Til innhold
Bilde med Guri Melby med teksten "Stem Venstre."

Et grønt liberalt og framtidsretta Lunner.

Lunner Venstre

Venstre tror på den enkeltes frihet og ansvar, og på gode fellesskapsløsninger basert på deltagelse og engasjement.

For oss er de viktigste sakene:

 • Vi satser på skole
 • Ta vare på naturen/miljø.
 • Nye grønne arbeidsplasser
 • Enkelt og billig å reise kollektivt i Viken.

Vi vil arbeide for at kommunen vår skal være et godt sted å leve, og vi vil sørge for en kommunal drift som gir kommunen økonomisk handlingsrom.

 • Miljø

  - Det grønne skiftet skjer lokalt.

  • Vi vil ha flere trygge gang- og sykkelveier.

  • Vi vil utvide ungdomskortet til et kollektivkort (Hadelandskortet) som gir ungdom rett til å reise med alle tog- og bussavganger på Hadeland.

  • Vi vil premiere miljøriktig adferd med støtteordninger og reduserte kommunale avgifter for bygninger med lav energibruk og miljøvennlige energikilder.

  • Vi vil ha miljøkrav i alle innkjøp kommunen er involvert i, som EL-biler i hjemmetjenesten og biogass i kollektivtrafikk.

  • Vi vil etablere flere ladestasjoner for EL-Bil på knutepunkter på Hadeland.

 • Skole

  - Best for barn og unge.
  * Vi vil ha gratis fritidskort for barn mellom 6 og 17 år.

  • Vi vil øke kompetansen om mobbing blant ansatte i barnehage og skoler.

  • Vi vil ta i bruk og dele kompetanse som allerede finnes om adferd og psykisk helse gjennom tverrfaglig arbeid.

  • Vi vil styrke helsesøstertjenesten og rådgivningstjenesten i ungdomsskolen.

  • Vi vil at alle ungdomsskoler skal ha funksjonelle badeanlegg.

  • Vi vil styrke og videreutvikle kulturskolen som del av skolefritidstilbudet for barn og unge.

  • Vi vil ha flere yrkesgrupper inn i skolen, for å gi lærerne bedre tid til sine kjerneoppgaver.

  • Vi vil prioritere etter- og videreutdanning av lærere.

 • Velferd

  - Folk foran systemer

  • Vi vil øke fagkompetansen innenfor alle helse- og velferdstjenester.

  • Vi vil gi et bredere og bedre samordnet helsetilbud i nærmiljøet.

  • Vi vil bygge opp sterke omsorgsbaser som inneholder hjemmetjeneste, fellesrom og omsorgsleiligheter.

  • Vi vil styrke folkehelsearbeidet med vinkling mot friluftsliv.

  • 50-70 % av personer med alvorlige psykiske lidelser ønsker arbeid. Vi vil gi de muligheten ved å tilby IPS.

  • Vi vil styrke brukerinkludering i helse- og velferdstjenestene.

 • Verdiskapning

  - Levende lokalsamfunn

  * Vi vil jobbe for å få samme bus, tog og billettsystem for hele Viken

  • Vi vil øke støtten til Hadelandshagen for å legge til rette for gründere og småbedrifter.

  • Vi vil at kommunen skal være den beste lærebedriften og den mest inkluderende arbeidsgiveren.

  • Vi vil ha full bredbåndsdekningen i hele kommunen.

  • Vi vil styrke Gjøvikbanen i begge retninger.

  • Vi vil utvikle attraktive tettsteder for å øke tilflyttingen.

Våre folk