Program Målselv

Her er Målselv Venstres program

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


1 GRUNNIDEEN TIL VENSTRE ER ET SOSIAL-LIBERALT SAMFUNN

1.1 Venstres visjon

Venstre vil et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin egen vei til det gode liv, og der vi tar ansvar for hverandre og miljøet.

1.2 Mer frihet — mer ansvar

Venstres grunnidé er kort og godt personlig frihet og ansvar for fellesskapet og for den kommende generasjon. Utgangspunktet er det enkelte menneske, ikke grupper eller klasser. Venstre er et parti, uavhengig av organisasjoner. Venstre vil stå for frihet og rettferdighet og ønsker en stat som aktivt bekjemper sosiale urettferdigheter.

1.3 Mer lokaldemokrati

Et levende lokaldemokrati er svært viktig for Venstre. Vi vil at kommunene skal ha mer frihet til å prioritere og tilpasse til lokale forhold. Det stiller større krav til lokalpolitikerne, det vil gjøre det mer interessant å ta et samfunnsansvar som lokalpolitiker, og slik må det være for at ikke landet skal bli sentralstyrt. Vi vil skape et demokrati som alle synes det er verdt å delta i. Det er derfor en forutsetning at Statens statutter for årlige overføringer ikke virker ødeleggende for kommuner med lavt og svingende folketall. Venstre tror lokale løsninger oftest er bedre enn statens standardoppskrifter. Venstre ønsker derfor at kommunene selv skal kunne sette lokalt skattøre for å oppnå konkrete mål.

1.4 Garantist for åpenhet

Målselv Venstre vil være garantist for at politiske prosesser skal foregå i åpenhet, og ikke i lukka rom. Det var Målselv Venstre som fikk åpnet budsjettbehandlinga i formannskapet i 1995.

1.5 Venstre er

Venstre er kunnskapspartiet, miljøpartiet, småbedriftspartiet, frihetspartiet og partiet som bryr seg nasjonalt og internasjonalt.

2 MILJØ

Målselv Venstre konstaterer at samfunnet generelt er kommet til en miljøerkjennelse som har vært grunnleggende i Venstres politikk: Menneskeskapt aktivitet kan være katastrofalt ødeleggende for miljøet og klimaet. Menneskegjorte klimaendringer må derfor stoppes. Politiske tiltak er avgjørende for om vi skal klare å skape en verden for framtida. Venstre har framtidstro og mener at vi også skal utnytte ny teknologi og kunnskap for et bedre miljø og tilpasse oss endringer.
Vi vil gjøre miljøteknologi til ei næring og ikke et nødvendig onde.
Venstre vil være garantisten for at Målselv kommune blir en miljøbevisst kommune hvor det blir utarbeidet miljøregnskap og miljøplan. Det vil bli stilt krav om energisparing, redusert forurensning og forbrukervennlig avfallshandtering. Kunnskap innenfor energisparing må utnyttes og en bevisst energisparing vil gi økonomiske gevinster.
Vi vil satse på trygge gang og sykkelveier som vil redusere biltrafikk i nærområdet. Venstre vil arbeide for utnyttelse av biobrensel og miljøvennlige tiltak innenfor kommunen og næringsvirksomhetene i Målselv.
Venstre støtter opprettelsen av et Nasjonalparksenter i Målselv som i sin videste forstand vil være med å fokusere mot et bærekraftig miljø.

3 SKOLER, BARN OG UNGDOM

Innenfor velferdsstaten er den offentlige skolen den mest sentrale institusjon, som møteplass for mennesker med ulik bakgrunn og viktigste arena for kunnskap og dannelse i samfunnet.

3.1 Barn og ungdom

Venstre vil satse på barn og ungdom og legge tilrette for interessante arbeidsplasser i Målselv.
Kommunen må drive merkevarebygging, være dyktig til å fremheve kvalitetene ved bygda, slik at kommunen blir attraktiv også for nyetablerere. Skolene, Kulturskolen og fritidstiltakene må være så attraktive at neste generasjon foreldre ønsker de samme for sine barn, i Målselv. Venstre vil ha arenaer der generasjoner kan møtes. De unge må få ansvar, som gir selvtillit og trygghet. Vi vil arbeide for et samfunn som ikke tolererer mobbing på grunnlag av rase, herkomst, sosial status, seksuell legning, kjønn, eller individuelt valg av livsstil.

3.2 Eleven i sentrum

Kunnskap, utdanning og dannelse er i realiteten et frihetsprosjekt for det enkelte menneske, men også nøkkelen til at vi utvikler vårt velferdssamfunn.
Barn er bygda og nasjonens fremtid. Barnas evner og anlegg er nasjonenes viktigste ressurs. Barnehager og skole møter dem i 18 år. Vi vil at det satses på skolen slik at barna våre får det beste grunnlaget for sitt fremtidige liv og virke.

De stiller med forskjellig bakgrunn og forutsetninger, og må møtes ut fra individuelle behov og muligheter.

Læreren er fellesskapets representant, de må ha de beste forutsetninger for å ivareta barnas egenart og energi og kunne lede dem til terskelen av deres muligheter, slik at de får lyst på livet og utfordringene og dermed legge grunnlaget for en aktiv, kreativ og skapende tilværelse.

Målselv Venstre mener at det er i skolen vi har muligheter til å hjelpe barn med problemer. Det er her vi kan forebygge isteden for å ty til barnevern, politi og tvangstiltak.

Den viktige oppgaven lærerne har i barnas liv, må få samfunnets fulle støtte. De må ha de beste kvalifikasjoner, og de trenger stadig ny inspirasjon og faglig oppdatering.
Vi mener at de ansatte i skolen må gies mulighet til kompetanseheving. Målselv Venstre vil at det utarbeides kompetanseplan for undervisningspersonalet som vil være med på å sikre de riktige ressurser og ytterligere sikre en stabil arbeidsstokk.

Venstre vil at kommunen skal få de beste lærerkreftene, dette kan oppnås ved skikkelige planer og prosedyrer for ansettelse, slik at stillinger ikke blir stående ubesatt samtidig som det kan velges i første rekke.

Venstre ønsker ikke store skoleenheter og lange skoleveier for elevene. Venstre er imot en sammenslåing av Olsborg og Bardufoss ungdomsskoler.

3.3 Aktive skoler

Målselv Venstre vil at grunnskolen i kommunen skal være en samfunnsaktiv skole, som har et avtalt samarbeid med både hjem, samfunnsliv og næringsliv.

Samarbeidet hjem og skole er i denne sammenheng viktig for begge parter og grunnlag for trivsel og utvikling.

En trivelig skole krever gode skolebygg og lærere som beholder inspirasjonen, og midler til å gjøre mer enn bare vanlig klasseromundervisning.
Venstre vil stille krav til at skolebyggene våre er i en slik stand at de fremmer helse, trivsel, estetisk sans og lyst til å lære.

Venstre vil primært ha en allsidig offentlig skole, men er åpen for friskoler med pedagogisk alternativer.

3.4 De videregående skoler

Målselv Venstre vil hegne om og aktivt bidra til å beholde og utvikle de videregående skolene i kommunen.

For kommunen er også utdanningstilbudene som gis gjennom voksenopplæringa viktige. Forsvarets studiesenters høyskole- og universitetstilbud gir indre Troms et fortrinn og bidrar sterkt til å beholde ungdom i bygda.

3.5 Bedre føre var

Venstre vil videreføre Helsestasjon for ungdom og søke å styrke forebyggende tiltak i forhold til ungdom og rusproblematikk.

Sosialtjenesten skal bidra til bedre levekår for de vanskeligstilte og bidra til økt likeverd og likestilling. Tjenesten skal være rettet mot det forebyggende arbeid slik at man i større grad kan hindre at sosiale problemer oppstår.

Målselv Venstre vil at kommunen skal føre en ansvarlig alkoholpolitikk.
Dette innebærer at man har god kontroll i forhold til de bevillinger som gis. Frihet under ansvar gjelder også bevillingshaverne.

Venstre vil nøye følge med utviklingen innenfor alkoholomsetning og rusmiddelbruk i kommunen.

Venstre vil styrke rehabiliteringsarbeidet for rusmiddelmisbrukere.

3.6 Aktiv og positiv ungdomstid

Ungdomsklubbene i Målselv står for svakt. Det må gies støtte slik at de med en rimelig egeninnsats kan være et godt sted for ungdommen på deres premisser.

Målselv Venstre vil arbeide aktivt for at ungdommen skal taes med på råd og på den måte få mer innflytelse i saker som har betydning for dem.

Vi ønsker å revitalisere ungdomsrådet i kommunen.

Men de eldste tenåringene havner i et vakuum mellom ungdomsklubbene og de voksnes arenaer. Dette tomrommet må kommunen bidra til å fylle sammen med de unge og de frivillige organisasjonene.

Målselv Venstre vil at kommunen skal være økonomisk garantist og medarrangør i rusfrie fritidsarrangementer for ungdom: motorsport-arrangementer, utfordrende frikluftsaktiviteter LAN-/dataparty, pop/Rock-konserter eller lignende.

Venstre ønsker å være åpen for nye trender hos ungdommen innenfor fritid, kultur og idrett.

4 FAMILIEPOLITIKK

4.1 Allsidig og attraktiv bygd for innbyggere og innflyttere

Målselv har det fortrinnet at innbyggerne kan nyte naturopplevelser i store porsjoner samtidig som kommunen har tilbud som man ellers bare finner i byene. Målselv Venstre vil arbeide for at vi skal holde på denne allsidigheten.

Venstre vil spesielt fokusere på familiepolitikk, arbeidsplasser og studietilbud som er attraktive for innbyggerne.

Venstre mener det er viktig at kommunen i samarbeid med private interesser skaper attraktive og trivelige møteplasser og parker i sentrumsnære områder, for eksempel ved den gamle Andselvbrua, på Olsborg og i Øverbygd.

Målselv Venstre vil være garantist for en videreutvikling av den desentraliserte bosetningsstrukturen, som innebærer flere småsenter, samtidig som Bardufoss styrkes som regionsenter.

4.2 Vi vil ha barn og barnehager

Målselv Venstre vil føre en barnevennlig politikk.

Det er viktig at alle familier som er avhengig av et barnehagetilbud, kan få dette dekket til en rimelig pris. Målselv Venstre prioriterer utbygging av plasser og rehabilitering av bygg. I dette arbeidet er Venstre også åpen for private byggeløsninger.

Målselv Venstre vil arbeide for full barnehagedekning og at det gis støtte til private barnehagene i kommunen for å nå dette målet.

4.3 Aktive eldre

Statistikken forteller oss at vi vil få en stadig økning i antall eldre de neste åra. Venstre mener at eldre er en stor ressurs som må utnyttes og vi vil aktivt støtte seniorrådet i kommunen.

Eldre i kommunen skal ha muligheten til å leve et aktivt liv og kunne bruke sine ressurser.

Målselv Venstre vil forsette arbeidet med tiltak som vil sikre de eldre tryggheter og god livskvalitet.

5 ARBEIDSPLASSER

5.1 Innledning

Arbeid er grunnlaget for velferd, og arbeidsplasser må først og fremst skapes i det private næringsliv. Målselv Venstre vil arbeide for at nye bedrifter kan etablere seg i Målselv samtidig som de etablerte bedriftene får forutsigbare betingelser. Venstre vil at kommunen aktivt skal oppmuntre til nyskaping og nyetableringer i kommunen.

Venstre vil fortsatt arbeide for at Målselv kommune har et godt samarbeid med næringslivet og Forsvaret, for både å sikre og opprette ny arbeidsplasser i kommunen. Vi mener at grunnlaget for stabilitet og vekst i Målselv er forankret i dette. Vi vil derfor styrke næringskonsulenttjenesten i kommunen.

Målselv Venstre vil være en garantist for å ivareta de gode arbeidsplassene som fins, men ikke minst arbeide for nyetableringer av arbeidsplasser i Målselv, offentlige som private.

Det er de mange småbedriftene som holder Norge i gang, men noen ganger må det også tenkes stort. Derfor støtter Venstre Myrefjell-utbygginga og Blånisseland og vil være åpen for større etableringer i kommunen.

For Venstre er det samtidig viktig å få til ei bærekraftig utvikling, der miljøet blir ivaretatt og i seg sjøl kan skape nye næringsmuligheter. Bardufoss må styrkes slik at det fremstår som et senter for regionale oppgaver.

Målselv Venstre vil heve nivået på Bardufoss slik at det står sterkt i lokaliseringen av regionale oppgaver.

5.2 Landbruk

Det vil alltid være landbruk i Målselv og fremtidig landbruk vil utvikle seg med større driftsenheter. Venstre vil legge til rette for å beholde en solid landbruksproduksjon og øke skogavvirkinga i Målselv.

Vi vil ha fokus på nytenking og alternative driftsmuligheter, slik at vi kan sikre aktiviteten i primærnæringene og beholde folk i bygdene.

Venstre vil at det innovasjonsarbeidet som skjer i landbruket må få mer oppmerksomhet og støttes. Spisskompetansen i Målselv på skogbruk må videreutvikles og videreforedling av de tresorter som naturlig hører hjemme i regionen må vektlegges.

Venstre vil arbeide for at et regionalt kompetansesenter innen landbruk blir lagt til Målselv.

Vi er stolt over å ha villmark og rovdyr i Målselv, men rovdyrene kan også være en belastning for husdyrholdere. Venstre vil ha kontroll med rovdyrstammen. Vi vil at det brukes lokale jegere som kan rykke ut på kort varsel for å oppnå et effektivt uttak av de skadedyr som skal felles.

Ny forskning må utnyttes for å holde rovdyr og husdyr adskilt.

5.3 Småbedrifter

Målselv Venstre vil arbeide for at det blir attraktivt for nye bedrifter og etablere seg i Målselv.

Ved å skape gode arenaer for samarbeid mellom kommune og næringsliv mener vi i Venstre at man får de beste resultater. Vi ser det som viktig at næringslivet er aktive deltagere i utformingen av kommunenes næringspolitikk.

Vi vil arbeide for at kommunen tilrettelegger for det lokale næringslivet gjennom informasjon, trivelige sentrumsområder og gode kommunikasjonsløsninger.

Kommunen har bidratt i flere etableringsprosesser, spesielt av større prosjekter, og det er avgjørende at kommunen har de nødvendige ressurser for å kunne hjelpe nye og gamle bedrifter til å utvikle seg i Målselv. Dette kan bidra til at småbedrifter får gjøre det de er best til. Til å utvikle produkter og tjenester, til å vokse og være innovative.

5.4 Utdanningsarena for Forsvaret

Målselv kommune må fortsatt være en god vertskapskommune for Forsvarets utdanning i landet. Slik utdanning fordrer gode øvelsesmuligheter, og de beste samøvingsmuligheter fins i Troms.

Målselv Venstre støtter sammenbindingen av Mauken-Blåtind skytefelt, som har vært brukt av Forsvaret i rundt 50 år. Vi mener at sambruk av området med reinbeite, skogbruk og sauehold er fullt mulig, og dette fordrer åpenhet i prosessen i forhold til interessentene.

Kommunen må være aktiv for å bidra til arbeidsplasser og utdanningsmuligheter for de ansattes medflyttere, for det vil gi oss familietilflytting og endog faste etableringer. Det styrker samtidig Forsvarets rekruttering av personell og bidrar til at Målselv kan være et godt tjenestested også i framtida.

Målselv Venstre vil arbeide for at befalsutdanning bli lagt til Troms.

5.5 Bardufoss flystasjon for Hæren — Sjøforsvaret — Luftforsvaret

Bardufoss flystasjon sin strategiske beliggenhet og logistiske kapasiteter som gir leveranser til Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret muliggjør store fellesøvelser ut fra flystasjon både for nasjonale og allierte styrker. Med flystasjonens muligheter for mottak av støtte og tilstedeværelsen av hærstyrker, transporthelikopter og kystvakthelikopter er dette en dimensjon som er med på å garantere den nasjonale suvereniteten i nordområdene og vil være en uvurderlig ressurs ved en eventuell katastrofe.

Målselv Venstre vil derfor aktivt arbeide for at Bardufoss flystasjon vil bestå som en fellesarena for Luftforsvaret, Hæren, Sjøforsvaret/Kystvakta, sivil og militær pilotskole samt fly- og helikoptervedlikehold.

5.6 Turisme/reiselivsnæring

Målselv Venstre ønsker velkommen en betydelig utvikling av turistnæringen med etablering av Myrefjell og Blånisseland. Vi vil allikevel være våken slik at alle sider av en så massiv utbygging blir ivaretatt til det beste for miljøet og bygda.

Ved tilbud til turistene må det legges vekt på å tilby kvalitet og ektehet både innen natur- og bygdeopplevelse, mat og andre produkter. De enkelte områder og møtesteder for innbyggere og turister må fremstå ryddige og rene slik at besøkende velger å komme tilbake.

Vi vil arbeide for at Målselv kommune med sin sentrale beliggenhet og gode fasiliteter for møter og overnatting vil fremstå som et attraktivt konferansested.

Våre elver må holdes rene og sykdomsfrie slik at det renommerte fisket i Målselv kan fortsette. Vi må holde naturen ren for vi tjener på det, både på kort og lang sikt. Høy interesse for fiske i elver og fjorder vil være vår fremste miljøgarantist og en motor for reiselivsnæringa.

Venstre vil være garantisten for en bærekraftig reiselivsnæring der man aktivt bidrar til å bevare naturherlighetene.

5.7 Nyskaping

Venstre vil at Målselv kommune skal legge tilrette for at mulighetene og synergien som ligger i de ulike kompetansemiljøene i Målselv blir brukt til å skape nye produkter og tjenester, som igjen vil kunne gi nye arbeidsplasser i kommunen. Det skal være lov å være dristig.

6 KOMMUNIKASJON/SAMFERDSEL

God standard på veier og bredbåndsutbygging er særdeles viktig faktorer både for næringslivet og bosettinga.

Venstre vil arbeide for å videreutvikle tilbudet over Bardufoss Lufthavn. Lufthavna må få internasjonal status i kjølvannet av reiselivssatsinga i kommunen.

Vi vil at kommunen skal være aktiv i arbeidet med å bygge et parkeringshus, slik at hele Midt-Troms vil reise til og fra Bardufoss Lufthavn.

Gang- og sykkelveier og bussholdeplasser må utbygges og sikres. Områder som bør utbygges er Rossvoll — Karlstad, Skjold — Holt — Øvergård og Olsborg — Andslimoen.

Venstre vil prioritere gang- og sykkelveier og gatelys, i de områdene hvor skolebarn ikke har et busstilbud.

Tiltak som bedrer tilgjengelighet for funksjonshemmede må ytterligere prioriteres.

Målselv Venstre vil fortsatt støtte bruforbindelsen ved Karlstad.

7 KOMMUNEØKONOMI

7.1 Rammetildelinger

Rammetildelinger til kommunen sikres gjennom innbyggerantallet. Et stabilt og helst økende innbyggerantall vil styrke kommunens økonomi.

Målselv Venstre mener at vi har en god politikk for å øke innbyggerantallet.

7.2 Eiendomsskatt

Venstre er prinsipielt mot innføringen av eiendomsskatt, i en presset situasjon hvor alternativet mest sannsynlig var å legge ned en skolekrets, støttet Venstre en midlertidig innføring av eiendomsskatt. Målselv Venstre mener at kommunene selv må kunne bestemme skattøre, noe som vil være en mer rettferdig løsning enn bruk av eiendomsskatt.

8 HELSE OG OMSORGSPOLITIKK

Målselv Venstre vil arbeide for gode lokale løsninger innenfor den kommunale helse og omsorgstjenesten med mer til de som trenger det mest. Vi støtter en vider utbygging av Demensavdelingen på Andslimoen, samtidig som det tilrettelegges med dagsenter/møtesteder i distriktene.

Vi vil at mennesker med psykisk utviklingshemming må få et verdig tilbud som i størst mulig grad er tilpasset den enkeltes funksjonsnivå. Familier med psykisk utviklingshemmede må få gode avlastningsordninger.

Økt fokus på psykisk helse har medført økt pågang til helsetjenesten på dette området. Målselv Venstre vil støtte en styrking av det psykiske helsevernet med økt bemanning til kommunens BOA (bo- omsorgs og aktivitetstilbud) og ser viktigheten av at den planlagte utbyggingen på Øverli iverksettes.

En forutsetning for en god helse- og omsorgstjeneste i kommunen er å ha tilsatt personell med riktig fagkompetanse. Målselv Venstre vil at det utvikles gode bemannings og kompetanseplaner for tilsatte innenfor helse- og omsorgstjenesten, som vil sikrer at stillinger ikke blir stående ubesatt, tverrfagligkompetanse blir utnyttet og at tilsatte blir gitt muligheter for kompetanseheving.

Målselv Venstre er positiv til og vil støtte private tiltak som Nymogården, innenfor de områder hvor kommunen ikke selv har bygget ut den nødvendige kapasitet. Kommunen må bygge allianser med LHL, Sanitetsforeningen, Røde Kors, og ideelle organisasjoner som jobber mot samme mål.

9 KULTUR OG IDRETT

Venstre vil fortsatt stå på for kulturinteressene.

Målselv skal fortsatt ha et aktivt og levende kulturliv, som fremmer trivsel og vekst og gjør Målselv til en attraktiv kommune å leve i. Områder som folkemusikk, husflid og idretts- og friluftsliv må være kulturvaremerker for kommunen. Målselv Venstre ønsker å bidra til muligheter for kunstutstillinger/galleri.

Venstre vil arbeide for at det gis støtte og inspirasjon til kulturaktiviteter i alle bygdesenter i kommunen, slik at trivsel og tilhørighet styrkes. Virksomheten i frivillige organisasjoner, velforeninger og grendehus er sentral i denne sammenheng.

Vi vil at dagens biblioteksstruktur skal opprettholdes.

Kulturminnene må formidles slik at folk får et nært forhold til fortida. Derfor må Midt-Troms Museum gis den nødvendige støtte.

Venstre vil arbeide for at planene for et nasjonalt husflidsmuseum på Høgtun vil bli realisert.

Venstre ser det som viktig å holde kirkene i god stand og vil legge til rette for det kirkelige arbeidet.

9.1 Formidle samisk kultur

Det er viktig å skape bevissthet omkring kulturelt mangfold. Det styrker også bevisstheten og kunnskapen om egen kultur. Vi vil at den samiske kultur og tradisjon må få mulighet til å utvikle seg videre i et moderne samfunn. Vi må utnytte mulighetene som ligger i at vi har Sameskolen i kommunen.

9.2 Kulturskolen

Venstre vil ha kulturskoleplass for alle til en rimelig pris for deltakerne. Når Staten har gitt kommunene større frihet til å prioritere, vil Målselv Venstre sørge for at Kulturskolen i Målselv fortsatt får utvikle seg i alle deler av kommunen. Venstre vil gi kulturskolen større ansvar for kommunens kulturaktiviteter og er åpen for et samarbeid på tvers av kommunegrensene for å kunne sikre rekruttering og en høy faglighet. Venstre vil støtte en utredning om kulturskolens organisering. Vi vil jobbe aktivt for å beholde distriktsmusikerne. Kommunen må prøve å få mest mulig ut av kulturressursene ved å samarbeide med andre kommuner, fylkeskommunen og Forsvaret.

9.3 Idrett for helse og næring

Målselv skal fortsatt være en markant idrettskommune. Vi har erfart at idrettslag og skytterlag i bygda kan påta seg store arrangementer, nasjonale og internasjonale konkurranser. Målselv har i løpet av kort tid vært vertskapskommune for både Landsskytterstevnet og NM på ski. Dette forplikter til en oppfølgning på anleggsektoren. Store idrettsarrangementer kan gi et løft for kommunen og kommunens næringsliv. Breddeidretten og friluftsaktiviteter er likevel basisen og må ikke tape på bekostning av toppidretten.
Vi vil at aktivitetsstøtten til lag og foreninger skal økes. Målselv Venstre vil støtte etableringer av anlegg som "ballbinger" og skiløyper i nærmiljøet, for å stimulere til økt aktivitet.

10 OL TIL TROMSØ — 2018

Målselv Venstre støtter et OL i Tromsø i 2018. Vi vil at Målselv kommunen skal følge utviklingen knyttet til planleggingen og gjennomføringen av et OL på nært hold, slik at et eventuelt OL vil gi Målselv et konkurransefortrinn knyttet til næringsliv, samferdsel, Bardufoss lufthavn og turistnæringen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**