Arbeiderpartiet svikter Bjerke og Groruddalen

Mye av Arbeiderpartiets hovedretorikk i Oslo er bygget opp rundt påstanden om at de vil satse på Groruddalen. Det er derfor interessant å måle retorikken opp imot hva Arbeiderpartiet faktisk gjør.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Ola Elvestuen

Ola Elvestuen

Arbeiderpartiet har i en rekke Groruddalssaker i bystyret stemt slik at resultatet er blitt økt biltrafikk med økte miljøbelastninger lokalt. Arbeiderpartiet har også aktivt stemt for nedbygging av friområder og grønne lunger flere steder i dalen. Og i regjering har Arbeiderpartiet stått for detaljregulering og styring fremfor lokal medbestemmelse.

Vi gir her to konkrete eksempler på saker der Arbeiderpartiets stemmegivning i bystyret de siste 10 årene står i direkte motstrid til partiets egen retorikk.

Datoer for de aktuelle bystyre- og/eller byutviklingsmøtene er gjengitt i parentes tilhørende hver enkelt sak, hvor også saksnumrene fremgår.

1. Økernområdet:
I forbindelse med behandlingen av kommunedelplan for Økernområdet gikk Arbeiderpartiet imot å flytte frukt- og grøntgrossistvirksomheten fra Økern torg, og frigjøre dette arealet for boligbebyggelse.
Venstre og SV fremmet forslag om at byrådet skulle utrede alternativer for lokalisering av frukt- og grøntvirksomheten i samarbeid med næringen, noe som ble nedstemt av Ap, Frp og H.
Arbeiderpartiet støttet heller ikke Venstres forslag om å si nei til høyhus i Økernområdet (feltene S og Sb).
Forslaget fra Venstre og SV om å skjerme småhusbebyggelsen ved Østre Aker vei gjennom lavere utnyttelsesgrad for nybyggene, ble også nedstemt ved hjelp av Arbeiderpartiets stemmer.
(Bystyrets møte den 26.05.04 (sak 241/04): Ap, Frp og H stemte sammen mot V, KrF, SV og RV.)

2. Årvoll ridesenter
Arbeiderpartiet gikk i bystyret den 20.06.07 inn for å sprenge bort en stor grønn kolle i Årvollskogen i Groruddalen, og etablere et ridesenter med et bruksareal på 10.000 kvadratmeter med ridebane og innendørs ridehall, og som vil bli en vesentlig barriere for bruk av Marka.
(Bystyrets møte den 20.06.07 (sak 209/07): Ap, Frp og H stemte sammen mot V, KrF, SV og RV.)

Planen som Arbeiderpartiet har gitt sitt samtykke til innebærer i realiteten etablering av et steinbrudd/pukkverk over en periode på to år, ved at 99.000 m3 stein skal sprenges, knuses og deretter fraktes bort ved hjelp av 7.200-11.250 lastebiler (avhengig av lastebilstørrelse). Massen som skal sprenges bort i området tilsvarer ifølge beregninger som er foretatt en skyskraper på 40 etasjer.
Den tungtrafikken og forurensningsbelastningen dette medfører for beboerne i området er ikke konsekvensutredet.
Utbyggingen vil innebære redusert trafikksikkerhet for barn og unge i nærområdet, og vil gi uakseptable støy- og forurensningsplager i hele anleggsperioden.
Planområdet for Årvoll ridesenter grenser opp til markagrensen flere steder, og har tidligere vært en del av marka. Venstre ønsket at tomten isteden burde blitt benyttet til fortsatt friområde og med mulighet for etablering av f.eks. barnehage eller skole.

Les flere eksempler her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**