Diverse saker

Her er en kort oversikt over saker som har vært tatt opp av Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


K-Styrets møte 10.mai 06

Melinda Kvinlaug, Venstre.

Lyskryss i Lunden. Kan det ordnes slik at lysene kun skifter ved å trykke på knappen ved fotgjengerovergangen manuelt?

Svar:
På dette spørsmålet har ikke ordføreren noe konkret svar å gi idag. Hva slags funksjon lyskrysset i Faret skal ha etter at E39 er nedlagt får en ta opp i neste møte med vegvesenet.
Melinda Kvinlaug, Venstre.

Kan ordfører undersøke kommunens praksis for skjerming av enkeltpersoner og mulighet for anonymitet for brukere av det offentlige hjelpeapparatet og kommunale tjenester for øvrig.
Hvordan fungerer åpent landskap-løsningen i praksis og kan dette forbedres?

Svar:
Mitt svar gjelder bare Servicekontoret.
Stort sett fungerer Servicekontoret greit, men når det gjelder kunder som har saker/opplysninger av sensitiv karakter, er det ikke tilfredsstillende.
Servicekontorets innredning og utforming er svært åpen og gir ikke god nok skjerming av enkeltpersoner og anonymitet, og det er vanskelig å finne en fullgod løsning.
Det er ingen naturlig hindring som gjør at andre kunder ikke kommer helt inn til skranken mens kunden står der. Vi har derfor nå satt opp en anmodning til kunder om å holde avstand og vente på tur, dersom det står andre kunder i skranken.

De ansatte i Servicekontoret forsøker så langt som mulig å ivareta kunden ved å gå inn på møterom Liknes eller kontoret når vi senser at det er snakk om sensitive saker/opplysninger.
Vi vil i tillegg gjøre et forsøk på å endre utformingen på selve skranken for å se om dette kan bedre situasjonen. Vi søker stadig etter en bedre løsning.

Fra K-styrets møte juni 06

Melinda Kvinlaug, V:

Kan kommunestyrets medlemmer gis adgang til å gi applaus etter Sokneprestens andakt og kan dette innføres som vanlig praksis.
Svar: Ordføreren besvarte spørsmålet positivt.
Kan etterlatte som ønsker dette gis anledning til å få lagt på heller ved støttene på kirkegården.

Svar: Etter vedtakter for kirkegårdene i Kvinesdal kommune § 5 er det ikke tillatt å legge heller ved støttene på kirkegården. Dette er standardvedtekter for hele landet. Årsaken er av sikkerthetshensyn, bl.a. når løse gjenstander som settes på toppen av platen knuses. En mellomløsning som ofte blir benyttet og muligjør for planting er en plate med avlangt hull foran støtten.

Fra K-styrets møte 20.09.06

Melinda Kvinlaug, V, stilte følgende spørsmål:

Ber om at ordfører på vegne av Kommunestyret inviterer Flyktningekonsulenten i neste kommunestyremøte for orientering om utfordringene i forhold til Introduksjonsloven for nyankomne flyktninger og hvordan samarbeidet fungerer med skole og næringsliv. Hvordan flyktningene føler seg mottatt av lokalbefolkningen, samt flyktningetjenestens ressursbruk / behov knyttet til integreringen.

Svar: Saken legges frem av Flyktningekonsulenten som orienteringssak til neste møte.

Melinda Kvinlaug, V:

Kan ordføreren gi en orientering om framtiden til HS-fag linja ved Kvinesdal Videregående skole? Hva gjøres for å legge press på fylket i denne saken?
Ordførerne besvarte spørsmålet i møtet med at Kvinesdal kommune, på grunn av godt politisk arbeid fra alle partier mot fylkespolitikerne, fikk fullt gjennomslag for sine synspunkter under den politiske behandlingen i fylkeskommunen

K-styrets møte 28.03.07

Melinda Kvinlaug, V:

Veien “Dammen” — Sandvand Stasjon.
Kan ordføreren undersøke planene for utbedring av veien fra “Dammen” til Sandvand Stasjon. Det bor svært mange barn i området, og det har tidligere vært politisk flertall for å prioritere farlige skoleveier i Kvinesdal. Venstre ber om at ordføreren undersøker mulighetene for å fremskynde dette prosjektet før liv går tapt.

SVAR: Statens vegvesen svarer i brev av 24. april følgende: Utbedringen av strekningen Fv 828 fra Drammen til Sandvatn stasjon er ikke med i de utbedringsplaner som er lagt for utbedring av fylkesveier i 2007. Strekningen er heller ikke med i det handlingsprogrammet som Vest-Agder fylkeskommune har vedtatt for utbedring av fylkesveger for perioden fram til 2009.
I forbindelse med senere rullering og oppdatering av nevnte fylkesvegplan vil behovet for utbedring av den aktuelle veistrekning bli tatt med og prioritert opp mot de mange utbedringsbehov som det er på fylkesveinettet i Vest-Agder. I den prioriteringen vil skolevei være viktig. Dette er imidlertid en sak ordføreren fortsatt vil gjøre påtrykk i fremover.

K-styrets møte 09.05.07

Melinda Kvinlaug, V:
Betegnelsene Formannskap og Rådmann.
Kan ordføreren vurdere, eventuelt legge fram sak i kommunestyret, om at Kvinesdal kan gå i bresjen for å få fjernet følgende betegnelser fra norsk språk og offentlige dokumenter: Formannskap og Rådmann, og erstatte disse med moderne begreper som samsvarer med funksjonen.

SVAR: Kommunen har oversendt spørsmålet til KS-Agder og de har henvendt seg til KS-kolleger for å kunne ta stilling til saken. De svarer at de avventer flere svar for å kunne danne et bilde av om/hvordan dette har vært drøftet andre steder.

Melinda Kvinlaug, V:

Vil Ordføreren vurdere å innføre en praksis der kommunen ansetter/rekrutterer personer som av ulike grunner står utenfor arbeidslivet? Eksempelvis fra NAV, ASVO, Arbeid med Bistand, flyktninger i Introduksjonsprogrammet og funksjonshemmede. Har vi retningslinjer for dette i hver etat? Hvis ikke, kan dette utarbeides.

K-styrets møte 20.06.07

Melinda Kvinlaug, V:

Har blitt gjort oppmerksom på at det er dumpet en del betong fra rivingen av Utsikten inn mot Gullestad. Vet kommunen noe om hvor dette skal leveres og når?

SVAR: Kommunen har mottatt en henvendelse på at det er blitt deponert masser ved Stampebekken kraftstasjon. Netland & Sønner har bekreftet at det er blitt deponert betongrester etter riving av Utsikten turistanlegg.
Betongen er knust, og vi har mottatt kvittering på at armeringsjern er blitt fjernet fra massene ihht. forskrifter. Alt annet rivingsmateriale fra Utsikten er det blitt orientert om er levert til godkjent mottak i Mandal. Massene er blitt utplanert med et lag finmasse som toppsjikt.
Formålet med deponeringen er oppgitt til å være en tømmeropplagringsplass. Siden stedet i kommuneplanen er angitt som Landbruks- natur- og friluftsområde, så krever tiltaket ikke søknad etter plan- og bygningsloven. Det er vanlig å bruke slike masser til veifylling.
Siden spørsmålet er blitt reist har Plan- og miljøenheten forelagt saken for kommunelegen. Kommunelegen har i brev av 15.06.07 bedt om at det taes prøver av utfyllingen for å se om betongen, som er av eldre dato, kan inneholde farlige stoffer, og som kan påvirke drikkevannskilden lenger ned i elva.
Plan- og miljøenheten kommer til å kontakte Netland & sønner om at vi vil engasjere et uavhengig firma for å ta prøver som må innsendes for analysering. Kostnadene blir belastet Netland & Sønner.

Melinda Kvinlaug, V:

Vil Ordføreren vurdere å innføre en praksis der kommunen ansetter/rekrutterer personer som av ulike grunner står utenfor arbeidslivet? Eksempelvis fra NAV, ASVO, Arbeid med Bistand, flyktninger i Introduksjonsprogrammet og funksjonshemmede. Har vi retningslinjer for dette i hver etat? Hvis ikke, kan dette utarbeides?

SVAR: HMS-rådgiver Liz Hege Isdal svarer følgende:
Kommunen har en avtale med UTA som står for Uføre tilbake til arbeid. Dette er en underavdeling av NAV. Vi har stilt 10 plasser til behov for uføre som trenger å prøve seg ut og å finne ut om de har mulighet til å begynne å jobbe igjen. Vi har mulighet til å skaffe flere plasser, men til nå er ikke alle de 10 plassene vi har fylt opp.
Gjennom arbeid med bistand har flere personer fått prøve seg i arbeid og gjennom denne utprøvingen så har de fått tilbud om arbeid etterpå på spesielle vilkår. Vi har tilrettelagt arbeid for disse.
Arbeid med bistand er en avdeling i tilknytning til ASVO.
Har ikke noen klare rutiner, men sakene håndteres etterhvert som forespørslene kommer.
I rutiner for oppfølging av sykemeldte og intern attføring ligger det klare rutiner for hva vi skal gjøre for å “forebygge” at ansatte blir uføre. Disse retningslinjene har ført til å antall uføre har gått ned.
Flyktningekonsulent Beata Reppen svarer følgende om flyktninger:
Kommunen tilbyr nyankomne flyktninger et introduksjonsprogram innen tre måneder etter at de ble bosatt. Programmet varer i to år. Hvis særlige grunner taler for det, kan programmet vare inntil tre år. Introduksjonsprogrammet tar sikte på å :- gi grunnlegende ferdigheter i norsk, – gi grunnleggende innsikt i norsk samfunnsliv, – forberede for deltakelse i yrkeslivet.
Når en person har gjennomført introduksjonsprogrammet, blir vedkommende vurdert av NAV – arbeid. Kvinesdal kommune og aetat ( nå NAV arbeid ) har undertegnet en samarbeidsavtale om kvalifisering av nyankomne flyktninger den 11.05.2004. Samarbeidet fungerer veldig tilfredstillende, og vi har klare rutiner om overgangen til aetat.
Ellers så samarbeider vi med NAV trygd, hvis noen av helsemessige årsaker trenger ytelser fra trygdekontoret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**