Venstre prioriterer naturvern!

Stavanger Turistforening sendte ut en rekke spørsmål om naturvern til partiene i Rogaland tidligere i sommer. Svarene ble nylig publisert i et bilag til Stavanger Aftenblad. Her finner du de svarene Venstre ga.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Går ditt parti imot utbygging av vannkraft i de siste inngrepsfrie vassdragene i fylket og i de gjenværende små fossene som renner ned til Lysefjorden?

Venstre går mot ytterligere utbygging av vannkraft i Lysefjorden og andre naturområder i Rogaland. Det er viktig å legge til rette for at allmennheneten kan nyte de flotte vassdragene som fremdeles står urørte i Rogalands-naturen.

Samlet dekker forslaget til “JA-områder” i fylkesdelplanen 4-5 ganger Stavangers areal. Synes ditt parti at det samlede arealet er for stort?

Det samlede JA-området er noe stort. Vi avviser ikke at det noen steder vil kunne bli bygget vindmøller, men disse møllene skal ikke bygges hvor de kommer i konflikt med miljøverninteresser eller i almenne turområder.

Vil ditt parti aktivt bidra til å bevare områdene med de største naturverdiene og si nei til vindkraft i “NEI-områdene”?

Venste ønsker ikke utbygging av vindmøller der det kommer i konflikt med naturverninteresser. Venstre vil bevare de få områdene i Rogaland som er uberørte og heller satse på havmøller hvor ny teknologi kan gi 200 ganger mer energi enn dagens vannkraft.

Ved Ulvarudla og Brusali-Kanten i Hå og Time går et av Norges største rovfugltrekk. Går ditt parti mot all vindkraft i dette område?

Ja. Venstre vil stemme mot dette prosjektet.

Går ditt parti inn for å øke tilskuddene til forebyggende helseaktiviteter i regi av frivillige organisasjoner som Stavanger Turistforening?

Friluftsliv og fysisk aktivitet er investering i folks helse. Venstre har jobbet for økte tilskudd til frivillige organisasjoner og vil ha fokus på dette i kommende budsjettforhandlinger. Universell utforming inngår som en del av dette.

Vi er i dag avhengig av privatbiler for å komme til regionale friluftsområder. Går ditt parti inn for å bedre kollektivtilbudet til våre mest populære friluftsområder?

Klimamål og forpliktende tiltak i henhold til Kyoto-avtalen vil fremtvinge nye reisemønster. Venstre vil jobbe for et bedre og mer effektivt kollektivtilbud etterhvert også til populære utfartssteder.

Til Stavanger Turistforenings nettsider >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**