Svar på Budstikkas Valgtest

Over 10.000 har tatt Budstikkas valgtest. Dersom du fikk Venstre og lurer på hvorfor, så er svarene som gir full score til Venstre her!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Om du ikke har tatt testen, så ligger den her

1: Den beste måten å løse Asker og Bærums trafikkproblemer på, er å bygge ny E-18.
Venstre er delvis uenig i dette. En ny E-18 vil ikke løse trafikkproblemene. Den vil gi plass til flere nye biler, men kapasitetsøkningen dette gir vil fort bli tatt igjen. Det viktigste er å få størst mulig andeler av persontrafikken over på kollektive transportmidler. Ny E-18 i tunnel er imidlertid svært viktig for å få redusert miljøproblemene med E-18.

2: Jordbruksarealene i kommunen må kunne brukes til boligbygging.
Venstre er helt uenig i dette. I Bærum har vi allerede bygget ned det meste av den dyrkbare jorda. Dyrkningsjord er et knapphetsgode i Norge og blir det mer og mer i resten av verden. Bare 1,4% av Norge er bebygget så vi trenger ikke å ta av de mest verdifulle arealene vi har i sentrale strøk til boligbygging. Dyrket mark er viktig for det grønne preget og kulturlandskapet i Bærum. Vi må ta vare på det landbruksmiljøet vi har igjen i bygda.

3: Skolefritidsordningen (SFO) er en kommunal oppgave og bør være gratis.

Venstre er verken enig eller uenig i dette. Venstre synes SFO er et viktig tilbud og vil stimulere folk til å bruke det. Samtidig er det viktig at SFOs særpreg ivaretas slik at det ikke blir en ny "obligatorisk institusjon". Venstre vil at foreldre skal ha valgfrihet. Tilbudet skal i utgangspunktet ikke være gratis, men barn med spesielle behov skal ha tilbud om reduserte priser og i enkelte tilfelle full utgiftsdekning.

4: Mest mulig av kommunens eldreomsorg bør konkurranseutsettes
Venstre er bare delvis enig i dette. Venstre vil ha et sterkt offentlig helsevesen under demokratis styring, men vi vil ha rom for private aktører. Best mulig tilbud om eldreomsorg er det overordnede og vi tror private og offentlige aktører kan samhandle både ved å by hverandre konkurranse, fordele oppgaver og samarbeide. Konkurranseutsetting er ikke ensbetydende med privatisering. Vi tror det offentlige har tilbud som er konkurransedyktige. Venstre vil også at kommunen beholder ansvar for både tilsynslege og smittevernberedskap.

5: Kommunen bør innføre eiendomsskatt
Venstre er helt uenig i dette. Venstre vil ikke beskatte verdier som allerede er beskattet både en og to ganger. Venstre vil dreie beskatning over fra skatt på arbeid og verdier til skatt på forbruk og forurensning.

6: Kommunen bør si nei til å ta i mot flere flyktninger

Venstre er delvis uenig i dette. Vi har et internasjonalt ansvar og en moralsk plikt til å ta i mot mennesker på flukt. Norge er et rikt land og vi har gode muligheter for å hjelpe. Bærum Venstre vil imidlertid at vi skal ha kapasitet til å gi alle tilfredsstillende tilbud før vi tar i mot flere nye.

7: Kommunen må opparbeide kyststi langs hele strandsonen, og ekspropriere grunn om nødvendig.

Venstre er helt enig i dette. Strandsonen har fra gammelt av vært åpen for allmennheten. Etter siste verdenskrig har det imidlertid skjedd en voldsom privatisering og utestengning av allmenheten. En kyststi fra Asker til Oslo vil gi en stor verdi for hele Bærums befolkning og kunne bidra til bedret helse og velvære. En kyststi er nå helt avhengig av politikere som viser samfunnsansvar og grunneiere som viser samfunnsånd. I første omgang må vi regulere en kyststi. Om nødvendig må vi ekspropriere for å få den gjennomført. Fremskrittspartiet og Høyre sier de ikke vil ekspropriere av prinsipielle grunner. Men det er en sannhet med modifikasjoner. Ekspropriasjonsviljen sitter temmelig løst der i gården hvis det gjelder utvidelse av en bilveg over et jorde.

8: Mangel på byggearealer må løses ved å tillate bygging i marka

Venstre er helt uenig. Marka er en frisone for befolkningen i landets tettest befolkede områder. Marka ligger også i det området i landet med størst biologisk mangfold. En stadig større befolkning har ikke mindre behov for friområder — snarere tvert i mot. Bare 1,4% av Norges landareal er bebygget. Det er helt unødvendig å ta av marka for å løse folks bosettingsbehov.

9: Kommunen bør si ja til nye privatskoler, uavhengig av livssyn eller pedagogisk innhold
Venstre er delvis enig i dette. Venstre ønsker at mangfoldet skal blomstre slik at valgfriheten blir størst mulig. Vi stiller imidlertid visse krav til det pedagogiske innhold i et tilbud som skal få godkjenning som skole.

10: Kommunen bør opprettholde alle bibliotekene vi har i dag, og med kommunalt ansatte.

Venstre er helt enig i dette. Bibliotekene er et viktig tilbud og viktig for at alle skal ha tilgang på de opplysningene de til enhver tid trenger. Opplysning og kunnskap er viktige ingredienser i et velfungerende kulturelt og levende folkestyre.

11: Fremmedspråklige barn bør få tilbud om gratis barnehage.
Venstre er delvis uenig i dette. Barnehagene er et i utgangspunktet foreldrebetalt tilbud. Det må være foreldrenes økonomiske stilling som veier tyngst i en vurdering av om barnehagetilbudet bør være gratis eller subsidiert. Barnehage kan imidlertid være særs nyttig for integrering av fremmedspråklige barn. Tiltak som stimulerer foreldrene til fremmedspråklige barn til å velge og ha sine barn i barnehage bør man derfor ha.

12: Mangel på byggearealer må løses ved å bygge tettere i de eksisterende boligområdene.
Venstre er delvis uenig i dette. Venstre ønsker å bevare Bærums åpne og grøne særpreg med store og åpne haver, grønne lunger og friområder og levende jordbruksarealer. Vi vil begrense boligbyggingen utenom Sandvika og Fornebu kraftig. Vi er imidlertid åpne for å fortette noe ved kollektive trafikknutepunkt og på sikt tillate noe transformering ved stasjonene langs banene.

13: Alkohol bør være lett tilgjengelig, både på utesteder og i butikker.
Hvis man med dette spørsmålet mener lettere enn i dag er Venstre delvis uenig i dette. Alkohol er svært lett tilgjengelig i Bærum i dag. Ingen voksne personer kan påstå at det er et problem å skaffe seg alkohol på lovlig vis. Alkohol er et stort problem i samfunnet og alkohol er uten sammenligning det største rusproblemet også blant barn og unge. Det er en klar sammenheng mellom ungdom og rusproblemer og tilgjengelighet. Vi tror en hvis terskel for å få tak i alkohol er det offeret felleskapet må være villig til å godta for å ta ansvar for de svakeste.

14: Betydelige utslippreduksjoner av klimagassen CO2 må skje lokalt, selv om dette fører til økte kostnader.

Venstre er helt enig i dette. Alle har et ansvar for klimagassutslippene. Hver enkelt må bidra hvis vi skal løse den største miljøutfordringen vi nå står overfor. Her gjelder prinsippet om å tenke globalt, men handle lokalt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**