“MILJØGRILL” FOR ÅS KOMMUNE

Naturvernforbundet i Ås mener at miljøproblemene verden står overfor i dag er så alvorlige at kommunevalget i 2007 bør bli et miljøvalg. Naturvernforbundet i Ås har i den forbindelse utarbeidet en “Miljøgrill” med ti miljøspørsmål som gjelder Ås kommune. Ås Venstre har følgende svar til Naturvernforbundet i Ås:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


1. Visjon/mål for Ås kommune

Ås Venstre har hatt en aktiv klima- og energipolitikk i mange år, også i de periodene miljøpolitikk har vært blant de lite populære saker i valgkampen. Vi vil selvfølgelig ikke redusere dette arbeidet nå, når det er muligheter for å få flertall for denne politikken!

Ås Venstre var bl.a. tidlig ute med å foreslå ENØK-tiltak og energiplan for kommunale bygg. Vi har også stemt for forslaget om å lage en klimaplan for Ås kommune.

Av andre punkter i kommende valgprogram kan vi nevne:
– Ås kommune skal bli en moderne miljøkommune gjennom styrket miljøkompetanse.

– Støtte arbeidet med nytt fjernvarmeanlegg for biobrensel ved UMB som kan forsyne UMB og Ås sentrum med strøm og varme.

– At byggeprosjekter i kommunen skal utredes med hensyn til miljøkonsekvenser og pålegges krav om energieffektivitet og CO2-nøytral oppvarming (biobrensel).

– At energikravene i de nye byggeforskriftene legges inn i nye reguleringsplaner, og at kravene følges opp overfor utbygger.

– At Ås kommune i løpet av 2008 skal utarbeide miljøkrav ved innkjøp av kjøretøy og maskiner til bruk i kommunal virksomhet.

– At Ås kommune skal videreutvikle avfallsbehandlingen med kildesortering, gjenbruk, gjenvinning og utnyttelse av energien.

– At våtorganisk avfall skal samles inn og behandles for å produsere energi (gass) og gjødsel.

– Arbeide for å bedre trafikkavviklingen på Rv. 152 gjennom Ås, og legge til rette for at flere kan gå og sykle til skole, arbeid og fritidstilbud.

– Arbeide aktivt for å bedre kollektivtilbudet i hele kommunen (både for buss og tog).

2. Klima og energi
Ås Venstre stemte nylig for forslaget om å lage en klimaplan for Ås kommune. Mange av punktene i valgprogrammet til Ås Venstre vil naturlig inngå i en slik klimaplan. Ås Venstre vil arbeide aktivt for å få med punktene i klimaplanen til kommunen.

3. Bevaring av biologisk mangfold
Venstre er et viktig miljøparti i Ås kommune. Ås Venstre vil at kompetansen på miljøspørsmål styrkes lokalt i kommunen. Det er naturlig i den sammenheng at kommunen ser på det biologiske mangfoldet i Ås kommune. Ås Venstre vil følge saken.

4. Etablering av Follomarka
Utbyggingspresset i Follo har nå blitt så stort, at det er behov for å sikre de gjenværende store områdene som går på tvers av kommunegrenser. Vi ser klart behovet for å få utarbeidet en “Markaplan” for Follo, og etablere faste markagrenser. Dette vil Ås Venstre arbeide videre med i kommende kommunestyreperiode.

Ås Venstre vil arbeide for at det også skal legges til rette for at flere grupper kan bruke marka. Dvs. at det i enkelte områder legges til rette for at funksjonshemmede og personer med begrenset bevegelsesevne også skal ha glede av naturopplevelsene.

5. Forbruk og avfallshåndtering
Ås Venstre vil fortsette å arbeide for at Ås kommune skal videreutvikle avfallsbehandlingen – med kildesortering, gjenbruk, gjenvinning og utnyttelse av energien i restavfallet. Arbeidet som pågår vil følges opp av Ås Venstre.

6. E18 gjennom Ås kommune
Ås Venstre vil arbeide for at E18 ikke blir en fire-felts motorvei og mener det er best om E18 gjennom Ås blir oppgradert til det såkalte 0+ alternativet som ivaretar både trafikksikkerhet og miljø.

7. Befolkningsvekst og press på arealer
Ås Venstre har vært blant de ivrigste forkjemperne for både å beholde store, sammenhengende skogs-/grøntområder i Ås/Follo og for å bevare “grønne lunger” og mindre nærfriluftsområder i og ved boligområdene. Venstre har også vært det partiet som har vært ivrigst med “grønntusjen” på kartet når vi har behandlet reguleringsplaner for utbygging. Dette har vært motivert ut fra behov for å sikre landskapskvaliteter, verdifulle kulturlandskap, sammenhengende turområder sommer og vinter og for å sikre tilstrekkelig store områder for biologisk mangfold.

I noen tilfeller har vi akseptert utbygging av randsoner til eksisterende bolig- eller industriområder, men da har begrunnelsen ofte vært å skjerme mer verdifulle arealer, f. eks dyrket og dyrkbar jord og mer verdifull skog/utmark.

8. Jordvern/Kjerringjordet
Venstre har vært et av de mest restriktive partiene i Ås når det gjelder nedbygging av dyrka mark. Begrunnelsen er først og fremst ansvar for framtidig matproduksjon i en verden med stadig økende befolkning og økt tap av matjord. Matjord er en ikke-fornybar ressurs. En annen viktig begrunnelse har vært hensynet til kulturlandskapet, særlig de flotte sammenhengende jordbruksområdene i Vestbygda og Nordby. Men også store og små jordbruksarealer nær tettsteder og sentra har stor kulturlandskapsverdi. Dette er Ås sine “fjorder”, og gir Ås kommune sitt særpreg og identitet.

I arbeidet med kommuneplanen har Venstre prøvd å hindre nedbygging av dyrket mark til utbyggingsformål, og det var Venstres stemme i fylkeslandbruksstyret som avgjorde at de verdifulle arealene ved Nordby kirke og Søråsjordet ikke ble omregulert til utbyggingsformål. Vi vil fortsette dette arbeidet i neste kommunestyreperiode.

9. Fylkesdelplan for Follo
Ås og Akershus Venstre mener at det er viktig å bevare og verne store sammenhengende friluftsområder nær der folk bor, og på tvers av kommunegrenser, for eksempel Follomarka. En markaplan for Follo (Follomarka) er et godt sted å begynne arbeidet med en Fylkesdelplan for Follo.

10. Breivoll
Ås Venstre vil i kommende kommunestyreperiode fortsatt arbeide for at Breivoll, inklusiv Breivoll gård sikres for allmennheten.

Med hilsen fra

Ås Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**