Lunner Venstres program 2007 – 2011

Lunner Venstre har vedtatt nytt program. Her kan du lese hva vi vil gjøre i kommende fireårsperiode.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Venstre er et sosialliberalt parti. Vi tror på den enkeltes frihet og ansvar, og på gode fellesskapsløsninger basert på deltagelse og engasjement.

Lunner Venstre vil kjempe for at kommunen vår skal være et godt sted å bo. Vi vil sørge for en kommunal drift som gir kommunen øknomisk handlingsrom. Vi vil jobbe aktivt for å videreutvikle vårt lokaldemokrati, slik at innbyggerne opplever det som åpent og inkluderende. Vi vil ikke på forhånd binde oss til å støtte andre partiers ordførerkandi­dater eller bestemte samarbeidsløsninger.

Vi vil være ditt ombud!

For oss er de viktigste sakene skole og miljø.

Vi vil:
– At innbyggerne skal styre i Lunner — ikke utbyggerne!
– Ha folkemøter mellom politikere og innbyggere om viktige politiske saker
– At Lunner kommune skal lede an i lavutslipp av klimagasser
– Styrke og videreutvikle skoletilbudet i Lunner
– Avvikle eiendomsskatten innen 2011
– At Lunner skal bli en fairtrade-kommune

Miljø
– En moderne miljøkommune
Miljø er av avgjørende betydning for livskvaliteten. Miljø- og klimapolitikk er blitt vår tids globale hovedutfordring. Venstre vil videreføre sitt tydelige engasjement for at Lunner kommune tar ansvar i en nødvendig global dugnad på dette området. Vi vil legge forholdene til rette for at kommunens innbyg­gere skal kunne velge ressurs- og miljøvennlige løsninger i arbeid og dagligliv. Venstre vil gjøre det enklere å pendle miljøvennlig.

Venstre vil:
– Få på plass en forpliktende klimaplan med mål om å redusere klimagassutslippene med 30% innen 2020
– Si nei til utbygging i urørte naturområder og kjempe for en utvidelse av markagrensa
– Legge til rette for gang/sykkelveier og skiløyper
– Kreve at offentlige bygg benytter miljøvennlig oppvarming
– At det skal finnes miljødrivstoff lokalt
– Styrke kollektivtilbudet med særlig fokus på Gjøvikbanen

Skole
– En skole for kunnskap og like muligheter
Venstre vil styrke den offentlige skolen, særlig gjennom å gjenreise respekten for læreren og fag­kunnskapen. Vi vil arbeide for en skole som bidrar til å gi en meningsfull skoletid og et høyt allment kunnskapsnivå. Venstre vil arbeide for en skole som gir gode personlige utviklingsmuligheter for alle.

Venstre vil:
– Styrke og videreutvikle skoletilbudet i Lunner
– Opprettholde Harestua ungdomsskole
– Kjøpe Roa vgs. for å lage en ny ungdomsskole i nordbygda
– Gi lærerne et lønnet kompetanseår til etterutdanning

Sosialt ansvar
– Mer til dem som trenger det mest
Alle innbyggere skal ha en mulighet til å bo og leve på en meningsfull måte i Lunner. Boligpolitikken må gjøre det mulig for unge å etablere seg i kom­munen. Det legges til rette for at eldre og uføre kan bo lengst mulig hjemme med et verdig omsorgstilbud samt nødvendig tilgang til institusjonsplasser. Innbyggere med spesielle behov knyttet til rus, psykiatri og funksjonshemming, skal garanteres rettsikkerhet og kommunal bistand. Lunner skal være en barnevennlig kommune med gode barnehager, både offentlige og private. Det skal finnes trygge og spennende lekeplasser i boligområdene, og barns ferdsel må sikres i forhold til motorisert trafikk.

Venstre vil:
– Innføre vaktmestertjeneste for eldre
– Ha gode avlastningstilbud for dem med store omsorgsbyrder
– Sørge for at rusmisbrukere får et riktig botilbud og en individuell oppfølgingsplan
– Bedre rehabiliteringstilbudet i kommunen
– Opprette og støtte drift av fritidsklubber og møtesteder i kommunen

Småbedrifter og næringsliv
– En kreativ og nyskapende kommune
Venstre vil arbeide for en politikk som bidrar til å øke lokal sysselsetting, og som gjør det attraktivt å etablere nye bedrifter og drive variert næringsvirksomhet. Lunner har hatt en stabil økonomi som jordbruks- og pendlerkommune. Til tross for nærheten til Oslo har Lunner bevart mye av sin landlige idyll. Det spesielle landskapet langs Vigga er svært sårbart. Når vi i årene som kommer skal legge til rette for utvikling av nytt næringsliv, er det viktig at vi tar hensyn til disse verdiene.

Venstre vil:
– Tilrettelegge for småbedrifter
– Etablere næringshage med rimelige lokaler for selvstendig næringsdrivende
– Satse på elevbedrifter i grunnskolen
– Bevare kulturlandskapet gjennom et fremtidsrettet landbruk

Kultur
Et mangfoldig kultur-, idretts- og friluftsliv.
Lunner har en rik kulturarv og mange gode arenaer for utøv­else av kultur, idrett og friluftsliv. I kombinasjon med et rikt lags- og foreningsliv bidrar dette til at Lunner er en god kommune å bo i. Venstre vil stimulere til et ytterligere mangfoldig og aktivt kultur-, idretts- og friluftsliv. Å ha en fysisk og kulturelt aktiv befolkning er nært koblet til en befolkning med høy trivselsfaktor. For barn og unge er disse tilbudene en svært viktig del av det å få en meningsfylt oppvekst, både sosialt, mentalt og fysisk.

Venstre vil:
– Øke støtten til frivillige lag og foreninger
– Videreutvikle Hadeland Interkommune Musikkskole
– Bygge nytt hovedbibliotek og kultursenter i forbindelse med nye Roa ungdomsskole
– Arbeide for vern og vedlikehold av bygdas kulturminner
– Videreutvikle Bergverksmuseet på Grua
– Arbeide for et Nordmarksmuseum i Lunnner kommune
– Satse på skateparker og grafittivegger
– Arbeide for kunstgressbane i Lunner kommune

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**