Fargerik høst

Sommeren er på hell og det går mot høst. Snart vil høstfargene vise seg i all sin prakt. Denne høsten kommer til å bli ekstra fargerik, ikke bare av naturens farger, men av politiske farger i alle nyanser. Det er valg i år. Vi er inne i de fagre ords og skittkastingens tid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Severin Bergo

Foto: Christoffer Biong

Det er lange tradisjoner på at politikere, spesielt i rikspolitikken, men nå også mer og mer i lokalpolitikken, overbyr hverandre med fagre løfter, samtidig som de rakker ned på andre partier, og tidvis kommer med direkte personangrep på andre partiers ledere og politikere.
Jeg synes å legge merke til at Frp er spesielt utsatt i den sammenheng. I rikspolitikken har Frp bestandig blitt behandlet som spedalsk av samtlige andre partier. Et parti som pr. i dag, på riksplan, har en oppslutning fra ca. en fjerdedel av velgerne! Er det noen som fortsatt undres over at politikerforakten er stor, og fortsatt økende?

Jeg har opp gjennom årene tidvis vært engasjert i salg, og blant seriøse selgere var det allerede på 60 tallet opplest og vedtatt at det var mer virkningsfullt å fremheve sin egen vares fortreffelighet en å snakke negativt om konkurentens. Jeg står selv på Venstres liste i Aurskog — Høland ved dette valget, og jeg vil oppfordre samtlige andre listekandidater , både i eget parti og andre partier, om å vise respekt for sine motstandere, og fremføre sitt budskap på en verdig måte. Etter valget skal de av oss som ble valgt, samarbeide på tvers av partigrensene for å få til best mulige løsninger for Aurskog-Hølands innbyggere. Dette blir enklere å få til dersom alle kan møtes etter valget med god samvittighet, i forvissning om at de har opptrådt på en ryddig måte.

Undertegnede er spesielt engasjert i lokal infrastruktur, som veier, veistandard, og fremkommelighet generelt. Dessuten er det mye som gjenstår når det gjelder for eksempel kloakksanering, og tilrettelegging for nyetablering av bedrifter.

Da kulturhusdebatten var på det høyeste var der et leserinnlegg i Indre der innsenderen mente at nå når det meste var i orden med hensyn til store investeringer som renseanlegg etc., så måtte kommunen ta seg råd til et løft som det å bygge kulturhus på Bjørkelangen. Jeg tviler på om vedkommende som skrev innlegget har kloakk fra et helt boligfelt rennende i åpen bekk like på nedsiden av boligen sin. Undertegnede har det!
Jeg snakker her om avrenning fra septiktanker på Brattfossfeltet, deler av Vandåsveien, og deler av Fosserveien på Fosser. Det dreier seg om avrenning fra til sammen 17 boliger.
Dette problemet har vært et stadig tilbakevendene tema helt siden tidlig på 70 tallet, med diverse oppslag i Indre, og fagre løfter fra Teknisk etat om snarlig utbedring.
Senest i vinter ble det invitert til informasjonsmøte på Fosser Grendehus, der de berørte beboere kunne motta informasjon, og selv uttale seg før oppstart av saneringsprosjektet. Det var forutsatt at dette skulle komme i gang i løpet av sommeren i år.
Ved henvendelse til virksomhetsleder i VAR, Trond Syversen, tidlig i vår, kunne han meddele at prosjektet foreløpig var "lagt på is" på grunn av pengemangel. (ca. 3,5 mil.)
For en som ikke er så godt inne i kommunens disponeringer og beslutningsprosess, reiser det spørsmålet om rehabilitering og sanering av vann og avløp, samt rehabilitering og vedlikehold av kommunale veier, nå kun er salderingsposter i kommunebudsjettet.
Om noen som er i stand til å svare på dette vil opplyse undertegnede med sin kunnskap, så vil det bli satt stor pris på.

Tidligere i år la Rådmannen frem forslag om å bevilge 5,2 mil kr. til vedlikehold og oppgradering av diverse veier i kommunalt veinett. Pengene skulle hentes fra overskudd i kommunens driftsbudsjett. Etter oppslag i Indre om saken, kunne en få forståelsen av at det nå skulle gjøres et skikkelig løft slik at alle de dårligste veiene skulle settes i stand.
Hvorfor akkurat 5.2 mil? Er dette tuftet på kostnadsoverslag for prosjektet?, eller er det et beløp som er passende å ta fra overskuddet? Uten å kunne påstå å ha kunnskap om veibygging, vil jeg likevel anta at bare veien fra Fosser gård — over klava — til F 229 ville koste et titalls millioner å få i fullgod stand, sett i forhold til trafikkgrunnlaget.

Ved behandling i kommunestyret fremmet Kari Mikkelrud fra Frp forslag om å øke bevilgningen med 1 mil, til 6,2 mil. Det kom ikke som noen bombe at dette ble nedstemt av de øvrige partiene, og at Rådmannens forslag ble vedtatt.
Det foresvever meg at avstemningen kunne fått et annet utfall om det var et annet parti som hadde fremmet forslaget!

Om alle kommunale oppgaver som står i kø for å få sin løsning, og ny som kommer til, skulle belyses her, så kunne en trenge fast spalteplass på ubestemt tid.
Det er umulig selv for lokalpolitikere å ha fullstendig oversikt over lokale problemstillinger og behov, det er derfor av største betydning at engasjerte beboere i kommunen løfter frem saker som de brenner for, gjerne til "sin" politiker eller "sitt" parti, som kan ta dette videre dit beslutninger fattes.

Med dette vil jeg ønske alle en fargerik og fin høst!

Severin Bergo

2. kandidat for Venstre
i Aurskog-Høland

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**