Lunner Venstres program 2003 – 2007

Her kan du se Lunner Venstres program for inneværende periode (2003-2007). Det nye programmet for perioden 2007 – 2011 vil komme snart.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


MER FRIHET — MER ANSVAR
Venstre vil ha et sosialliberalt Norge. Mer frihet og mer ansvar gir et bedre samfunn. Utgangspunktet er det enkelte menneske, ikke grupper eller systemer. Samtidig må vi finner gode fellesskapsløsninger som ivaretar både friheten og ansvaret. Dette er Venstres grunnidé: Personlig frihet og sosialt ansvar.

Barn, kreativ, skole

Lunner skal være en barnevennlig kommune. Det skal finnes plass i offentlig eller privat barnehage, gode skolefritidsordninger og trygge og spennende lekeplasser i boligområdene. Alle kommunens etater skal ha et særlig ansvar for barn og unge.

Vi lever i et utdanningssamfunn og i skolen skal det være plass for alle. Skolen er også en viktig krumtapp i lokalmiljøet

På helse- og sosialsektoren må vi prioritere forebyggende arbeid. Vi skal vise et særlig ansvar for de som faller utenfor og trenger hjelp fra kommunen.

Lunner kommune ligger i pressområdet rundt Oslo og Gardermoen. Dette gir muligheter, men stiller store krav til planlegging og helhetlig tenking. Voldsom trafikkøkning med støy og annen forurensing kan gi varige miljøskader.

Lunner er en pendlerkommune, og kommunikasjon er for mange et livsviktig tema. Et kollektivt trafikktilbud må sikres og bygges videre ut. Det må satses videre på Gjøvikbanen.

Jernbane, tog, skinner

Lunner Venstre står for en aktiv miljøpolitikk i kommunen. Tenke globalt og handle lokalt. Målet er en bærekraftig utvikling og et viktig hjelpemiddel er Lokal Agenda 21 fra Rio Konferansen i 1992.
Venstre vil styrke det regionale og interkommunale samarbeidet på Hadeland.

Lunner Venstre vil ta vare på kultur­tradisjonene i lokalmiljøet. Både offentlige og frivillige kulturtiltak er nødvendige for en levende kultur.

Skolebarn

Skole og utdanning
Lunner Venstre vil særlig arbeide for
et godt utbygd barnehagetilbud
et godt arbeids- og skolemiljø for både elever og lærere
en framtidsretta skole med fokus på kvalitet og et godt tilrettelagt opplæringstibud for elever i grunnskolen
kompetanseheving for lærerne og styrking av pp-tjenesten
at all opplæring i kommunens regi ved behov skal kunne knyttes til et sentralbibliotek/kunnskapssenter med gode muligheter for bruk av IKT, tilgjengelig programvare og innhenting av informasjon.

Eldre

Helse- og sosialsektoren
Lunner Venstre går inn for
å sørge for til at den enkelte borger får riktig hjelp, og tilgang til de tjenester han har behov for.
at det psykiske helsevernet må styrkes og videreutvikles i samarbeid med brukerne og spesialisthelsetjenesten
å opprette barne- og ungdomspsykiatrisk tjeneste på Hadeland
at Hadeland får sitt eget familierådgivningskontor

Boligpolitikk
Lunner Venstre vil arbeide for
en boligbygging som styrker eksisterende lokalmiljøer og er tilpasset kapasiteten i skole og barnehage
boliger som dekker forskjellige behov, og alternative boformer. Vi vil legge vekt på økologi og miljøvennlige boformer
å styrke folks innflytelse i nærmiljøet
fellesarealer i tilknytning til boligområder med særlig vekt på lekeområder
trygge skoleveger knyttet til gang- og sykkelveger
etablere egnede ordninger for vanskeligstilte på boligmarkedet.

Miljø og naturvern
miljøvern legges til grunn i planlegging og forvaltning
legge til rette for miljøvennlig oppvarming
se kritisk på hytteplanene for Romeriksåsen

Hender

Arbeidsplasser og næringsliv
Venstre er partiet for småindustri og gründere og står for en kreativ landbrukspolitikk. Vi vil
opprettholde et allsidig og miljøvennlig landbruk
legge forholdene bedre til rette for småindustri og arbeidsplasser basert på informasjonsteknologi og høykompetanse
utvikle et kommunalt it- og kunnskapssenter som støtter lokalt næringsliv og ikke minst landbruket
støtte arbeidet med videre utvikling av turisme, reiseliv og rekreasjon
se på muligheter for landskapsmessig vern og utvikling av områdene langs Vigga.

Piano

Kultur
Lunner Venstre vil arbeide for
å styrke den interkommunale kulturadministrasjonen
å styrke regionale kulturtiltak, eks Musikkskolen
å prioritere offentlig støtte til lag og foreninger som arbeider for barn og unge, fellesskapet, naturvern og lokalmiljø
vern og vedlikehold av bygdas kulturminner
at minnene om gruvedriften på Grua blir tatt vare på, og at Bergverksmuseet videreutvikles
Et hovedbibliotek må gi plass til:
et godt tilbud om litteratur og andre medier
publikumsterminaler for tilgang til IKT, aktuelle databaser og programvare.
flere muligheter for kulturelle arrangementer, utstillinger og offentlig informasjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**