Frogn Venstre – valgprogram 2023

Venstre tar Frogn fremover!

 

Vår kontrakt med velgerne.

Som folkevalgte for Venstre er det vår oppgave å styre kommunen på vegne av våre velgere. Vi skal etter beste evne fatte de beslutninger som vi mener er best for Frogn og oss som bor her. Vi skal være ombud for innbyggere som har saker som bør komme på kommunestyrets bord. Vi skal være ansvarlige arbeidsgivere for kommunens ansatte. Og vi skal være demokratiets og rettsstatens forsvarere.

Dette programmet er vedtatt av Frogn Venstres medlemsmøte, og beskriver hva Venstres kommunestyregruppe skal legge til grunn for sitt arbeid i neste periode. Gjennom de seks kapitlene som følger får du vite hvordan vi ønsker å prege Frogn kommune, og hva vi vil jobbe for å få gjennomført eller igangsatt i neste periode. Til slutt i programmet finner du Venstres 10 liberale prinsipper, som ligger til grunn for vår politikk.

Ikke alt vi skal ta stilling til vil være dekket av programmet. Da er det slik at en representant for Venstre står selvstendig ansvarlig overfor velgerne, og programmet er rammen for vårt arbeid. Som kandidater for Venstre betrakter vi programmet som en velgerkontrakt– en bindende avtale med velgerne. Vi forplikter oss til å jobbe for å gjennomføre programmet i kommunestyret.

Vil du at Frogn i størst mulig grad skal preges av tankene i dette programmet, må du stemme Venstre 11. september 2023.

Line Nyhus, ordførerkandidat
Therese Hofstad-Nielsen, 2. kandidat
Line Stokholm, 3 kandidat
Sverre Huse-Fagerlie, 4. kandidat
Alf Kaare Stokker, 5. kandidat

 

1: Klimakampen må også tas lokalt

Klimakampen er en frihetskamp. Det handler om å gi barna mulighet til å leve et godt og trygt liv nå og i framtiden. Vi må ta vare på naturen og alle de godene kloden som økosystem tilbyr oss, slik som mat, rent vann og ren luft. Frogn Venstre vil at det skal være enkelt, både for lokalsamfunn og enkeltmennesker, å bidra i klimakampen og leve et godt liv med et lite
miljøavtrykk.

Kampen for å kutte klimagassutslipp er like viktig lokalt som nasjonalt. Det er summen av små og store grønne handlinger og tiltak som vil gjøre Norge klimanøytralt. For Frogn Venstre er det viktig at alle lokalsamfunn bidrar i klimadugnaden ved å kutte utslipp der de kan.

Frogn Venstre stiller derfor til valg for å kutte lokale klimagassutslipp. Vi vil gjøre det enklere å ta grønne valg, slik at lokalsamfunnene våre aktivt bidrar til at vi når målene i Paris-avtalen.

Lokale klimatiltak

Samarbeid mellom næringsliv, kommune og sivilsamfunn er nødvendig for å finne løsninger som får ned de lokale utslippene. Det viktigste kommunen kan gjøre, er å legge til rette for grønn næringsutvikling og ta i bruk det handlingsrommet vi har til å lede an i klimaarbeidet.

Kommunene står blant annet for en stor andel av innkjøpene i Norge gjennom bygg, infrastruktur, varer og tjenester i Norge. Ved å stille strenge klima- og miljøkrav i anskaffelsene kan vi oppnå store utslippskutt og bidra til at grønne løsninger, produkter og tjenester velges.

Selv om vi lykkes med å redusere utslippene, må vi forberede oss på at vi vil få mer ekstremvær. Frogn Venstre vil derfor at Frogn kommune skal prioritere klimatilpasning. Tiltak som gjenåpning av bekker og vassdrag, flomsikring og rehabilitering av natur vil bidra til å beskytte verdifull infrastruktur og er dessuten bra for folk og natur.

Frogn Venstre vil:
 • Stille strenge klima- og miljøkrav i alle kommunens anskaffelser og styrke kommunenes kompetanse om klimakrav i anbudsprosesser.
 • Stimulere lokalt næringsliv til å bli leverandører til Frogn Kommune og benytte sin innkjøpsmakt til å velge miljøvennlig.
 • Stille krav om utslippsfrie bygge- og anleggsplasser der kommunen selv er byggherre.
 • Stille krav om streng klima- og miljøsertifisering av alle nye bygg.
 • At klimagevinsten i rehabilitering framfor rivning alltid skal vurderes i kommunale eiendomsprosjekter.
 • Kreve klimatilpasning i alle prosjekter, blant annet ved å stille krav om lokal overvannshåndtering, for eksempel gjennom økt bruk av grønne tak.
 • Jobbe for å gjenåpne flere elver og bekker som er lagt i rør gjennom å stille krav til gjenåpning der det er mulig i reguleringsprosesser.

All transport i Frogn skal være grønn

En stor del av kommunenes utslipp kommer fra bilparken og annen transport. Frogn Venstre vil at kommunene skal fortsette arbeidet med å skifte ut sine fossile kjøretøy med nullutslippskjøretøy.

For å sikre en bærekraftig utvikling må fremtidens trafikkvekst komme gjennom kollektiv transport, gange og sykling, og forholdene må legges til rette for at det blir enklere for folk i hverdagen og til jobbreiser å gå, sykle eller velge kollektivt. Derfor mener vi at kollektivdekningen lokalt i Drøbak må styrkes og tilpasses behovet i Follos nest største tettsted. Prisen for å velge kollektivt må også reduseres slik at det blir enda mer attraktivt å la bilen stå.

Det vil derfor være et mål at kollektivtransport skal oppleves som et naturlig og bruksvennlig alternativ til bil mellom de tettbebygde områdene i kommunen og handels- og serviceområdene i Drøbak sentrum, Seiersten og Dyrløkke.

Venstre mener dette kan løses ved etablering av en ringbussrute som går kontinuerlig fra kollektivknutepunktet på Seiersten og f. eks. rundt Sogsti, Torget, Grande og tilbake til Seiersten. Venstre vil også arbeide for etablering av et bysykkeltilbud med el-sykler, som gjør byens bratte bakker lettere å forsere.

Å beholde gode kommunikasjoner er et viktig sentrumstiltak, både for folk som vil besøke byen og for pendlere som jobber andre steder. Det er derfor viktig at det opprettholdes et godt parkeringstilbud i sentrum. Hele Storgata skal være en del av sentrum, og bussene skal kunne snu sør i byen.

Det må legges godt til rette for at de som ikke bor i gangavstand til holdeplasser kan benytte buss til jobbreise. Dette kan gjøres ved bruk av matebusser, innfartsparkeringer og sikker sykkelparkering ved alle bussholdeplasser.

Gjennomfartsårene i tettbebyggelsen må ha fortau eller gang- og sykkelvei. Hovedveiene inn og ut av Drøbak må ha gang- og sykkelvei, slik at Frogn kan kobles til det nasjonale sykkelveinettet. Kostnader for slike gang- og sykkelveier forskutteres etter avtale med fylkeskommunen, for å få tiltakene gjennomført raskere enn planlagt.

Frogn Venstre vil:
 • At Frogn kommune skal ha en gå- og sykkelstrategi.
 • Premiere bruk av sykkel som hverdagstransport for kommunens ansatte ved å gi tilskudd til innkjøp av el-sykkel eller inngå leasingavtale for kommunens ansatte.
 • Opprettholde reduserte parkeringsavgifter for elbiler på kommunens parkeringsplasser.
 • Legge til rette for utleie av elektriske bysykler i kommunen med leiepunkter ved kommunens innfartsparkeringer.
 • Jobbe for at det etableres en ringbuss fra kollektivknutepunktet på Seiersten og f. eks. rundt Sogsti, Torget, Grande og tilbake til Seiersten.
 • Jobbe for utslippsfri kollektivtrafikk og at kollektivtrafikken skal være tilgjengelig og universelt utformet.
 • Jobbe opp mot fylket for reduserte priser på kollektivtransport. Prisen på månedskort må reduseres med minst 250 kr.
 • Stille krav om utslippsfri transport i forbindelse med oppdrag for og leveranser til kommunene.
 • Legge til rette for lademuligheter for elbåter i båthavna og Gjestehavna.
 • At det i denne perioden igangsettes arbeid med gang/sykkelvei langs Fylkesvei 153 fra Bakker bru til Horgen.

Lokal energiproduksjon og energieffektivisering

Kommunene kan oppnå store klimakutt gjennom økt produksjon og bruk av fornybar energi. Frogn kommune har allerede realisert et stort jordvarmeanlegg på Seiersten som forsyner Bølgen, Frognhallen, Seierstenbanen og Seiersten skole med energi. Det er fremdeles mange kommunale bygg som ikke har fornybar energiforsyning. Ulike tiltak som solceller på tak og etterisolering vil øke kommunens energiproduksjon og redusere kommunens energibruk.

I tillegg kan kommunen gjøre det mer attraktivt for innbyggerne og bedriftene å starte opp lokal, fornybar energiproduksjon. Frogn Venstre mener alle innbyggere og bedrifter som ønsker det skal kunne etablere solceller på takene sine, også i Drøbak sentrum. Venstre mener Frogn kommune også bør hjelpe innbyggerne med å søke støtte hos Enova for energisparende tiltak.

Produksjon og transport av byggematerialer er årsak til klimautslipp fra byggeindustrien. Ved nybygg og rehabilitering bør det derfor stilles krav til miljø- og klimavennlige materialvalg, som for eksempel massivtre eller celluloseisolasjon. Bruk av tre i bygninger er også en utmerket måte å lagre karbon.

Frogn Venstre vil:
 • Gå gjennom alle kommunens bygg og vurdere om takene er egnet til å produsere solenergi.
 • Stille krav om energiproduksjon og vegetasjon på tak og fasader i nye større bygg, og på sikt eksisterende bygg, for å bidra til klimatilpasning og økt biologisk mangfold.
 • Gjøre det enklere å legge solceller på tak i private hjem og næringsbygg gjennom forenkling av regelverk og søknadsprosess.
 • Etablere lokale klima- og energifond som gir tilskudd til energieffektivisering og klimavennlige løsninger i lokalsamfunnet.
 • Stille krav om energieffektivitet i kommunens egne nybygg og rehabiliteringsprosjekter.
 • Miljøsertifisere bygg gjennom BREEAM-standarden eller tilsvarende strenge miljøstandarder.
 • Fremme bygging i tre, særlig når utbyggingen er i kommunalt ansvar.

2: Mer natur

Sammen med klimaendringer er tap av natur den største trusselen mot menneskers livskvalitet og frihet. For Venstre har naturen verdi i seg selv, men en intakt natur er også en forutsetning for at vi mennesker skal kunne leve et godt liv. Natur er en forutsetning for matproduksjon, medisiner, rent vann og ren luft. Ikke minst er naturen vår aller viktigste forsikring mot ødeleggende klimaendringer,
både ved at den binder opp klimagasser, og ved at den beskytter oss mot flom, hetebølger og andre konsekvenser av høyere temperaturer. Å beskytte naturen er derfor en av Venstres aller viktigste oppgaver de neste årene.

Dessverre blir det stadig mindre naturareal i Norge, med tap av biologisk mangfold og utslipp av klimagasser som konsekvenser. Venstre vil at vi skal verne om naturen, og at Norge innen 2030 skal restaurere og reetablere mer natur enn det som går tapt. Det betyr ikke at vi skal stanse utviklingen av kommuner og næringsliv, men vi må sørge for at utvikling og verdiskaping ikke går på
bekostning av naturen. Det må lønne seg å ta vare på naturen, ikke å bygge den ned.

Oslofjorden er i dårlig forfatning. Årsaken til dette er sammensatt, men resultatet er dårlige levekår og et stort tap av natur i fjorden. Sist Venstre satt i regjering la vi frem en helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord. Planen er et verktøy for å redde Oslofjorden og må tas aktivt i bruk av alle kommuner langs Oslofjorden.

En arealpolitikk for mer natur

Arealendringer er den største trusselen mot naturen og Frogn Venstre har i alle år kjempet mot nedbygging av Frognmarka. Dessverre har vi tapt flere kamper mot et stort flertall i kommunestyret, der blant annet Høyre, Ap og Frp har støttet utbygging både i Holtmarka og Kolstadmarka. Nedbyggingen av Holtmarka som pågår nå viser hvilke enorme naturødeleggelser disse partiene har ansvaret for.

Frogn Venstre er garantisten for markavern og er veldig glade for at det er vedtatt en markagrense som vil gi naturen i kommunen et juridisk vern.

Å ta vare på mer natur er bra for lokalsamfunnet. Mer skånsomme utbygginger og mer rom for friluftsliv og opplevelser er viktig for både næringslivet og innbyggerne. For å stanse tapet av naturmangfold må Norge bli arealnøytralt. Det betyr at vi må gjenbruke og fortette allerede utbygde arealer framfor å bygge ut mer natur.

Fortetting og utvikling må foregå i eller i tilknytning til eksisterende bebyggelse og infrastruktur. Det skal være et tydelig skille mellom bebygde og ubebygde arealer; der man bygger må vi bygge tettere og smartere slik at vi opptar så lite natur som mulig og gjør det lettere å leve et liv der vi så langt som mulig forflytter oss gående, syklende eller med kollektivtrafikk.

Frogn Venstre støtter innføring av arealnøytralitet som en del av den nye kommuneplanen. For rettslig sikring av naturen må det finnes en reell mulighet til å overprøve forvaltningsvedtak på et uavhengig og upartisk nivå.

Frogn Venstre vil:
 • Kjempe mot all bygging i Frognmarka og for bevaring av myrområder. Bevare Brunskogen gjennom omregulering til offentlig friområde.
 • Kartlegge natur i kommunen og innføre naturbudsjett og stille krav om erstatningsarealer ved tap av verdifull natur.
 • Føre en stram dispensasjonspraksis der det dreier seg om naturarealer.
 • Utarbeide lokale marine verneplaner som et tillegg til de statlige planene.
 • Styrke de regionale planene for å sørge for helhetlig arealplanlegging på tvers av kommunegrenser.
 • Støtte lokale lag- og foreninger som jobber med å styrke arbeidet med friluftsliv i kommunen.

Landbruk og landskapsvern

Vern av dyrket mark mot irreversible endringer er det viktigste for at Norge i fremtiden kan være så selvberget som mulig. Klimaendringer vil gjøre store områder som i dag er dyrka mark udyrkbare. Å kunne produsere egen mat til egen befolkning vil bli viktigere. Frogn kommune har i kommuneplanens samfunnsdel vedtatt en 0-visjon for nedbygging av dyrket mark.

Det er også viktig å gjøre norsk landbruk mer miljøvennlig. For varig fruktbarhet i jorda, nok og rent vann, dyrevern, naturmangfold og lokal mattrygghet er en mer økologisk tilnærming til landbruk viktig. Frogn Venstre vet at dette er noe våre lokale matprodusenter er opptatt av.

Jordbruksområdene i kommunen har stor verdi som kulturlandskap, og vi har ansvar for at også kommende generasjoner kan oppleve dette. Frogn har matjord og klima som er blant det beste i landet, og som derfor er viktig å bevare. Venstre vil ikke akseptere at verdifullt dyrka mark nedbygges.

Frogn Kommune har en høy andel bær- og grønnsaksprodusenter og disse jobber svært godt for å produsere og selge kortreist og sunn mat til glede for lokalbefolkningen og tilreisende.

Frogn Venstre vil:
 • Kjempe mot all nedbygging av dyrket mark og dyrkbar mark.
 • Jobbe for at de lokale matprodusentene får best mulige rammevilkår for å lykkes og stimulere til å opprette og videreutvikle lokale gårdsutsalg.
 • Legge til rette for økt lokal produksjon og distribusjon av mat, blant annet ved å støtte opp under tiltak som REKO-ring og andre lokale matdistribusjonsordninger.

Strandsonen

Frogn kommune har en lang kystlinje og er en av landets største hyttekommuner med ca. 3000 hytter. Dette medfører at Frogn kommune har et stort ansvar for hvordan vi skal forvalte hytteområdene generelt og strandsonen spesielt. Det må føres en politikk som tillater hytteeiere å vedlikeholde og modernisere sine hytter. Vi vil samtidig føre en svært restriktiv politikk i 100 meters beltet for å ivareta allmenne hensyn i kystsonen og skjerme den mot uheldig nedbygging.

Strendene i Frogn utgjør en svært viktig rekreasjonsmulighet for innbyggere og tilreisende og som kystkommune påhviler det Frogn et stort ansvar for drift og vedlikehold av disse. Vi har som kystkommune til Oslofjorden et særskilt ansvar for å åpne opp og sørge for muligheten til å bevege seg fritt langs sjøen.

Frogn Venstre vil:
 • Ikke akseptere utbyggingstiltak som begrenser allmennhetens tilgang til strandsonen.
 • Jobbe for at det kan etableres en kystkultursti langs hele vår kystlinje.
 • Offentlige strender må vedlikeholdes jevnlig og få nødvendig oppgradering, blant annet med faste grillsteder. Eksisterende planer for skjøtsel og vedlikehold må gjennomgås og følges opp.

Naturmangfold

Naturmangfold er summen av alle artene og naturtypene. Dette er brikkene i det livsviktige økosystemet. Vi står nå midt i en naturkrise med masseutryddelsen av arter, men i motsetning til tidligere masseutryddelsene er denne forårsaket av oss mennesker og vårt liv og virke her på jorda.

Oslofjorden er et nærliggende eksempel på hva som skjer med liv og artsmangfold når forurensning og klimaendringer får stor innvirkning på et begrenset område.

For å sikre det biologiske mangfoldet, er det nødvendig å redusere inngrepene i naturen gjennom god forvaltning og økt vern, stanse spredning av gift i naturen og stanse utbredelsen av fremmede arter på land og til havs.

Frogn Venstre vil:
 • Følge opp tiltaksplanen for en ren og rik Oslofjord.
 • Iverksette tiltak for å styrke og forbedre artsmangfoldet i Oslofjorden, som: Plante kunstige åkre med ålegress og verne eksisterende ålegress, jobbe for tråleforbud i Oslofjorden og en utvidelse av fiskeforbudet.
 • Sette kommunale mål på areal som skal defineres som uberørt natur. Sikre at vi stanser tap av naturmangfold i samsvar med naturmangfoldloven.
 • At kommunen skal bidra i håndhevingen av skogvernet og jobbe sammen med grunneierne om sunn skogskjøtsel og tilrettelegging for friluftsliv.
 • Forby bruk av giftige sprøytemidler i kommunale virksomheter.
 • Ta vare på bier, humler og andre insekter lokalt ved at deres leveområder ikke bygges ned.
 • Kommunen går foran ved å så og plante insektsvennlige arter på kommunale områder, og drifte kommunens arealer på en måte som er fordelaktig for våre insekter.
 • Jobbe for å ivareta rødlistede arter som finnes lokalt.
 • Jobbe for å fjerne svartelistede arter som finnes lokalt og veilede innbyggerne i hvordan man skal plante riktig type planter.

Sirkulær økonomi og gjenbruk

Nordmenn ligger i dag i verdenstoppen i forbruk per innbygger, med tre ganger større forbruk enn den gjennomsnittlige europeer. For å redusere belastningen som følge av naturbruk og begrense arealbruken til avfall må vi legge til rette for økt gjenbruk av materialer og deling av ressursene.
Sirkulær økonomi har som mål å redusere bruken av ressurser, kutte bruk av skadelige stoffer, ta vare på materialene lengst mulig, minimere utslipp og energiforbruk, ikke produsere avfall, sørge for at ressursene forblir lokalt, og utvikle nye arbeidsplasser.

En stor del av verdens klimagassutslipp kommer fra produksjon og frakt av ulike varer. Venstre er tilhenger av gjenbruk, ombruk og sirkulær økonomi. Derfor vil Venstre lokalt jobbe for å etablere gjenbruksstasjoner og bruktbutikker og for å ta i bruk andre virkemidler som reduserer forbruket.

Frogn Venstre vil:
 • Samarbeide med lokalt næringsliv om å utvikle nye løsninger for bruk av overskuddsenergi og biprodukter til nye næringer.
 • Lage en gjenbruksstrategi i kommunene som legger til rette for at kommuner kan velge brukt framfor nytt i alle anskaffelser der det er mulig.
 • Legge til rette for mer gjenbruk av materialer og varer i anskaffelser og byggeprosjekter.
 • Støtte opp om låne- og delingsordninger for håndtverksmaskiner, turutstyr og lignende etter modell fra BUA-ordningen.
 • Jobbe for realisering av nytt gjenbruksanlegg på Nesset der det gjøres enklere for innbyggerne å gjenbruke framfor å kjøpe nytt.
 • Stille kommunale bygg til disposisjon for klesbyttedager og lignende arrangementer som oppmuntrer til gjenbruk.
 • Stille krav til ombruk av masser i kommunale bygg og anleggsprosjekter.

Lokal forurensning og renovasjon

Det er godt kjent at Oslofjorden er i dårlig forfatning. Årsaken til dette er sammensatt, men en viktig grunn er utslipp fra utdaterte renseanlegg i kommunene som ligger langs fjorden. Frogn kommune har et renseanlegg som ikke oppfyller gjeldende krav til rensing av kommunens kloakk og er dermed en del av problemet når det gjelder forurensing av Oslofjorden. I tillegg vil det snart komme statlig krav om nitrogenrensing av kloakken.

Frogn kommune, som mange andre kommuner, står foran store og nødvendige investeringer i avløpsanlegget vårt. Disse investeringene kommer på toppen av eldrebølge, økt inflasjon og økte strømpriser. Venstre mener det er svært viktig at kommunenes renseanlegg utbedres slik at forurensningen reduseres. I økonomisk vanskelige tider mener Venstre at disse viktige investeringene må være et spleiselag mellom stat og kommuner.

En annen kilde til forurensing av Oslofjorden i Frogn er Storgrava, som går gjennom kommunens jordbruksområder og ender i Årungen, som igjen renner ut i Bunnefjorden. Ved å forsterke tiltak langs Storgrava vil avrenning fra landbruket til Oslofjorden reduseres.

God luftkvalitet er viktig for lokalsamfunna. Luftforurensning må bekjempes, blant annet med landstrøm i havnene, flere nullutslippsløsninger i kollektivtrafikken, vasking av veier for å redusere mengden veistøv og strenge tiltak mot piggdekk.

Venstre vil at kommunene skal være aktive i arbeidet med å redusere tilførselen av plastavfall til naturen og havet, for eksempel ved å kutte bruken av engangsplast i egne virksomheter og ved å være piloter for forsøk med gjenbruksalternativer. Kommunene må også ta en aktiv rolle i opprydding langs elvebredder og strender.

Frogn Venstre vil:
 • Jobbe for et spleiselag mellom stat og kommune for oppgradering av kommunens renseanlegg, inklusive nitrogenrensing.
 • Jobbe for å øke utskiftingstakten av vann- og avløpsledninger.
 • Jobbe for tiltak langs Storgrava som reduserer avrenning fra landbruket til Årungen.
 • Påse at alle kommunens virksomheter har gode kildesorteringsordninger.
 • At Frogn kommune skal lage en handlingsplan mot plastforurensning.
 • Intensivere arbeidet mot marin forsøpling og støtte opp om lokale initiativ for innsamling og resirkulering.
 • Innføre krav om rensing av vann fra pussing og spyling av båter i kommunale havner for å forhindre spredning av gifts fra bunnstoff.
 • Være positive til at hytteområder/vel i kommunen kan kobles til det offentlige nettet. Der hyttevellene tar den store kostnaden det er å koble seg på avløpsanlegg vil Venstre være positive til utvidelse av hyttene for etablering av bad/vaskerom osv. slik at hytteeierne har et insitament til å redusere avrenning til Oslofjorden.

Bedre dyrevelferd

Dyr har en egenverdi ut over den nytteverdien de har for oss mennesker og for samfunnet. Dyrenes velferd, helse og trygghet må sikres. Dyr må kunne utøve mer av sin naturlige adferd og ha et liv som er verdt å leve. I tråd med at kunnskapen om dyrevelferd og dyrenes vilkår stadig forbedres, må politikken følge etter. For at alle dyr skal kunne leve et godt og verdig liv, må dyrevelferd også ivaretas i lokal politikk og forvaltning.

Frogn Venstre vil:
 • Jobbe for at det etableres gode og forpliktende samarbeidsforum mellom kommuner og dyrevernorganisasjoner.
 • Tydeliggjøre hvilke offentlige instanser som har ansvar for å ivareta skadde dyr.
 • Jobbe for at kommunen har egne dyrevelferdsplaner.
 • Jobbe for at dyrevelferd ivaretas i arealplaner.

3: Skole og opplæring

Utdanning er nøkkelen til en bedre framtid. Derfor er utdanning alltid en prioritet for Venstre. Det er gjennom utdanning at vi utjevner sosiale forskjeller og gir alle like muligheter i livet. Elever har ulike forutsetninger, interesser og behov. Da er det avgjørende at vi skaper en skole som tar hensyn til forskjellene som finnes mellom oss.

Vi får en stadig større andel eldre og en stadig mindre andel barn. Antall elever i Frognskolen har sunket fra 1860 elever i 2010 til 1605 i 2023. Kommunens tilskudd fra staten til skoledrift er ca. 115 000 pr. elev, og dette tilskuddet skal dekke alle kostnader til skoledrift, inklusive skolebygningene. Tilskuddet til skole har sunket i takt med antall elever – fra ca. 214 mill. i 2010 til ca. 185 mill. i 2023. I 2028 vil tilskuddet ha sunket til ca. 148,5 mill. Differansen i tilskudd fra staten til kommunen mellom 2010 og 2028 vil være ca. 65 mill. – eller ca. 30%.

Da kostnadene til drift av skolebygningene er omtrent konstant må innsparingene tas fra undervisningstilbudet. Det betyr at ressurser til undervisningen allerede er skåret til benet og laget rundt lærerne og elevene er sterkt redusert. Dette gir selvfølgelig barna våre dårligere rammer for utdanningen, for hvert år som går. Likevel vil et flertall i kommunestyret opprettholde antall skoler i kommunen.

Venstre sitt mål er å skape en skole som ser alle elever, og som evner å tilby mestring og læringsglede for alle. Venstre vil at alle elever skal få ut sitt fulle læringspotensial. Vi vil ha en skole der alle elever skal ha mulighet til å oppdage og dyrke sitt talent. Alle elever skal møte en kvalifisert lærer og lærerne skal ha tid til å skape en spennende og motiverende skole. Elevene skal møte et lag av både lærere, miljøarbeidere, helsesykepleiere og andre de stoler på slik at læreren kan konsentrere seg om det den er best på: undervisning. Frogn Venstre vil jobbe for at vi har praktisk tilrettelagte tilbud for elever som trenger en annen skolehverdag. Alle elever skal gå på en skole med skolebygg av god kvalitet og alle elever skal ha god tilgang på varierte og oppdaterte læremidler, både digitale og fysiske.

For å få til dette må vi fylle opp skolene våre. I dag har vi fire skoler innenfor en sirkel med diameter på 3,5 kilometer som alle er halvfulle. Dette har økonomiske konsekvenser, sosiale konsekvenser, konsekvenser for undervisningstilbudet og for hvilke tilleggsfunksjoner vi kan ha i skolen.

Frogn Venstre vil i stedet prioritere å bruke mer penger på innholdet i utdanningen og mindre penger på drift av skolebygninger. Vi vil tilpasse skolestrukturen til det antallet barn vi faktisk har. Det er å styrke innholdet i skolen som er å prioritere skole.

Det er i lokalsamfunnene elevene går på skole og lærerne jobber, og det er der man har forutsetningene for å se enkeltindividets behov. Skolen kan ikke detaljstyres av politikere nasjonalt, men må bygges opp gjennom en aktiv skolepolitikk i kommunene. Dette vil Venstre gjøre gjennom å gi økt metodefrihet til pedagoger, sikre full selvbestemmelse over skolestrukturer og sørge for budsjettrammer som gir de ansatte tid og mulighet til å følge opp elevene.

Venstre vil alltid prioritere kvaliteten i utdanningstilbudet høyest.

Barnehager

Ingen familier er like, og barn har ulike behov. Derfor ønsker Venstre et mangfold i barnehagetilbudet, slik at familier kan velge et tilbud som passer for dem og barnet.

Kompetanse hos ledelse, lærere og ansatte, gode inne- og utemiljøer og nok voksne er helt avgjørende for barna. Kvaliteten på barnehagene er det som er viktig, ikke hvem som driver eller eier dem.

Barnehagen er avgjørende for integrering, inkludering og språkutvikling. Det er derfor viktig at kommunen jobber målrettet for å øke graden av deltakelse for barn med flyktning- og innvandrerbakgrunn i barnehagen.

Alle har rett på barnehageplass fra høsten det året barnet fyller 1 år. Dersom barnet ditt er født i f.eks. januar har du ikke rett på barnehageplass før i august når barnet er 1,5 år. Dette medfører at mange må ta ulønnet permisjon mens de venter på barnehageplass. Dette medfører tap av lønn og pensjonspoeng for den enkelte og tap av arbeidskraft og skatteinntekter for samfunnet. Vi mener det er samfunnsmessig lønnsomt om alle som ønsker det får barnehageplass fra barnet er 1 år. Skal kommunene kunne tilby løpende opptak må det hele tiden være et stort antall ledige plasser og tilgjengelig personal. For en kommune er dette dyrt og noe de færreste kan ta seg råd til. Venstre mener staten må finansiere en slik overkapasitet og vil fortsette å jobbe for at dette blir nasjonal politikk.

Mange foreldre jobber i yrker med turnus eller på annen måte har arbeidstid utenfor 9-16. Særlig for aleneforeldre kan det være en stor utfordring å skaffe et godt tilbud til barna sine når de er på jobb på kveld eller natt. Venstre mener derfor det er viktig at kommunen har et barnehagetilbud der enkelte barnehager har utvidet åpningstid.

Frogn Venstre vil:
 • Jobbe for at staten sikrer finansiering av løpende barnehageopptak slik at alle får mulighet til å begynne i barnehagen etter endt foreldrepermisjon.
 • Åpne for at enkelte barnehager kan ha utvidet åpningstid dersom mange foreldre ikke bare jobber på dagtid. Det skal være en øvre grense for hvor lenge barnet kan oppholde seg i barnehagen.
 • Følge opp vedtatt plan om alderstilpasset opplæring for barn om kropp, seksualitet og grenser fra og med barnehagealder.
 • Styrke kompetansen om lekbasert læring slik at også guttene kan få et godt tilpasset tilbud i barnehagen. Dette kan lette overgangen til skolestart.
 • Gi søskenmoderasjon til familier som har barn i både barnehage og skolefritidsordning.
 • Sikre at ansatte i barnehagene har relevant formell utdanning ved å forsterke etterutdanningsprogram.
 • Jobbe for å øke andelen mannlige barnehagelærere.
 • Styrke barnehageansattes kompetanse om barn med høyt læringspotensial.
 • Styrke den generelle bemanningen i barnehagene for å sikre at pedagogene får tatt ut plantid.
 • Være positive til at andre yrkesgrupper kommer inn i barnehagene som supplement til barnehagepedagoger.
 • Øke det pedagogiske bemanningen til minst 50% i alle barnehager.

Grunnskolen

Å få en god start på skolegangen er avgjørende for å lykkes senere i utdanningsløpet.
Tidlig innsats for å ivareta og sikre god opplæring er grunnleggende. Det er likevel stor forskjell på hvilke behov elevene har. Frogn Venstre ønsker flere og tydelige virkemidler for å gi tilpasset opplæring.

Frogn Venstre vil at Frognskolen også i fremtiden skal være blant de beste i landet, faglig og sosialt. Skal vi få dette til må prioriteringene i Frognskolen endres:

Som i resten av Norge endres demografien i Frogn kommune i stor grad. Bare mellom 2012 og 2023 har antall barn som starter i 1. klasse sunket fra 200 barn i 2012 til 153 barn i 2023. SSB estimerer at antallet vil fortsette å synke frem til 2028 for deretter å stige svakt.

Vi har følgelig en sterk nedgang i antall skolebarn og høsten 2023 vil vi kun ha en førsteklasse på Drøbak og Sogsti skole, og to førsteklasser på Heer og Dyrløkkeåsen skole. Med unntak av Dal skole er alle kommunens barneskoler bygget for å ha 2 klasser på hvert trinn. Vi har med andre ord en stor overkapasitet i Frogn skolen. I Frogn kommune har vi 5 barneskoler og 2 ungdomsskoler. Ser man kun på barnetall trenger Frogn ikke mer enn 2 barneskoler og 1 ungdomsskole i tiårene som kommer.
Kommunene får penger til skoledrift fra staten basert på antall elever.

Når antallet elever synker så synker kommunens inntekter beregnet på dette formålet. Siden 2010 har kommunens inntekter til skoledrift sunket med ca. 29,5 mill. kr og vil fremover fortsette å synke med ytterligere 35 mill. kroner frem mot 2030. Dette betyr at vi for hvert år bruker en større andel av de pengene vi har til drift av skoler på bygningene, på antall skoleadministrasjoner og på å oppfylle lærernormer, og en mindre og mindre andel av pengene på lærere, laget rundt lærere og elever som sosiallærere, bibliotek, spesialpedagoger, osv. Ressurssituasjonen knyttet til barnas undervisning reduseres gradvis.

De faglige resultatene i Frognskolen holder seg enn så lenge på et høyt nivå, men sosialt sliter Frognskolen med høye mobbetall. Lærere rapporterer om en ekstremt presset ressurssituasjon.

Vi vil kjempe for at barna våre for et så godt undervisningstilbud som mulig og ønsker en endring av skolestrukturen i Frogn som er mer tilpasset den befolkningen vi faktisk har. Vi mener det er mye viktigere å bruke ressurser på utdanningstilbudet fremfor antall skolebygg.

Frogn Venstre vil:
 • Øke fokus på overgangen mellom barnehage og grunnskole ved bruk av metoder som lekbasert læring.
 • Styrke laget rundt eleven ved å ansette flere helsesykepleiere, skolepsykologer, miljøterapeuter og rådgivere med formell kompetanse ved å omdisponere midlene kommunen får til drift av skole gjennom en mer rasjonell skolestruktur.
 • Fortsette å gi KS og staten tydelige signaler fra kommunen som skoleeier om nødvendigheten av å rekruttere og beholde profesjonsutøvere i skolen.
 • Øke rekruttering til Frognskolen ved å jobbe for lokale karrierestiger i skolen og større satsing på videreutdanning.
 • Åpne for å kunne ta om igjen eller hoppe over klassetrinn dersom nivå og faglig utvikling tilsier det.
 • Styrke tilbudet om nivåtilpasset opplæring.
 • Jobbe for mulighet til fleksibel skolestart.
 • At alle skolene i Frogn skal være sertifisert dysleksivennlige.
 • At ungdomskolene skal tilby koding som valgfag i påvente av at det skal bli en del av læreplan.
 • Jobbe for prøveordninger med nye valgfag i ungdomsskolen, som tegnspråk og e-sport.
 • At elevene skal ha organisert fysisk aktivitet på skolen hver dag.
 • Så lenge vi har to ungdomsskoler skal elevene kunne velge valgfag uavhengig av hvilken skole de går på.
 • Gi gratis skolefritidsordning til lavinntektsfamilier.
 • Ha et tettere samarbeid med lokalt næringsliv på ungdomsskolen for å gi elever informasjon og kunnskap om arbeidsmulighetene som finnes i nærmiljøet og en alternativ opplæringsarena.
 • Sikre at barn som kan lese, skrive eller regne ved skolestart, får utfordringer tilpasset sine forkunnskaper fra første skoledag og tilrettelegge for barn med høyt læringspotensiale.
 • Beholde et eget hovedutvalg for oppvekst og kultur.

SFO

Skolefritidsordningen (SFO) skal gi et tilbud til de yngre barna mens foreldrene er på arbeid, samtidig som det skal være en arena for meningsfull fritid og lek. Det er viktig at tilbudet er innlemmet i skolens pedagogiske planer, og har et innhold som både er engasjerende og utviklende for barna. SFO-leder bør derfor ha pedagogisk bakgrunn.
Mat og ernæring er en viktig faktor for å kunne gjøre det bra på skolen. Imidlertid er mat- og ernæringskunnskapen forskjellig fra familie til familie. Det er også den økonomiske muligheten til å kjøpe inn næringsrik og fristende mat. Venstre mener at en næringsrik frokost vil vi gi alle barn et godt utgangspunkt for skoledagen, og viske ut noe av de sosioøkonomiske forskjellene.

Frogn Venstre vil:
 • At kvalitetsmelding for SFO skal være et aktivt verktøy for kvalitetssikring og forbedring, og et grunnlag for kompetanseutvikling i SFO. Den skal også så langt det er mulig bestrebe seg på at SFO tilbudet skal være likeverdig på de ulike skolene i Frogn, slik ikke hvilken skole du går på har betydning for hvilket skolefritidstilbud barnet får.
 • At lag, foreninger og andre frivillige inviteres inn for å gi aktivitetstilbud i SFO-tiden.
 • At koding bør være en del av rammeplan for SFO ved alle kommunens skoler.
 • At kulturskolen i større grad legger tilbud rundt på skolene etter skoletid – også for barn over SFO-alder.
 • Alle SFOene i Frogn skal tilby en næringsrik frokost, samt bruke matlaging som opplæring og aktivitet, gjerne ved bruk av frivillige.

4: Flere lokale arbeidsplasser

Frogn Venstre ønsker velkommen et sterkt lokalt næringsliv særlig innrettet mot reiseliv, jordbruk, kunnskapsbedrifter, håndverksbedrifter, kunst og kultur – samt et handels- og servicetilbud for fastboende, hyttefolk og turister. Arealkrevende virksomheter med få arbeidsplasser er mindre egnet i Frogn kommune.

Frogn skal være et godt sted å leve og et attraktivt sted å besøke. Frogn Venstre vil støtte opp om de som vil skape liv og røre i Drøbak, og som vil utnytte mulighetene i Frogn-bygda.
Hvis man skal lykkes med å skape gode lokalmiljøer, er det viktig at flest mulig kan bidra og inkluderes i arbeidslivet. Venstre vil at man enkelt skal kunne skape en arbeidsplass for seg selv og andre, og at man enklere skal kunne jobbe fra der man vil.

Framtidens næringsliv er grønt, nyskapende og kreativt. Da trenger vi kommuner som yter god service og legger opp til gode, stabile og langsiktige rammevilkår for næringsvirksomhet. Næringspolitikken skal være moderne og næringsnøytral og legge til rette for et seriøst og lønnsomt næringsliv.

Lokal næringspolitikk

Drøbak sentrum skal bestå som et aktivt og attraktivt handelssted, slik byen tradisjonelt har vært. Det må utvikles magneter som trekker folk til Drøbak sentrum – for handel og rekreasjon – både hverdager og helg. Utviklingen av Drøbak må føre til sesongutvidelse om sommeren og tilbud som befolkningen har behov for og oppsøker hele året. Det må arbeides aktivt for å fylle Drøbak sentrum med handel, servering, service og kulturtilbud for folk i alle aldre. Kommunen må jobbe aktivt sammen med Næringsrådet for å få til dette. Ved etablering av publikumsrettet kommunal virksomhet skal Drøbak sentrum være førstevalget, og kommunal virksomhet som i dag er i sentrum skal fortsatt være der.

Drøbak City er Frogns festning mot handelslekkasje og handelspendling. Venstre er positive til handelsområdet på Dyrløkke, for å sikre at mest mulig av det folk i Frogn har bruk for kan anskaffes lokalt. Byutviklingsplanen for Seiersten-Dyrløkke gir ytterligere muligheter for at folk kan handle og løse de fleste av sine behov uten å måtte reise ut av Drøbak. Dette bidrar både til et bærekraftig samfunn og til å styrke lokale arbeidsplasser.

Frogn Venstre mener kommunen må bidra til å tilrettelegge for turister til Oscarsborg, og stimulere til at de også tilbringer tid i byen. Oscarsborg skal oppleves som en del av byen, lett tilgjengelig for fastboende og tilreisende. Vi er positive til etablering av mer overnattingskapasitet, for å gjøre Drøbak mer attraktivt for turister, og som konferanse- og eventby.

Politikk som er bra for de små bedriftene er nesten uten unntak bra for de store – ikke nødvendigvis motsatt. Derfor er Frogn Venstre opptatt av gode rammevilkår for de minste bedriftene og for selvstendig næringsdrivende. Vi er avhengige av nyskaping og tilvekst. Det skal være enkelt å etablere virksomhet i Frogn. Det bør finnes gode lokaler for både mindre og større virksomheter både i Drøbak sentrum og i de nye sentrumsområdene fra Seiersten til Dyrløkke.

Det skal være tillit under ansvar når det gjelder skjenke- og serveringsbevillinger i Frogn. Det skal i størst mulig grad være like vilkår for alle aktører, og i sentrum skal det kreves svært sterke grunner for å legge strengere begrensninger på åpnings- og skjenketider innendørs enn loven gir.
Venstre er positive til at gårdbrukere i Frogn etablerer tilleggsnæring innenfor foredling/bearbeiding av matvarer, handel, service, opplevelser, overnatting og servering. Kortreist mat er et viktig tiltak for et mer bærekraftig samfunn.

Frogn kommune skal drive profesjonelle innkjøp slik at midlene forvaltes best mulig. Samtidig virker det som om innkjøpsprosedyrene er utformet slik at bare store virksomheter kan komme i betraktning som leverandører til Frogn kommune. Det er i strid med målet om at kommunen skal stimulere lokalt næringsliv. Det er behov for både forenkling og opplæring.
Vi vil ha et mangfoldig og kreativt næringsliv, og da er det essensielt at det legges til rette for at arbeid kan gjøres fra hvor som helst. Med nye digitale tjenester og samhandling fra ulike steder er det et mål for Venstre å jobbe for et arbeidsmarked som fungerer sømløst, også for dem som jobber desentralisert.

Frogn Venstre vil:
 • Legge til rette for økt handel og aktivitet i sentrum.
 • Det skal være næring eller offentlig publikumsrettet virksomhet på bakkeplan i Drøbak sentrum.
 • Det skal være en betydelig terskel for å tillate konvertering av næringslokaler til bolig i Drøbak sentrum, fordi det er ønskelig med flere kontorarbeidsplasser i byen.
 • Sørge for fortsatt tilstrekkelig kapasitet i kommunens plan- og byggesaksavdeling slik at saksbehandlingsfrister overholdes.
 • Bidra til en kultur i Frogn kommune som gjør at næringsdrivende oppfatter kommunen som en inspirator, veileder og tilrettelegger.
 • Gå gjennom kommunens praktisering av anskaffelsesreglementet for å fremme innovative anskaffelser, grønne anskaffelser, gründervennlige anbudskontrakter, bedre konkurranse og mindre detaljerte kravspesifikasjoner.
 • Vurdere å dele opp anbud i mindre kontrakter for at lokalt næringsliv kan delta i anbudskonkurransene.
 • Bidra til at lokale bedrifter bruker eksisterende finansieringsordninger som SkatteFUNN, for eksempel gjennom næringshager.
 • Bygge ut god bredbåndsdekning for å gjøre det enklere å jobbe desentralisert.

Et likestilt og inkluderende arbeidsliv

Arbeid gir oss økonomisk frihet og muligheten til å utvikle oss som mennesker og medborgere. Å delta i arbeid er også helt avgjørende for inkludering og integrering. Det bidrar til økt tilhørighet, motvirker fattigdom og utjevner forskjeller. Venstre vil derfor ha et arbeidsliv som er fleksibelt og tilgjengelig nok til å passe for folk med ulike forutsetninger. Kommunene og lokalsamfunnene spiller en viktig rolle i å inkludere flere gjennom ordninger som brukerstyrt personlig assistent (BPA), introduksjonskurs som leder til deltakelse i arbeidslivet, og samarbeid om tilrettelegging hos bedriftene. Norske arbeidsplasser er avhengige av å tiltrekke seg utenlandsk arbeidskraft. I intensive perioder vil mange bedrifter også ha behov for innleide medarbeidere. Derfor er det særlig viktig for mange lokalsamfunn at vi opprettholder god tilgang på slik arbeidskraft og sørger for at de som kommer, har et godt og ryddig arbeidsforhold mens de er her.

Frogn Venstre vil:
 • At kommunene tar sitt samfunnsansvar og sørger for at flere kommer seg inn i arbeidslivet, ved å ta inn flere lærlinger, tilby praksisplasser og tilby deltidsordninger for folk med redusert arbeidsevne.
 • Sørge for at tilgangen på individuelt tilpasset assistanse, for eksempel tildeling av brukerstyrt personlig assistanse (BPA), skal være tilgjengelig og fremme likestilling.
 • Gi folk raskere og bedre oppfølging hos Nav ved å gi saksbehandlerne bedre verktøy som automatiserer og forenkler arbeidet deres.
 • La Nav-kontorene få rom og mulighet til å gjøre forsøk, utvikle seg og ta i bruk nye metoder som kommer innbyggerne til gode.
 • Styrke NAV med økte ressurser til å yte tett og individuell oppfølging for å hjelpe flere ut i ordinært arbeid.
 • Styrke samarbeidet med arbeidslivet og utdanningssektoren for å redusere utenforskapet og kompetansegapet.

5: Et levende lokalsamfunn

By- og stedsutvikling skaper viktige rammer for hverdagslivet. En viktig del av politikken er derfor å bidra til gode omgivelser og boligområder og derfor er det viktig at vi utformer lokalsamfunnene med inkluderende offentlige rom som legger til rette for at man kan leve et miljøvennlig og godt liv.

Gode lokalmiljøer har også et mangfold av aktiviteter, slik at alle finner noe de kan trives med. Venstre mener at vi får et mer mangfoldig tilbud for innbyggerne hvis kulturen, idretten og frivilligheten får frihet til å utfolde seg. Kommunen spiller samtidig en viktig rolle i å legge til rette for både organiserte og egenorganiserte aktiviteter og et trygt og attraktivt uteliv.

Demokrati og åpenhet

Venstre mener at avgjørelser bør tas så nær dem det angår, som mulig. Mer makt bør flyttes fra staten til sterke og robuste kommuner. For å fremme deltakelse må de politiske prosessene være demokratiske, inkluderende, transparente og tilgjengelige for folk flest. Vi vil styrke innsynet i og åpenheten rundt beslutningene som tas.

Frogn Venstre vil:
 • Være en pådriver for færre og større kommuner.
 • Gjennomføre forsøksprosjekter med stemmerett til 16-åringer ved lokalvalg.
 • Opprette gave- og lobbyregistre.
 • Gi alle innbyggere gratis tilgang til informasjon om plikter og rettigheter.

Stedsutvikling

Gode lokalsamfunn er avhengige av en stedsutvikling som skaper attraktive nærmiljøer der folk bor og lever livet sitt. Det kan vi sørge for blant annet ved å sikre nærhet til gode friluftsområder, viktige offentlige velferdstilbud, arbeidsplasser og private tjenester. For Venstre er det avgjørende å sikre god medvirkning fra innbyggerne i forbindelse med stedsutvikling.

Drøbak sentrum er smalt og langstrakt med kun Torggata/Storgata som gjennomgående gateløp. Venstre vil støtte en utvikling som forsterker dette gateløpet som byens viktigste strekning for næring og kultur i hele gateløpets lengde, fra Avistegnerhuset til Lehmannsbrygga.

På grunn av Drøbaks form og beliggenhet, omgitt av drøye bakker, vil Venstre ikke støtte forslag om at Drøbak sentrum skal bli bilfritt. Vi mener et bilfritt sentrum i dagens situasjon er det samme som et dødt sentrum. Det er også vesentlig for sentrums overlevelse som handelssted at byens parkeringsplasser opprettholdes. Venstre vil i stedet arbeide for flere innfartsparkeringer og et utvidet lokalbusstilbud som gjør det mer attraktivt å benytte kollektivløsninger. Vi ser for oss en ringbuss som går kontinuerlig fra kollektivknutepunktet på Seiersten og f. eks. rundt Sogsti, Torget, Grande og tilbake til Seiersten. Vi vil også arbeide for etablering av et bysykkeltilbud med el-sykler, som gjør byens bratte bakker lettere å forsere.

Drøbak sentrum må i større grad utnytte sin unike beliggenhet og henvende seg mer mot sjøen. Venstre vil derfor gjøre båthavna mer tilgjengelig og knytte havnefronten mer sammen med resten av sentrum, blant annet ved stenging av Havnegata for biltrafikk i sommerhalvåret. Gjennom stenging av Havnegata og etablering av f. eks. uteserveringer og salgsboder vil Drøbaks havnefront bli mer attraktiv og tilgjengelig for turister og fastboende.

Venstre mener Drøbak må være en badeby med badeturisme også om vinteren! Og en offentlig badstue, gjerne drevet av private, plassert ytterst på moloen i gjestehavna vil kunne være både en spektakulær og trygg plassering av et slik bygg. En badstue med denne plasseringen vil også øke attraktiviteten til gjestehavna og skape mer liv og røre i denne delen av sentrum.

Torget må være hjertet i byens aktiviteter. Venstre har fått gjennomslag for uteservering på deler av torget, og vil arbeide videre for at torget blir åpent og attraktivt for så mange som mulig.
Frogn kommune er i regionale planer ikke tillagt en rolle som kjerneområder for befolkningsvekst i Follo. Boligutviklingen i kommunen bør derfor skje innenfra og ut, i eller i tilknytning til allerede bebygde områder og eksisterende infrastruktur.

Frogn kommune er en attraktiv kommune å bo i, med nærhet til arbeidsmarkedet i Oslo og en lang kystlinje. Det har i en årrekke blitt bygget få boliger i kommunen og prisnivået for boliger i Frogn kommune er høyt. Konsekvensen av dette er at kommunen har en tiltagende skjev demografi, med underrepresentasjon av unge og barnefamilier. Vi ser en sterk nedgang i elevtallene i skolene og barnehagene, og økt behov for helse- og omsorgstjenester.

I kommunestyreperioden 2019-2023 er det vedtatt flere store områdereguleringer; Områderegulering gamle Drøbak, områderegulering Seiersten-Dyrløkke (Byutviklingsplanen) og områderegulering Kolstad.

Venstre har kjempet mot en utbygging av Kolstad, men tapte. Selv om denne områdeplanen ble vedtatt i 2021 er det ennå ingen tegn til en snarlig realisering av planen. Venstre har helhjertet støttet opp om Byutviklingsplanen, som vil gi en miljøvennlig og bærekraftig utbygging og gi store synergieffekter for næringslivet. Byutviklingsplanen vil sammen med annen moderat fortetting i eksisterende boligområder og Drøbak sentrum ha kapasitet til å dekke kommunens boligbehov i flere tiår fremover. Det er svært viktig at det også bygges boliger i kommunen som er i en lavere eller midlere prisklasse, slik at det å kjøpe bolig i Frogn blir mulig også for unge og barnefamilier.

Frogn Venstre vil:
 • Utvikle en plan for sjøsiden i Drøbak sentrum og knytte havnefronten tettere sammen med resten av sentrum. Sjøtorget og Båthavna må ses i sammenheng, og det må legges til rette for økt aktivitet fra Drøbak gjestehavn til Lehmannsbrygga.
 • Jobbe for etablering av badstue i Drøbak sentrum.Jobbe for at Drøbak akvarium på lengre sikt får bedre og mer egnede lokaler der det kan utvikle seg til den magneten for Drøbak det har potensiale til å være.
 • Etablere en lokal ringbuss som gjør det enkelt og attraktivt å bruke kollektivtransport til sentrum i stedet for bil.
 • Sette i gang et forsøk med bysykkelordning med elsykler.
 • Utnytte Bølgen som en attraksjon for tilreisende til Drøbak.
 • Fortette langs kollektivakser i byer og tettsteder slik at færre blir avhengige av bil.
 • Sørge for god balanse mellom klima- og miljøvennlig boligutvikling og ivaretakelse av kulturvern og kulturminner.
 • Bidra til at det etableres flere nyskapende og inkluderende boformer som muliggjør en bærekraftig livsstil og som kan redusere konsekvensene av demografiendringene.
 • Opprettholde tilstrekkelig kapasitet i kommunens plan- og byggesaksavdeling slik at saksbehandlingsfrister overholdes og boligbyggingen i kommunen ikke forsinkes unødig.

Kulturvern

Kultur- og fortidsminner representerer viktige verdier både nasjonalt og lokalt. Kulturminner kan blant annet være bygninger, fartøyer, gjenstander, gravhauger mm. Kulturminnene er ikke-fornybare ressurser som bidrar til å skape identitet, særpreg og stolthet. I tillegg til å skape historieforståelse er de også en viktig ressurs for lokal verdiskaping, reiseliv og stedsutvikling.

For våre bygde kulturmiljøer er bruk det beste vern. Bygninger og bygningsmiljøer som brukes blir en positiv del av våre liv og økonomi. Samtidig må ikke vern være til hinder for bruk. Drøbak sentrum har en mangfoldig bygningstradisjon representert ved bygninger fra hele byens levetid og Drøbak sentrum må ikke bli et museum. Venstre vil støtte opp om tiltak og utvikling som gir økt aktivitet i sentrum, og gjennom bruk og aktivitet økes vernet av den historiske trehusbebyggelsen. Venstre vil ha en offensiv satsing på kulturvern, som tar vare på mangfoldet, utfordrer samtiden og sikrer viktige kulturminner for fremtidige generasjoner. Venstre vil utvikle ordninger som motiverer til bevaring av kulturminner.

Museene er en sentral del av kulturtilbudet i Norge. De er viktige for å ta vare på og formidle våre kulturminner og for å koordinere og støtte lokale samlinger og historielag.

Frogn Venstre vil:
 • Opprettholde et sterkt vern av kulturminner i Frogn.
 • Åpne opp for at enkelte bygninger og miljøer i Gamle Drøbak kan gis et strengere vern, mens andre områder kan få et mindre strengt vern.
 • Jobbe for å tilrettelegge for bruk av bygningene i Gamle Drøbak slik at vernet blir ivaretatt, samtidig som man legger til rette for praktisk bruk og tilpasning.
 • Øke kommunens tilskudd til de lokale museene Follo Museum og Avistegnernes hus.
 • Styrke den kommunale kulturminnerådgivningen til huseiere og grunneiere, og deriblant hjelpe disse til å finne frem til aktuelle støtte og finansieringsordninger, som for eksempel Kulturminnefondet.

Kultur og idrett

Kultur har historisk sett alltid vært en sterk del av Drøbaks identitet, og bør utvikles videre som et viktig trekk ved byen. Kommunen bør aktivt jobbe for at kulturarrangementer legges til Drøbak sentrum, slik at kulturarrangementer også skaper synergieffekter for andre virksomheter. Kommunen bør sørge for at arrangører opplever et positivt og godt samarbeid med kommunen.
Museene er viktige for å ta vare på og formidle våre kulturminner og for å støtte lokale samlinger og historielag. Venstre vil at kommunen skal bidra til å styrke Follo museums, Avistegnerhusets og Oscarsborgs rolle i lokalsamfunnet.

Frogn skal være en kommune som sørger for arenaer og rammebetingelser for å kunne gi et best mulig tilbud til ungdom innen breddeidrett, kultur og andre aktiviteter. Aktiv fritid er også viktig i forebyggende arbeid.

Kulturskolen er en viktig dannelsesarena der barn og unge får erfaring med å utøve musikk og scenekunst. Kulturskolen skal ha tilbud både på et grunnleggende nivå og for viderekommende, men bredde og deltakelse skal ha prioritet. Idrett er viktig for både trivsel, sosialt nettverk og folkehelse. Den offentlige innsatsen må rettes inn mot å sikre mangfoldet i idretten og gi tilbud som aktiviserer barn og unge. Breddeidretten er en viktig arena for inkludering. I tillegg til organisert idrett, kultur og foreningsliv er det viktig at det finnes lavterskeltilbud for uorganisert ungdom.

Kommunen bør vise velvilje og tilrettelegge for de som ønsker å etablere aktiviteter for uorganisert ungdom, herunder bidra til å finne frem til relevante støtteordninger.

Ungdomsklubben har enn unik posisjon til å knytte til seg uorganisert ungdom. Venstre har utfordret Underhuset og idrettsforeningene til å satse på uorganisert ungdom som gamere og skatere. Dette vil vi følge opp tett i neste periode. Frogn Venstre vil fortsette å legge til rette for at ungdomsklubben Underhuset skal kunne fortsette å utvikle møteplasser for uorganisert ungdom.

Frogn Venstre vil:
 • At kommunens rolle på kulturområdet skal dreies mer i retning av å invitere, stimulere og støtte aktører som vil skape kulturaktiviteter i Drøbak, og i mindre grad arrangere selv. Målet må være å styrke Drøbak med Oscarsborg som kulturarena og arrangementsby.
 • At Smia ikke skal utkonkurrere sentrum som kulturarena.
 • Gi våre festivaler forutsigbare rammevilkår.
 • At biblioteket utvikler en rolle som lokalt litteraturhus og debattarena. Musikkens og frivillighetens hus som skal etableres i gamle gymsal kan innlemmes i et slikt konsept. Et slikt konsept bør også kombineres med kveldsåpent i utlånsavdelingene.
 • At Follo museums nærområder sikres mot videre utbygging til andre formål, slik at museet har utvidelsesmulighet i et langsiktig perspektiv.
 • Ha målrettede ordninger som gjør det mulig for alle å delta på fritidsaktiviteter, uavhengig av økonomisk situasjon.
 • Fritidskortet skal iverksettes for å sikre at barn fra lavinntektsfamilier får like fritidsmuligheter som andre.
 • Videreutvikle samarbeidet med idrettsrådet for å støtte oppunder det viktige arbeidet idrettslagene i kommunen gjør, og styrke den idrettsfaglige kompetansen i administrasjonen.
 • Fortsatt sikre lag og foreninger som gir tilbud til barn og unge fri tilgang til lokaler i kommunale bygg.
 • Gjøre fritidsklubbene til attraktive, rusfrie tilbud for ungdommen og gi rammer til å kontinuerlig tilpasse seg de unges interesser.
 • Jobbe for at ressursene i utekontakt, fritidsklubber, kommunens hjelpeapparat og frivillige barne- og ungdomstilbud kan benyttes best mulig og koordinert for utsatt ungdom.
 • At kommunens hjelpeapparat tilbyr veiledning til lag og foreninger når de inkluderer unge med spesielle behov i sine aktiviteter.
 • Gjøre turstier og merkede turruter til en del av all arealplanlegging og synliggjøre dem i kommunens kartverk.
 • Fortsatt prioritere kulturstøtte til organisasjoner som planlegger arrangementer knyttet opp mot barn, unge og oppvekst tilrettelegge for e-sport og gaming som fritidsaktivitet, eksempelvis gjennom å stille egnede lokaler til disposisjon.

Frivillighet

Frivillighet er bærende i norsk samfunnsliv. Det frivillige foreningslivet fungerer som kunnskapsformidler, kulturbærer, samfunnsbygger og skole i demokrati. Venstre vet at uten frivillighet og dugnadsånd ville Frogns idretts- og kulturliv være betydelig fattigere. Derfor er det viktig for Venstre at det skal være enkelt å være frivillig, og at frivilligheten har en sterk rolle i lokalsamfunnet.

Frogn kommune oppnår mer gjennom å støtte opp om tiltak som er etablert og opprettholdes ved frivillig innsats enn gjennom å drive tiltak selv. Gode eksempler på dette er båtforeningenes arbeid med akvariet og båthavnene, idrettslagenes enorme arbeid for barneidrett og skigruppas arbeid med løypenett, Frognmarkas Venners merking av stier, Havnefestivalen, Bakgårdsfestivalen, Bygdekvinnelaget, veldedige organisasjoner som Lions, Kiwanis, Rotary og Røde kors og mange flere.

Frogn Venstre vil:
 • At kommunen skal støtte dugnadsaktiviteter og arrangementer som øker livskvaliteten for kommunens innbyggere.
 • At kommunen sørger for at anlegg for idrett og annen aktivitet er i tråd med befolkningens behov.
 • Gi støtte i den grad kommunens økonomi tillater til frivillige som gjennomfører større offentlige arrangementer.
 • At kommunen skal stille opp økonomisk eller med tjenester når frivillige påtar seg større løft til beste for fellesskapet.
 • Minske byråkratiet opp mot frivilligheten i forbindelse med søknader om midler og enkle byggesøknader.
 • Sikre at frivilligsentralen har økonomi til å legge til rette for mer frivillig arbeid.
 • Være en pådriver for at frivilligheten kan bidra på flere arenaer, som supplement til ansatte. Dette kan være i skolen, biblioteket, kantiner og hos mennesker med ulike former for funksjonsnedsettelser.

Asyl og integrering

Norge skal være en trygg havn for folk på flukt. Venstre vil møte flyktninger med respekt og medmenneskelighet og gi dem muligheten til å skape seg et bedre liv. Det er viktig at de kommer i gang med utdanning, arbeidsliv og fritidsaktiviteter for å sikre rask og god integrering. Venstre vil gi flyktninger og asylsøkere flere rettigheter og støtte opp om private og ideelle initiativer for bedre integrering og inkludering.

Vi opplever nå krig i Europa og vi har vedtatt at vi skal ta imot totalt 110 flykninger. Mange av oss har fått nye naboer som har reist fra alt og skal finne trygghet og mening på nytt uten noen av de de er mest glad i. Vi må jobbe for at våre nye innbyggere likevel får de beste forutsetninger til å lykkes i sin nye tilværelse, og så snart som mulig få kjenne at de kan bidra.

Frogn Venstre vil:
 • Jobbe for rask bosetting av flyktninger som kommer til kommunen.
 • Tilby fadder- og praktikantordninger for flyktninger.
 • Samarbeide med lokalt næringsliv om å tilby norskopplæring til arbeidsinnvandrere og etablere møteplasser der innvandrerne kan bli kjent med lokalsamfunnet.
 • Sikre at kommunen har tilstrekkelige ressurser til å ivarata behovene til den økende andel flykninger som skal bosettes i Frogn.
 • Legge til rette for at flyktninger kan være både aktive brukere og bidra som ressurspersoner i frivillig arbeid.

6: Helse og omsorg i lokalsamfunnet

Et trygt og nært helsetilbud av høy kvalitet er viktig for at alle skal ha frihet og mulighet til å delta i samfunnet. Samtidig mener Venstre at hver enkelt i større grad bør kunne bestemme hvem man mottar tjenestene fra. Dessverre er det ikke alle som har ressursene eller kunnskapen til å ta valg på egne premisser. Venstre vil gi alle muligheten til å ta mer styring over eget liv.

For at alle skal kunne leve et godt og selvstendig liv må kommunen også satse på forebygging av psykisk og fysisk helse. Tidlig innsats og arbeid med inkludering kan bidra til å forhindre utenforskap og sette flere i stand til å delta i samfunnet på like premisser.

Vi blir stadig flere eldre i Norge og dette medfører en sterk økning i behovet for tjenester innen pleie og omsorg. Samtidig har vi et synkende antall yrkesaktive sammenlignet med antall mottakere av pleie og omsorg. Skal vi greie å opprettholde nivået på velferdstjenestene våre, og opprettholde en bærekraftig velferdsstat, må vi endre og effektivisere måten vi utfører tjenestene.

Eldre opplever i økende grad digitalt utenforskap. Dette er ikke bare negativt for den enkelte, det er også en vesentlig ulempe for kommunen når velferdsteknologi skal innføres som del av kommunens tilbud innen pleie og omsorg.

Vi vet at det å forebygge skader, spesielt fallskader, kan bidra til økt trygghet når vi vet vi skal bo lenger hjemme. Frogn har i snitt 24 hoftebrudd i snitt pr år. Det har en økonomisk kostnad på ca. 13 mill. kroner for samfunnet. Frogn må betale halvparten av dette selv. Mange vil aldri komme tilbake til den helsetilstand og bevegelighet de hadde før bruddet. Derfor er forebygging viktig

Helsetjenester og psykisk helse

Venstre vil føre en helsepolitikk som sikrer alle tilgang til et godt helsetilbud, uavhengig av språkferdigheter, alder, inntektsnivå eller pårørendes ressurser. Når flere helsetjenester er blitt flyttet over fra staten til kommunen, stiller det høye krav til kommunehelsetjenestene og fastlegetjenesten, men det gir også mulighet til å tilpasse tjenestene til innbyggernes behov. For å gi pasientene et bedre tilbud og fastlegene en bedre hverdag må staten øke basistilskuddet.

Venstre vil sikre rask og god psykisk helsehjelp, utvide lavterskeltilbudet og styrke ettervernet. Vi vil senke terskelen for behandling ved å etablere lavterskeltilbud for psykisk helsehjelp.

Vold i nære relasjoner er både en helsemessig og sosial utfordring. Kommunene har et betydelig ansvar for å forebygge og bistå personer av begge kjønn, og eventuelle barn, og for å sikre kunnskap i lokalsamfunnet om opplysnings- og avvergingsplikt.

Frogn Venstre vil:
 • Styrke fastlegeordningen ved å utvide kommunens nyopprettede fastlegekontor.
 • Tilby sykepleiere, jordmødre og andre helsearbeidere en arbeidshverdag hvor det er mulig å stå i heltidsstilling, blant annet gjennom å se på alternative turnusordninger, økt bemanning og avlastning for arbeidsoppgaver som kan løses av andre yrkesgrupper.
 • Jobbe for at Frogn kommune blir sertifisert som en trygg lokalsamfunn-kommune.
 • At frivillige skal brukes i helsevesenet som et supplement til fagarbeiderne.
 • Videreføre og styrke lavterskel helsetilbud som demenskoordinator, kreftkoordinator og frisklivssentral.
 • Sikre at kommunen har en ungdomskontakt og et godt lavterskeltilbud for ungdom som har psykiske plager.
 • Bruke helsestasjonen for å samordne tjenestene for både barn, ungdom og eldre på ett sted.
 • Bruke kommunepsykologen sammen med frisklivssentralen i det forebyggende folkehelsearbeidet.
 • Bygge ut FACT-tjenesten (fleksibel aktiv oppsøkende behandling).
 • Jobbe for at alle som mottar tjenester i hjemmet får et fast antall personer å forholde seg til.
 • Ha et mangfold av boformer – blant annet omsorgsboliger og bofellesskap – slik at man kan få en bolig som er tilpasset den enkeltes funksjonsnivå.
 • At krisesenteret sikres tilstrekkelige menneskelige, faglige og økonomiske ressurser.
 • Sikre bo- og tjenestetilbud i tråd med FN-konvensjonen for personer med funksjonsnedsettelse (CRPD)
 • At Frogn som et minimum skal følge statens veiledende satser for sosialstønad.

Lokal ruspolitikk

Frogn Venstre vil ha en human ruspolitikk der vi behandler brukere med verdighet. Ruspolitikken må være kunnskapsbasert, sette mennesket i sentrum og gi folk muligheten til å leve et trygt og godt liv. Derfor må vi møte avhengighet med hjelp og behandling framfor straff. Venstre vil gi en bedre rusomsorg ved å etablere et værested for rusavhengige, legge til rette for rustestingsapparater og jobbe for frivillige aktører på rusfeltet.

Vi vil sikre at Frogn har et lavterskel helsetilbud som gjennomfører samtaler med spesielt unge mennesker som ruser seg eller blir tatt med ulovlige rusmidler. Brukere skal kunne henvende seg selv, men det skal være mulig også for bekymrede foresatte, skoleansatte eller andre å ta kontakt for veiledning.

Frogn Venstre vil:
 • Satse på forebyggende tiltak rettet mot unge, deriblant samarbeid mellom helsetjenester og skolene med informasjon om rusmiddelbruk.
 • Sikre at Frogn har et lavterskel helsetilbud som gjennomfører samtaler med unge mennesker som ruser seg eller blir tatt med ulovlige rusmidler.
 • Sørge for at det finnes trygge møteplasser for mennesker i aktiv rus der også frivillige kan bidra.
 • Jobbe for å etablere anonyme tilbud om rusmiddeltesting for å forhindre bruk av farlige stoffer.
 • Legge til rette for bruk av «amnesty boxes», der man kan kvitte seg med illegale rusmidler, for å redusere omfanget av rusbruk i utelivet.

Økt frihet i alderdommen

Hver enkelt av oss har ulike ønsker om og forventninger til hvordan alderdommen vår skal være. Venstre vil møte alle eldre med et tilbud som gir valgfrihet og tar i bruk teknologi slik at alle får muligheten til å leve et så fritt, selvstendig og innholdsrikt liv som mulig. Vi vil legge til rette for at eldre mennesker kan få et omsorgstilbud som er tilpasset behovene og interessene deres, dekket av det offentlige.

En av de store utfordringene i årene framover er å sørge for at det finnes nok sykepleiere og helsefagarbeidere til å dekke behovet for slike tjenester. Frogn kommune har en aldrende befolkning og samtidig vanskeligheter med å rekruttere nok arbeidskraft til å levere gode helse- og omsorgstjenester.

Frogn Venstre vil:
 • Bekjempe digitalt utenforskap hos eldre ved å etablere en kommunal datahjelp som styrker eldres digitale kompetanse.
 • Ta i bruk velferdsteknologi, innovasjon og nye løsninger for å legge til rette for at flere kan bo hjemme lenger og mestre sin egen hverdag, samtidig som man tar hensyn til eldre som ikke har digital kompetanse.
 • Satse på rehabilitering hjemme slik at eldre raskest mulig kan komme tilbake i vanlig form etter sykdom og skade, også ved bruk av digitale hjelpemidler.
 • Stimulere til at flere eldre tar ansvar for sin egen bosituasjon, og legge til rette for nye typer boliger med mer fellesskap f.eks. gjennom å åpne for oppføring av flermannsboliger i kommuneplanen uten forutgående reguleringsprosess.
 • At kommunen er demensvennlig og tilbyr tilstrekkelig avlastning for pårørende og aktivisering for personer med demens.
 • Tilrettelegge for et nært samarbeid på tvers av hjemmetjenesten, helsetjenesten, pårørende og frivilligheten for blant annet å motvirke underernæring og ensomhet blant eldre.
 • Være åpen for en blanding av ideelle, kommersielle og kommunale hjemmetjenester og sykehjem.
 • Sørge for at maten på bo- og omsorgshjemmene har høy kvalitet og er tilpasset den enkeltes vaner og ønsker, blant annet ved å involvere beboerne så langt som mulig ved måltidene.
 • Ha et rikt aktivitetstilbud på bo- og omsorgshjemmene som er tilpasset det mangfoldet av mennesker som bor sammen de siste årene av livet.
 • Gi tilbud om GPS-sporing for å øke radiusen og friheten til demente der det foreligger samtykke.

Bedre barselomsorg

Det er kommunen som har ansvaret for å følge opp familien og den nyfødte når de kommer hjem fra sykehuset. Venstre vil ha et løft i det kommunale barseltilbudet. Norge er regnet som et av verdens tryggeste land å føde barn i. Samtidig er fødsels- og barselomsorgen under press over hele landet, og altfor mange kvinner får ikke den omsorgen de trenger og har krav på.
En av tre kvinner har tegn på depresjon etter fødsel og 20% av gravide kvinner strever med fødselsangst. En god barselomsorg bør være basert på en helhetlig modell der vi tar utgangspunkt i kvinnens totale livssituasjon, slik at vi kan bidra til en følelse av trygghet og meningsfullhet.

Frogn Venstre vil:
 • Styrke oppfølgingen i første trimester og i forbindelse med abort.
 • Arbeide for at de nye familiene får tilbud om en oppfølgingssamtale i løpet av de fire første ukene etter fødsel der mors og fars mentale helse er tema, for å forebygge fødselsdepresjon hos foreldre.
 • At alle helsestasjoner tilbyr kompetent ammehjelp, samtalehjelp i forbindelse med abort og fysioterapi etter fødsel.
 • Opprette Home Start.
 • Det skal utarbeides retningslinjer for å avdekke traumer.
 • Jobbe kontinuerlig med kompetanseheving av helsepersonell i barselomsorgen, inkludert traumebevisst omsorg.

Venstres ti liberale prinsipper

1 Frihet

Vårt mål er enkeltmenneskets frihet. Alle skal ha mulighet til å ha makten i eget liv – uavhengig av alder, kjønn, tro, livssyn, livssituasjon og bakgrunn.

2 Ansvar

Alle har ansvar for sine egne valg. De av oss som trenger samfunnets hjelp til å leve et verdig liv, skal få det.

3 Fellesskap

Alle har ansvar for hverandre og for å sikre at kommende generasjoner har samme muligheter til frihetsutfoldelse som oss. Grunnlaget for frie liv skaper vi best ved å respektere og ta vare på naturen.

4 Rettferdighet

En fri verden kjennetegnes av rettferdighet, verdighet og muligheter for alle. Frie samfunn bygger på fellesskap og et godt sikkerhetsnett for alle. Frie samfunn er rettferdige og åpne, samt bekjemper fattigdom. Fellesskap sikrer frihet og muligheter for alle.

5 Marked

Innovasjon, frihandel og rettferdig konkurranse sikrer effektiv ressursutnyttelse og økt velstand. Misbruk av markedsmakt og monopoldannelser må hindres. Arbeidstakere må sikres et vern mot utnyttelse og rett til fri fagorganisering. Innsats skal belønnes og velstand fordeles.

6 Likeverd

Det er en verdi i seg selv at mennesker er ulike og tar ulike valg. Det gode liv er ikke likt for alle. Vi skal møte annerledeshet med respekt og toleranse.

7 Livskvalitet

Liberal politikk skal ikke bare sikre materiell trygghet og velstand, men også fremme livskvalitet og menneskelig vekst. Gode liv skapes også gjennom kultur, naturopplevelser og åndsliv, frivillig arbeid og læring. Frihet forutsetter kunnskap. Alle har rett til å lære å lese, skrive og regne. Alle har rett til kunnskap og informasjon for å kunne bruke retten til å ytre seg i samfunnet.

8 Demokrati

Den liberale staten er upartisk, sterk og begrenset. Makt skal komme nedenfra. Stemmerett for alle, ytringsfrihet og organisasjonsfrihet er grunnleggende for å sikre et levende folkestyre. Politisk makt skal forankres i demokratiske institusjoner. Beslutninger skal fattes nærmest mulig den det gjelder.

9 Maktspredning

Et liberalt samfunn har fire bærebjelker: demokratiet, rettsstaten, det sivile samfunn og markedsøkonomien. Maktkonsentrasjon truer et åpent og demokratisk samfunn. Maktspredning, åpne prosesser og en fri og uavhengig presse er nødvendig for å hindre autoritær politikk, maktmisbruk og korrupsjon.

10 Framtidstro

Det liberale samfunnet er alltid underveis og åpent for bedre løsninger. Venstres optimisme bunner i en sterk tillit til menneskenes skaperkraft. Vi tror på at det i fellesskap er mulig å legge grunnlag for frie liv, overalt – for alle.