SAMFERDSEL

Geografien og bosettingsmønsteret i Nord-Trøndelag setter store krav til samferdselssektoren. Venstre ser det som svært viktig å forbedre eksisterende, og å utvikle nye samferdselstiltak som dekker samfunnets transportbehov på en effektiv, trafikksikker og miljøvennlig måte.
Det er også viktig at vi har en samferdselspolitikk som samtidig som den tilfredsstiller behovet for brukerne, tar hensyn til så vel natur som miljø.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


I FYLKESPOLITIKKEN VIL VENSTRE

Det arbeides for trafikksikkerhetsforbedringer ved punkttiltak. Forra Bru på E14 og Nes Bru på E6 må utbedres snarest. Rasutsatte strekninger må sikres.

Tog

Foto: Microsoft

Styrke kollektivtrafikken og legge til rett for en bedre samordning mellom drosje, buss og tog.

Arbeide for ny RV 17, med delvis ny trase mellom Namsos og Steinkjer, med bl.a. bru som sikrer kortere vei rundt Hjellbotn. Prosjektet må inn i Nasjonal Transportplan i valgperioden 2007-11.

Arbeide for ny RV 17 langs dagens RV 769 fra Namsos til Ytre Namdal, med ferjefri forbindelse som langsiktig mål. Dette anses først mulig å få inn i Nasjonal Transportplan etter 2011.

Arbeide for at jernbanenettet opprustes og at det bygges ny dobbeltsporet tunnel
gjennom Gevingåsen og Forbordfjellet. Dette vil bedre tilbudet til godstransporten og gjøre det mulig å korte ned reisetida for persontrafikken.

Arbeide for at jernbanestrekningen Stjørdal-Steinkjer og Meråkerbanen blir elektrifisert.

Arbeide for at tilbudet til passasjerene på Nordlandsbanen skal bedres.

Arbeide for et bedre hurtigbåttilbud på kysten, for eksempel en korresponderende hurtigbåtforbindelse på strekningen Trondheim-Bodø.

Arbeide for å opprettholde fraktutjevningsordningen for drivstoff, slik at prisene på bensin og annet drivstoff ikke blir urimelig høy i distriktene.

Støtte arbeidet med å utvikle havnene i Nærøysundet og Skogn som knutepunkthavner.

Hurumvei, bil, vei

Foto: Finn Dale Iversen

Opprettholde transportstøtteordningen for næringslivet.

Prioritere utbedring av ulykkesstrekninger på E-6 og flaskehalser som Forra bru på E-14 og Nes bru på E6. Under videre utbygging av E6 må det tas nødvendige miljøhensyn og søke å unngå nedbygging av dyrka jord og viktige naturområder.

Målsettingen er å øke standarden på fylkesvegene og å legge fast dekke.

Trondheim lufthavn må utvikles for å øke sikkerheten og redusere støyulempene samt å kunne betjene den økte trafikken.

Ruste opp Namdalsbanen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**