Hvor ble det av klima som valgsak i Frogn?

Innspill fra vår femtekandidat Erik Lundeby:
Alle snakket om klima før sommeren, men i Frogn har bare Venstre
programfestet mål som er ambisiøse nok til å bidra til løsningen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Erik Lundeby

Foto: Ivar Ruud Eide

Klimaplan
Vi har ti år på oss til å løse problemet med utslipp av klimagasser. Det er
derfor gledelig at så mange nå snakker om en vilje til å gjøre noe. Alle må
bidra, og før sommeren så klima derfor ut til å bli en sentral valgkampsak i
kommunevalget. Dette er reflektert i Frogn Venstres program, men dessverre
ikke tilstrekkelig i de andre partienes. Senterpartiet lanserte tanken om en
klimaplan i våres, og det er bra, men i programmet blir det mer et tilfeldig
knippe tiltak enn en helhetlig plan.

Fremtiden kan bli en ren fornøyelse
Frogn Venstre ønsker en nullvisjon for utslipp fra kommunens kjøretøyer. Ved
utskifting bør kommunen ta ibruk nye teknologier og nye typer drivstoff.
Høyre vil også i sitt program satse på etanol. Venstre mener at vi først må
avklare også hvordan denne er produsert – hvis regnskog i Brasil raseres for
å bygge sukkerplantasjer går vinningen opp i spinningen. Konklusjon: her
endrer teknologien seg fort, og vi må derfor har et stadig fokus på utslipp,
ikke på et bestemt drivstoff.

Nullvisjon for energibruk i bygninger
Frogn venstre vil ha en nullvisjon for energibruk i kommunens bygninger. I
dag finnes teknologi som kan redusere energibruken i bygg vesentlig. I
Sverige, med samme klima som oss, finnes det boliger uten annen oppvarming
enn varmegjenvinning fra ventilasjonsanlegg. Det koster litt mer. Trekker
man inn driftskostnader, er det imidlertid store besparelser på lengre sikt.
Her kan Frogn kommune vise vei når egne bygg settes opp. Arbeiderpartiet har
i sitt program også interessante tanker om grønnere energi til oppvarming og
andre ting i sitt program, men siste punkt – konklusjonen – i deres
miljøprogram viser hva de egentlig er opptatt av når det gjelder miljø:
renovasjonsavgiften skal ned. Det er bra når gode miljøtiltak gir
besparelser – men er det ikke også viktig å redde planeten vår?


Veilede og stimulere private

I tillegg til å vise vei, bør kommunen veilede og stimulere private til å
velge de beste løsningene når nye bygg settes opp. Det må skapes forståelse
for at prisen for en bygning ikke bare kan vurderes ut fra hva det koster
frem til innflytting. Dette må kommunale saksbehandlere få under huden og
inn i sine rutiner.


Kommunale innkjøp

Ikke minst må kommunen bruke sin kundemakt som innkjøper ved å legge
miljøkriterier til grunn generelt i alle sine innkjøp. Kommunen er en stor
kunde for mange leverandører, og kan gjennom de krav de stiller til sine
leveranser bidra til at miljøstandardene på produktene heves. Her er det
mulig å skape betydelige ringvirkninger.

Helhet i programmet
Klimafokus dreier seg selvfølgelig også om resten av programmet. Venstre
ønsker en styrket satsing på kollektivtransport. Vi ønsker også at
næringsutvikling i Frogn skal fokusere på kunnskapskrevende heller enn
arealkrevende (les: markaslukende) virksomhet. Vi peker også på
miljøteknologi som en nisje det hadde vært spennende å utvikle et miljø for
i Frogn, med vår nærhet til Universitet i Ås og Universitetet i Oslos
maritime forskningsmiljø i Drøbak.

Troverdig markavern
Velgerne vet at Venstre er et troverdig parti når det gjelder vern av marka.
Etter å ha tenkt noen måneder har Høyre omsider kommet frem til at
formuleringen deres om markavern i forrige program kan tolkes slik at det
blir et hull i marka ved Holt og Måna. Høyrevelgere som ikke fikk med seg
det ved forrige valg må stusse når Høyre atter en gang vil fremstå som
markavernpartiet. Men det skal de ha – det er hyggelig at Høyre i hvert fall
vil bidra til flertall for å verne noe av marka!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**