen må legge til rette for både organiserte og egenorganiserte aktiviteter og sørge for et bredt fritidstilbud som kan nå ut til alle med behov for et trygt miljø utenfor hjemmet.

Søndre Nordstrand Venstre vil:

 • Ha meråpent bibliotek
 • Redusere prisen på kulturskolen for lavinntektsfamilier
 • Sørge for å holde prisene nede for barneidretten, slik at vi sikrer at alle har mulighet til å delta
 • Ha målrettede ordninger som gjør det mulig for alle å delta på fritidsaktiviteter, uavhengig av økonomisk situasjon
 • Gjøre egnede offentlige lokaler tilgjengelige for lag og foreninger på en enkel måte
 • Ha et variert og godt fritidstilbud for barn og unge, blant annet ved å styrke bydelens ungdomsklubber
 • At HUB Mortensrud får fast driftstilskudd, enten over kommunebudsjettet eller i bydelen

En trygg og god bydel

Søndre Nordstrand skal være en trygg bydel for alle, og et godt sted å bo gjennom hele livet.

Søndre Nordstrand Venstre vil:

 • Ha mer synlig politi som jobber forebyggende i bydelen. Venstre vil ha en politistasjon/politipost i bydelen.
 • Satse på forebyggende tiltak rettet mot unge, deriblant samarbeid mellom helsetjenester og skolene med informasjon om rusmiddelbruk
 • Sikre at kommunen har en ungdomskontakt og et godt lavterskeltilbud for ungdom som har psykiske plager
 • Sørge for at alle som mottar tjenester i hjemmet får faste personer å forholde seg til

Næringsliv og arbeidsplasser

Venstre mener at lokale arbeidsplasser er en forutsetning for å skape gode lokalmiljø hvor flest mulig kan bidra og inkluderes i arbeidslivet.

Søndre Nordstrand Venstre vil:

 • Inkludere flere i arbeidslivet gjennom ordninger som brukerstyrt personlig assistent (BPA), introduksjonskurs som leder til deltakelse i arbeidslivet, og samarbeid om tilrettelegging hos bedriftene.
 • Jobbe for at flere bedrifter skal etablere seg i bydelen og ha flere kommunale og statlige arbeidsplasser til bydelen
 • Ha flere deltids- og sommerjobber til ungdommer i bydelen