NÆRINGSLIV OG SYSSELSETTING

Venstre vil med sin næringspolitikk gi forutsigbare rammevilkår for næringslivet. Vi må fjerne lover og regler som virker hemmende på utvikling av næringslivet lokalt og sentralt, forutsatt at dette ikke går ut over miljøet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


I FYLKESPOLITIKKEN VIL VENSTRE:

Prioritere lån og tilskudd til nye virksomheter og virksomheter med utviklingspotensiale.

Oselvo ved Bjørnegården

Foto: Tore Rykkel

Stimulere næringslivet for å sikre den spredte bosettinga i Nord-Trøndelag ved å målrette offentlige tilskudd og rådgivningstjenester.

At Nord-Trøndelag fylke og kommunene gjennomfører en informasjonskampanje for økt kompetanseutvikling, nyskaping og næringsutvikling, – rettet mot befolkningen generelt, bedrifter og fylkes- og lokalpolitikere og byråkrater spesielt.

Ha flere næringsdrivende i de lokale-, regionale- og fylkeskommunale tiltaksapparater.

Ha en brukerorientert gjennomgang og justering av regler og virkemidler hos Innovasjon Norge og de kommunale og regionale næringsfondene. Nye bevilgninger til næringsutvikling må ikke gå til å øke byråkratiet.

At det bevilges mer penger for å opprette flere lærlingeplasser i privat og offentlig virksomhet for å sikre rekruttering av fagfolk.

At det etableres flere elevbedrifter slik at ungdommen få en praktisk opplæring i hva som skal til for å starte en bedrift.

Ha desentralisert oppbygging av IT- verktøy kanalisert til de videregående skolene for å øke mulighetene for sysselsetting i alle deler av fylket. Vi må utnytte det grenseløse i ny teknologi.

At NTE fortsatt skal være offentlig foretak på Nord-Trønderske hender. Det er avgjørende å beholde eiendomsretten til våre vannkraftverk og den kompetanse som er knyttet til disse. Overskuddet fra NTE skal finansiere tiltak for å utvikle Nord- Trøndelag.

Pallefabrikken,Halsa

Foto: M.A.Bjørkli

Stimulere til eksport av landbruks- og villmarksprodukter gjennom samarbeid med fiskeri- og havbruksnæring som allerede har et godt innarbeidet markedsføringsapparat.

Støtte opp om en reiselivsnæring basert på opplevelser med utgangspunkt i vår natur og kultur.

Passe på at næringsvirksomhet tar nødvendig hensyn til livsmiljø, bl. a. gjennom krav om konsekvensanalyser for større nyetableringer. Når en verneinteresse må gå foran næringsinteressene, skal det gis full erstatning som dekker grunneiernes reelle tap.

Stimulere til produksjon av bioenergi som både tar utgangspunkt i lokal råstoff, lokale arbeidsplasser og sunt miljø.

Stimulere til fortsatt satsing på vindkraft og små vannkraftverk i Nord-Trøndelag, for både å bidra til lokal sysselsetting og verdiskaping, samt økt produksjon av elektrisk kraft uten forurensing. Dette er av avgjørende betydning for at vi skal kunne oppfylle våre nasjonale klimaforpliktelser.

Arbeide for at selvstendig næringsdrivende blir tilgodesett med samme sosiale rettigheter som lønnsmottagere.

Nord-Trøndelag skal være Norges første Fair-Tradefylke

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**