Mer til dem som trenger det mest

Alle innbyggere skal ha en mulighet til å bo og leve på en meningsfull måte i Lunner. Boligpolitikken må gjøre det mulig for unge å etablere seg i kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Psykisk helse

Det legges til rette for at eldre og uføre kan bo lengst mulig hjemme med et verdig omsorgstilbud samt nødvendig tilgang til institusjonsplasser. Innbyggere med spesielle behov knyttet til rus, psykiatri og
funksjonshemming, skal garanteres rettsikkerhet og kommunal bistand. Lunner skal være en barnevennlig kommune med gode barnehager, både offentlige og private.

Det skal finnes trygge og spennende lekeplasser i boligområdene, og barns ferdsel må sikres i
forhold til motorisert trafikk.

Venstre vil:
– Innføre vaktmestertjeneste for eldre
– Ha gode avlastningstilbud for dem med store
omsorgsbyrder
– Sørge for at rusmisbrukere får et riktig botilbud
og en individuell oppfølgingsplan
– Bedre rehabiliteringstilbudet i kommunen
– Opprette og støtte drift av fritidsklubber og
møtesteder i kommunen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**