Fra valgprogrammet

Vefsn Venstres viktigste saker

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Vefsn Venstres viktigste saker 2007-2011

Åpenhet, lokaldemokrati og kommunens virksomhet, god personalpolitikk, personvern

Kamp mot korrupsjon

Skole, kulturliv og ungdomstilbud for kunnskap og like muligheter
o Gjenreise respekten for fagkunnskap og pedagogisk frihet.
o Bibliotektilbud.
o Prøveordning med kompetanseår for lærere
o Aktiv støttespiller for folkehøgskolene i Vefsn

Likebehandling av kommunale og private barnehager

Nyskaping og næringsutvikling som gir varige arbeidsplasser

Økt produksjon av økologiske, miljøriktige landbruksprodukter.

Føre en restriktiv linje når det gjelder nedbygging av de produktive jordbruksarealene

Fullverdig sykehustilbud til kommunens innbyggere

Sosiale sikkerhetsnett

Tilfredsstillende boforhold og ettervern for rusmisbrukere

Seniorpolitikk med fleksible arbeidsordninger og trygge institusjonsplasser

Byplanlegging på miljømessige og estetiske premisser

Kommuneøkonomi
o Investeringer i en takt som kommunen kan tåle i et lengre perspektiv.
o Ikke økt eiendomsskatt

Interkommunalt og regionalt samarbeid med våre nabokommuner. Ingen kommunesammenslåing mot innbyggernes uttalte oppfatning.

Klimaplan

Kulturplan

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**