Våre viktigste saker 2023-2027

F.v: 3. kandidat Line Stokholm, Ordførerkandidat Line Nyhus, 2. kandidat Therese Hofstad-Nielsen. B.v: 5. kandidat Alf Kaare Stokker, 4. kandidat Sverre Huse-Fagerlie., Foto: Lene Imbsen

Frogn Venstre tar Frogn fremover!

Stø økonomisk styring – ikke tilbake til luksusfellen

Etter 20 år med Høyreordfører var kommunens økonomiske situasjon i 2019 på et bunn-nivå. Frogn hadde havnet i luksusfellen, der det gjennom mange år ble foretatt store og kostnadsdrivende investeringer. Dessverre var ikke viljen til å prioritere sunn drift like stor.

Denne siste kommunestyreperioden har Frogn Venstre vært en del av et flertall som har måttet ta en rekke ubehagelige og upopulære beslutninger for å snu kommunens økonomi og tilpasse kommunens drift til virkeligheten. Vi er på god vei, men vi er ennå ikke i mål. Vi må sørge for at Frogn kommune har en økonomi som er bærekraftig og som står seg over tid.

Eiendomsskatten skal kun benyttes til å nedbetale gjeld og skal avskaffes igjen når kommunens gjeldsgrad er innenfor handlingsregelen.

En ren og rik Oslofjord

Venstre vil ha spleiselag mellom stat og kommune.

Oslofjorden er i svært dårlig stand. Årsakene er mange, men forurensning fra kommunale avløpsanlegg, avrenning fra landbruket og mudring i Indre Oslofjord er noen av dem. Frogn kommunes renseanlegg oppfyller ikke en gang dagens krav til rensing. Når krav til nitrogenrensing snart innføres fra statlig hold står Frogn kommune foran enorme investeringer. Vanligvis skal investeringer i kommunal infrastruktur dekkes over de kommunale gebyrene. Frogn Venstre mener dette vil påføre innbyggerne en urimelig stor utgiftsøkning.

Skal vi redde Oslofjorden er det viktig at alle kommuner som ligger til Oslofjorden gjennomfører oppgradering av sine renseanlegg så snart som mulig. Dette haster! Staten må derfor bidra økonomisk, slik at kommunene, som allerede er tynget av sterkt økte utgifter, greier å gjennomføre dette miljø-løftet.

Badebyen må ha badstue!

Drøbak har lange tradisjoner som badeby, men dette har tradisjonelt begrenset seg til sommermånedene.

De senere årene har vi sett mange eksempler på badstuer som er åpne for publikum, enten som små flytende bygninger eller som små bygninger beliggende tett på vannet, der badstue kombineres med bading også vinterstid.

Venstre mener Drøbak må være en badeby med badeturisme også om vinteren! Vi mener en plassering av en badstue ytterst på moloen i gjestehavna vil kunne være både en spektakulær og trygg plassering av et slik bygg. En badstu kan oppføres, eies og drives av private – eller kommunen. Den kan driftes privat eller kommunalt, eller som en miks, slik utleie av uteserveringene på torget praktiseres.

En badstue med denne plasseringen vil også øke attraktiviteten til gjestehavna og skape mer liv og røre i denne delen av sentrum.

Venstre er garantisten for markavern

Frogn Venstre har alltid vært garantisten for markavern. Dessverre har flertallet i kommunestyret sørget for at Holtmarka nå blir en asfaltørken og at Kolstadmarka er vedtatt bygget ut med 800 boliger.

Venstre er svært fornøyd med at det nå er vedtatt en juridisk bindende markagrense i kommunen som vil beskytte naturen og artsmangfold i kommunen og innbyggernes muligheter til opphold i naturen. Venstre vil kjempe mot alle forsøk på uthuling av markagrensen. Det innebærer også at vi alltid vil gå inn for fortetting fremfor nedbygging av uberørt natur.

En god Frognskole som fremmer motivasjon

Norge og Frogn er i endring. Vi får en stadig større andel eldre og en stadig mindre andel barn. Antallet barn som starter i første klasse har sunket fra 200 i 2010 til 157 i 2023. Kommunens tilskudd fra staten til skoledrift har sunket tilsvarende disse årene, med 29,5 mill. Frem mot 2030 vil tilskuddene synke med ytterligere 35 mill.

Da driften av skolebygningene koster omtrent det samme uavhengig av hvor mange barn som går i hver klasse, må kuttene tas på ressurser til undervisning og laget rundt lærere og elever. Dette gir selvfølgelig barna våre dårligere rammer for utdanningen for hvert år som går.

Likevel vil et flertall i kommunestyret opprettholde antall skoler i kommunen.

Frogn Venstre vil i stedet prioritere å bruke mer penger på innholdet i utdanningen og mindre penger på drift av skolebygninger. Alle elever skal møte en kvalifisert lærer, og lærerne skal ha tid til å skape en spennende og motiverende skole. Elevene skal møte et lag av både lærere, miljøarbeidere, helsesykepleiere og andre de stoler på, slik at læreren kan konsentrere seg om undervisning.

Vi vil jobbe for at vi har praktisk tilrettelagte tilbud for elever som trenger en annen skolehverdag. Frogn Venstre ønsker å tilpasse skolestrukturen til det antallet barn vi faktisk har. Det er å styrke inn holdet i skolen som er å prioritere skole.

Et aldersvennlig samfunn –

Venstre vil satse mer på forebygging og forhindre digitalt utenforskap

Vi blir stadig flere eldre. Også i vår kommune. Vi vet at det å forebygge skader, spesielt fallskader, kan bidra til økt trygghet når vi vet vi skal bo lenger hjemme.

Frogn har f.eks. 24 hoftebrudd i snitt pr år. Det har en økonomisk kostnad på ca. 13 mill. for samfunnet. Frogn må betale halvparten av dette selv. Mange vil aldri komme tilbake til den helsetilstand og bevegelighet de hadde før bruddet. Forebygging er viktig både for den enkelte og for kommunen. Venstre vil øke tiltakene som forebygger skader og fallskader.

Samfunnet blir også mer og mer digitalt. Dette er i hovedsak et stort gode, men noen deler av befolkningen opplever at man ikke greier å henge med i utviklingen. Dette gjelder i særlig grad de eldste av oss.

Dette er ikke bare et problem for den enkelte, det er også et problem for samfunnet og for kommunene. Fremover vil kommunene være avhengig av å digitalisere så mye av tjenestetilbudet som mulig, både fordi vi blir flere som kommer til å motta tjenester og færre som er i yrkesaktiv alder.

Kommunen vil følgelig være avhengig av at hjemmeboende eldre f.eks. greier å bruke velferdsteknologi, at man er i kontakt med fastlege digitalt, at man utfører banktjenester digitalt osv.

Frogn Venstre vil opprette en egen stilling som har som oppgave å kurse og hjelpe innbyggerne med data. Dette er hjelp til selvhjelp, det vil gi innbyggerne bedre liv og spare kommunen for store ressurser i årene som kommer.

En næringsvennlig kommune

En levende kommune med et godt tilbud til befolkningen er helt avhengig av et livskraftig lokalt næringsliv. Framtidens næringsliv er grønt, nyskapende og kreativt. Da trenger vi kommuner som yter god service og legger opp til gode, stabile og langsiktige rammevilkår for næringsvirksomhet. Næringspolitikken skal legge til rette for et seriøst og lønnsomt næringsliv.

Frogn Venstre ønsker velkommen et sterkt lokalt næringsliv særlig innrettet mot reiseliv, jordbruk, kunnskapsbedrifter, håndverksbedrifter, kunst og kultur – samt et handels- og servicetilbud for fastboende, hyttefolk og turister. Arealkrevende virksomheter med få arbeidsplasser er mindre egnet i Frogn kommune.

Bruk er beste vern. Et blomstrende næringsliv i Drøbak sentrum sikrer bruk og vedlikehold av de verneverdige bygningene. Venstre støtter opp om de som vil skape liv og røre i Drøbak og utnytte mulighetene i Frognbygda.

Kultur og frivillighetskommunen Frogn

Kultur har historisk sett alltid vært en sterk del av Drøbaks identitet, og bør utvikles videre som et viktig trekk ved byen. Kommunen bør aktivt jobbe for at kulturarrangementer legges til Drøbak sentrum, slik at kulturarrangementer også skaper synergieffekter for andre virksomheter.

Frogn skal være en kommune som sørger for arenaer og rammebetingelser for å kunne gi et best mulig tilbud til ungdom innen breddeidrett, kultur og andre aktiviteter.

Venstre vil at Badeparken skal fungere som et godt sted for kulturarrangementer for kommunens kulturarrangører og lag og foreninger, og skape forutsigbarhet for arrangørene.

Frivillighet er bærende i norsk samfunnsliv. Det frivillige foreningslivet fungerer som kunnskapsformidler, kulturbærer, samfunnsbygger og skole i demokrati. Venstre vet at uten frivillighet og dugnadsånd ville Frogns idretts- og kulturliv være betydelig fattigere. Derfor er det viktig for Venstre at det skal være enkelt å være frivillig, og at frivilligheten har en sterk rolle i lokalsamfunnet.

Venstre ønsker en utvidet og målrettet bruk av frivilligheten i årene som kommer. Vi tenker sfo, besøksvenn hos eldre og andre utsatt for ensomhet, skolebibliotek og turgrupper er eksempler på områder som frivilligheten i større grad kan ta del i. Venstre vil at Frogn kommune skal jobbe for å bli årets frivillighetskommune.

Godt valg!