Norsk klimapolitikk — felles ansvar

Å redusere klimautslippene er et felles ansvar — fra nasjonalt nivå via kommuner og ned til den enkelte innbygger skriver Venstres listekandidat, Anne Grethe Tungesvik, i dette innlegget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Miljøvennlige investeringer seiler opp som det store vekstområdet i Europa og verden for øvrig. Næringslivet vil tjene på klimakrisen og på sitt vis bidra. Dette gjøres bla annet med CO2 rensing, alternative energkilder, alternativ drivstoff m.m. og ofte i samarbeid med Miljøvernforbund og andre aktører som innehar kompetanse på området.

Her hjemme har Siri Kalvig & Co vært på klimaturnè med det mål for øyet å opplyse deg og meg om de klimautfordringene vi står overfor og hvordan du og jeg kan bidra til et bedre miljø. Det handler om folks levevaner og bevissthet rundt de valg vi tar i hverdagen. I dag forbruker vi den globale klimakapasitetet tilsvarende to til tre kloder.

Det er lett å tenke at det jeg gjør ikke utgjør noe fra eller til. "Ta heller bror min som er mye større enn meg". Å spise mindre biff eller å bli mer bevisste på eget forbruk — det monner lite når kineserene bygger så mange kullkraftverk?!

Det er å tenke feil. Åtti prosent av energien vi bruker i verden kommer fra olje, kull og gass. Selv om de rike landene skulle klare å kutte energiforbruket, vil de fleste land i verden ha behov for å øke forbruket av energi. Vi må derfor være innstilt på endringer. Endringer på nasjonalt og regionalt nivå, men også i måten vi lever på. De aller fleste av oss er opptatt av miljø i dag og mange har et høyt kunnskapsnivå når det gjelder klimatrusselen. Men det folk etterspør er hvordan de selv kan bidra. Det politikerene må gjøre er å legge til rette for forbrukerne slik at de miljøvennlige alternativene blir mer tilgjengelige.

I Sandefjord la Venstres gruppeleder, Dag Bjørvik, frem et forslag om klimaplan for kommunen. Etter noen politiske snubletråder ble forslaget godtatt og det er nå bred politisk enighet om å utarbeide en klimaplan for Sandefjord Kommune.

Senere, i juni 2007, la regjeringen fram klimameldingen — med forslag om tiltak både nasjonalt og kommunalt. Innledningsvis sier meldingen at bevisstheten om lokal klimasårbarhet har økt forståelsen av at det er nødvendig å iverksette utslippsreduserende tiltak lokalt.

Kommunene har ulike roller og besitter virkemidler i sektorer som er ansvarlige for store klimagassutslipp i Norge. Kommunene er både politiske aktører, tjenesteytere, myndighetsutøvere, eiendomsbesittere og har ansvar for planlegging og tilrettelegging for gode levesteder for befolkningen. Kommunene kan derfor bidra betydelig til å redusere Norges utslipp av klimagasser, både i egen drift og gjennom å stimulere andre aktører til å redusere sine utslipp. Særlig kan kommunene påvirke utslipp fra transport, avfallsfyllinger, stasjonær energibruk og landbruk.

En melding full av kan og lite , uten konkrete tiltak eller forpliktelser. En klimamelding som ble framført av en spak miljøvernminister og slaktet av de fleste miljøorganisasjoner. Vi må ikke havne i det uføre at miljøutfordringene blir en populær bølge som man velger å ri fordi det passer. Popbølger vet vi blir borte etter kort tid – det blir ikke miljøutfordringene.

Derfor er det viktig at du og jeg engasjerer oss og påser at kommunen følger opp klimaplanen. Venstre er garantisten for en offensiv miljøpolitikk – og var pådriver for at det nå skal utarbeides en egen klimaplan for Sandefjord. Oppgaven nå er å sørge for at planen blir handlingsrettet – slik at kommunen reduserer egne utslipp og legger til rette for at byens innbyggere og bedrifter kan redusere sine klimautslipp.

Venstres klimakampanje. Logo.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**